DMG ၊ ဇူလိုင္ ၂၁

(ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး)

ျမန္မာျပည္သူမ်ား ႏွစ္ၿခိဳက္သေဘာက်ေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ျဖဳတ္ခ်ၿပီးအာဏာသိမ္းယူလိုက္ေသာအခါ တစ္ကမာၻလုံး ထိတ္လန႔္တုန္လႈပ္သြားခဲ့သည္။ အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန႔္က်င္ကန႔္ကြက္ေသာ အတိုက္အခံမ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္က ျပင္းထန္ေသာတုံ႔ျပန္မႈမ်ားျဖင့္ လက္တုန႔္ျပန္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံကလည္းျပည္တြင္းစစ္အတြင္းသို႔ က်ေရာက္သြားခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကလည္း စိုးရိမ္ပူပန္စြာျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကသည္။

စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ လုပ္ရပ္ေတြကို ႏိုင္ငံအမ်ားစုက ရႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး စစ္ဘက္ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ားအေပၚ အေရးယူဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ကာ မိမိတို႔လိုခ်င္ေသာ ပုံစံအတိုင္း ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေျခအေနမ်ားက ပို၍ဆိုး႐ြားလာခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္နီးပါအၾကာမွာေတာ့ အဆုံးသတ္မည့္လကၡဏာ မရွိေသာ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီၿပိဳကြဲမႈမ်ား ဆက္ၿပီးျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံပဋိပကၡသည္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း အထူးသျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈမ်ားမွ ကင္းေဝးေနခဲ့သည္။ ဤျဖစ္ရပ္က ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈျပန္ၿပီးရရွိရန္ အတြက္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရန္ ျငင္းဆန္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္လာရေသာ ေနာက္ထပ္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တကယ့္အျဖစ္မွန္က မ်ားစြာရႈပ္ေထြးလ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိမိတို႔၏စီးပြားေရးအလားအလာမ်ား မရွိျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကရက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ယုံၾကည္ခ်က္ ေပ်ာက္ဆုံးေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားအေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ သိသာႀကီးမားေသာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နက္ရႈိင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနေသာ အမ်ိဳးသားစစ္တပ္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွားတို႔၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ပါဝင္ပတ္သက္ ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ အေနာက္အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္ စြက္ဖက္မႈမ်ားက က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိေသာ လုပ္ရပ္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

စီးပြားေရးအထီးက်န္ဝါဒ၏ သမိုင္း

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကစၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ တိုေတာင္းေသာသမၼတအစိုးရ ကာလတစ္ခု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထိုကာလေလး ႐ုတ္ခ်ည္းပင္ အဆုံးသတ္ရပ္တန႔္သြားခဲ့ရသည္။ ေနာက္ဆက္္တြဲ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အထီးက်န္ဆန္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒႏွင့္ စီးပြားေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုစစ္တပ္က တင္းက်ပ္စြာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားခဲ့သည္။ အဆိုပါ အထီးက်န္ဆန္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ မက္လုံးေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းမ်ိဳး မရွိခဲ့ေပ။ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ “ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ဝါဒ” ကို စစ္အုပ္စုက ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး မႀကဳံစဖူးေသာ စီးပြားေရးပ်က္သုဥ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။၊

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း အားလုံးနီးပါးႏွင့္ အဆက္ျပတ္ကာ အထီးက်န္ခဲ့ရသည္။

ႏိုင္ငံျခားအကူအညီမ်ားအေပၚ ကန႔္သတ္မႈတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ အဓိကက်ေသာ စက္မႈစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူပိုင္သိမ္းျခင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကုန္သြယ္မႈမ်ားကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးအရ အထီးက်န္ခဲ့ရသည္။ အဂၤလိပ္ပညာေရးကို စစ္အုပ္စုက မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ဖယ္ရွားၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံ မ်ားသို႔ သြားေရာက္ခြင့္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားကို ပိတ္ပင္သည့္အျပင္ စာနယ္ဇင္းမ်ားအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ ဆင္ဆာတည္းျဖတ္မႈမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ သေဘာတရားေရးအရ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပိတ္ဆို႔ထားခဲ့ၾကသည္။

ေလာင္စာဆီေဈးႏႈန္း ျမႇင့္မားျခင္းေၾကာင့္ အာဏာရွင္မ်ားကို ျမန္မာလူထုက ကန႔္ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္ ေ႐ႊဝါ ေရာင္ေတာ္လွန္ေရး အၿပီးမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးပုံစံကို ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္က ၎တို႔ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာအာဏာကို စတင္ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာေတာ့ စစ္အုပ္စုက ၎တို႔ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာအာဏာကို တရားဝင္ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ၎အစား စစ္တပ္ႀကီးစိုးေသာ လႊတ္ေတာ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္က ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ သတင္းႏွင့္ စာေပေရးသားမႈမ်ားအေပၚ ဆင္ဆာထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့သည္။ ပိုၿပီးေခတ္မီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား အဆင့္သစ္တစ္ခုသို႔ ေရာက္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ စတင္ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကထက္ ႏွစ္ဆနီးပါး တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ၏ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္းက ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွသာ စတင္ျမင့္တက္ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားစု၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားက ႀကီးမားမ်ားျပားခဲ့သည္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံအနည္းငယ္သာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နက္ရႈိင္းေသာ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနမႈမ်ားေပၚ ျပင္းထန္ေသာစိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမလာေစျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔အျမတ္အစြန္းမ်ားအေပၚ အမွန္တကယ္စိုး ရိမ္ရမည့္ အေနအထားတြင္ ရွိမေနျခင္းက ျပင္းထန္ေသာစိုးရိမ္မႈမ်ား ျဖစ္မလာေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္ေန ျပန္သည္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး

ထိုသို႔ေသာ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားရွိေနေသာ ကာလအတြင္း ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အားေကာင္းလာခဲ့သည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား အတြင္း ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့ေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက က်ယ္က်ယ္ ျပန႔္ျပန႔္မဲေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အျမင့္ဆုံး အဆုံးအျဖတ္ေပးသည့္ အမွတ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး တိုးတက္လာေသာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျမင့္မားလာခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္မွာေတာ့ မူဆလင္မ်ားအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္က လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ထို သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စစ္တပ္ဘက္မွ ကာကြယ္ေျပာဆိုေပးခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွာေတာ့ သူမ၏ေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚ ထားရွိခဲ့ေသာ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ ႏိုင္ငံအမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား လ်င္ျမန္စြာပင္ လြင့္ပါးေပ်ာက္ကြယ္သြားေလေတာ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ေသာ အလယ္အလတ္ပမာဏ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္လည္း လ်င္ျမန္စြာပင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္သြား ခဲ့ေလေတာ့သည္။

မူဆလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန႔္ခဲ့ၾကၿပီး အမ်ားအျပားကေတာ့ ပမာဏာ မ်ားျပားျခင္း မရွိေသးခင္မွာဘဲ ၎တို႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျပန္ၿပီး ႐ုတ္သိမ္းသြားခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ ယုံၾကည္မႈ ေပ်ာက္ဆုံးသြားျခင္းႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတြင္းမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ထြက္ခြာသြားျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာအား သံတမန္ေရးအရ ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေဝးကြာသြားေစခဲ့သည္။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းမႈ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရလက္ထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ သူမ၏ေရပန္းစားမႈမ်ား က်ဆင္းခဲ့လင့္ကစား ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗုဒၶဘာသာ အသိုင္းအဝိုင္း ၾကားမွာေတာ့ သူမက ေရပန္းစားေနဆဲျဖစ္သည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္လည္း သူမ ႏွင့္ သူမပါတီ NLD က ၂၀၂၀ ႏိုဝင္ဘာေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ အတိုက္အခံပါတီကို စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားသျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲမသမာမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ဟုဆိုက မဲျပန္ထည့္ဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ လီဆယ္တိုင္တန္းမႈမ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ျငင္းပယ္ခဲ့ေသာအခါမွာေတာ့ စစ္တပ္ကအာဏာ သိမ္းခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၁၀၀ အထိခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ စြဲဆိုခ်က္မ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ကေတာ့ ၎တို႔ရရွိထားခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီတိုးတက္မႈမ်ားကို အလြယ္တကူစြန႔္လႊတ္လိုက္ၿပီး စစ္တပ္လုပ္သမွ်ကို သည္းညည္းခံကာ ေရာင့္ရဲ တင္းတိမ္ေနမည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။

အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန႔္က်င္ကန႔္ကြက္သည့္ အင္အားစုမ်ားက အိုးခြက္မ်ား ဆူညံစြာတီးေခါက္ၿပီး မေကာင္းဆိုးဝါးႏွင္ ထုတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္အျပင္ စစ္တပ္ေထာက္ခံေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို သပိတ္ေမွာက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အာဏာဖီဆန္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ တုန႔္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့ေလသည္။

အာဏာသိမ္းစစ္တပ္က မီးသတ္ပိုက္မ်ားျဖင့္ ေရစူးထိုးျခင္း၊ ေရာဘာက်ည္ဆန္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ တုန႔္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း အတိုက္အခံမ်ားက အေလွ်ာ့ေပးျခင္းမရွိဘဲ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးျဖစ္ သည္အထိ ဆက္ၿပီးေတာက္ေလာင္လ်က္ရွိေနသည္။

အာဏာသိမ္းစစ္တပ္ကအသုံးျပဳေနေသာ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းေသာနည္းလမ္းမ်ားတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ လူေနအိမ္မ်ားကို က်ည္ဆန္အစစ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ေက်း႐ြာမ်ားအား ႐ြာလုံးကြၽတ္ေျမလွန္မီးရႈိ႕ျခင္းႏွင့္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီသည့္ သံသယရွိဖြယ္ ဆန႔္က်င္ခုခံသူအင္အားစုမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္သည္။ အနည္းဆုံး လူေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို အာဏာသိမ္းစစ္တပ္က သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးေကာင္စီ (CRF) က အစီရင္ခံထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ၎အေရအတြက္က ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား ေလွ်ာ့တြက္ထားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

တိုက္႐ိုက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆင္းရဲဒုကၡခံစားရမႈမ်ားအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ စီးပြားေရးက်ဳံ႕ဝင္မႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ ၿပိဳလဲမႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္း တဟုန္တိုးတက္လာမႈမ်ား ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာမွာ ဆိုး႐ြားျပင္းထန္ေသာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အတြင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္း ႏွစ္ဆတက္လာလိမ့္မည္ ဟု တြက္ဆထားၾကသည္။ CRF မွ အစီရင္ခံစာေရးသားသူ ဂ်ိဳရႉဝါ ကာလန႔္တ္ဇစ္ (Joshua Kurlantzick) က “စစ္အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ က်ရႈံးႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့ရသည္” ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။

ထိခိုက္ဆုံးရႈံးရမႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းက ကိုဗစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းစစ္က ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ယိုယြင္းလာေသာအေျခအေနမ်ားကို ပိုၿပီးဆိုး႐ြားလာေစ ခဲ့သည္။

ေက်နပ္ဖြယ္ရာမရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာတုန႔္ျပန္မႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္အာဏာသိမ္းမႈအေပၚ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ တုန႔္ျပန္မႈမ်ားကို ၿခဳံၿပီးသုံးသပ္ရလွ်င္ ထိေရာက္မႈ ကင္းမဲ့ေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္။ ဘိုင္ဒန္အစိုးရက စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအရာရွိမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး စစ္အာဏာရွင္မ်ားကိုဖိအားေပးရန္ အာဆီယံကိုသာ ဖိအားျပန္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ဝင္ေငြမ်ားအေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရးယူၿပီး စစ္အုပ္စုကို ေထာက္ပံ့ေနျခင္းမ်ားကိုရပ္တန႔္ရန္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း စည္း႐ုံးႏိုင္သည္။ ခုခံေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ပို၍အားေကာင္းလာေစရန္ အတြက္လည္း အကူအညီမ်ား တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္သည္။

အလားတူပင္ ကုလသမဂၢကလည္း စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈ ႏွင့္ ၎တို႔၏ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ကန႔္ကြက္ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေနေသာ္လည္း တိုက္႐ိုက္ ပါဝင္စြက္ဖက္ရန္ကိုေတာ့ တုန႔္ဆိုင္းလ်က္ ရွိေနေသးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ခိုင္မာၿမဲၿမံစြာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာႏိုင္ငံအနည္းငယ္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ နီးကပ္ေသာဆက္ဆံေရး ရွိသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ပထဝီအေနအထားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးႏွင့္ သံတမန္ေရးအရ သိသာထင္ရွားေသာ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈကို အသုံးခ်ႏိုင္သည္။ တကယ္တမ္းကေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၎တို႔၏ Belt and Road Initiative (BRI) ရပ္ဝန္းႏွင့္ပိုးလမ္းမစီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေထာက္ခံမႈအရွိဆုံး မဟာမိတ္ႏွင့္ အႀကီးဆုံးကုန္သြယ္ဘက္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနသည္။

ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၎တို႔၏ နီးကပ္လြန္းေသာ ပထဝီနယ္နိမိတ္အေနအထားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ၎တို႔၏ စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ စစ္အုပ္စုကို အာဏာရွိေနေစျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စစ္ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ တ႐ုတ္တို႔၏လႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ မိမိတို႔ဩဇာအာဏာ လက္လႊတ္ရမည့္အေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက သူတို႔အေပၚ ဦးေဆာင္မႈျပဳမည္ကိုလည္း လက္ခံဖို႔ျငင္းဆန္ေနေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အဖို႔ကေတာ့ တ႐ုတ္ႏွင့္ပိုၿပီး နီးကပ္ရန္အတြက္ကိုသာ ဖိအားေပးခံေနရသည္။

႐ုရွားႏိုင္ငံသည္လည္းပဲ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ ပိုၿပီးခိုင္မာလာေသာ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ လက္နက္ေရာင္းခ်ခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္းကို ႐ုရွားက မေထာက္ခံသကဲ့သို႔ အာဏာသိမ္းမႈကိုလည္း ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ်ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရမည့္အစား အာဏာသိမ္းကာလ အတြင္းမွာပင္ ႐ုရွားကျမန္မာစစ္တပ္သို႔ လက္နက္မ်ားဆက္ၿပီး ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေသးသည္။ အျပန္အလွန္ျဖင့္ ႐ုရွား၏ ယူကရိန္းက်ဴးေက်ာ္မႈကို ျမန္မာစစ္တပ္က အျပည့္အဝ ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ႐ုရွား၏ ယူကရိန္းက်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူအမ်ားကျပင္းထန္ေသာ ဆန႔္က်င္တုန႔္ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ခိုင္မာေသာ မဟာမိတ္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္ကို အာဏာဆက္ၿပီး ရွိေနေစလိုေသာဆႏၵ ရွိေနသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္႐ုရွားႏိုင္ငံတို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားပတ္သက္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ အတိုက္အခံတို႔ဘက္မွ ဝင္ ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း ျပဳရန္ဆိုသည္မွာ လြန္စြာမွပင္ ခက္ခဲလြန္းေသာ ေၾကာက္လန႔္စရာကိစၥတစ္ခုသာ ျဖစ္ေပ သည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အေကာင္းျမင္ သေဘာထားမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း စစ္တပ္အာဏာဆုပ္ကိုင္ထားမႈက မည့္သည့္အခ်ိန္တုန္းကမွ အမွန္တကယ္ ေလွ်ာ့ပါးဆုံးရႈံးသြားခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ နာမည္ခံ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့ေသာ အတိတ္လိုကာလမ်ိဳးမွာပင္ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရး၊ ျပည္တြင္းလုံၿခဳံေရးႏွင့္ အျခားေသာမူဝါဒမ်ားစြာကို စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့ေလသည္။ အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ကုမၸဏီႀကီးမ်ား အေပၚတြင္ စစ္တပ္၏ သိသာထင္ရွားေသာ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားရွိေနခဲ့သည္။ ထိုထိန္းခ်ဳပ္မႈထားမႈက စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ က်ယ္ျပန႔္စြာျဖင့္ ရွိေနခဲ့ေလသည္။

ကုလသမဂၢႏွင့္ အာဆီယံတို႔က အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္အစိုးရအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပရန္ ျငင္းဆိုထားသလို ႏိုင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ကင္းမဲ့ေနျခင္းႏွင့္ ခုခံေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေခ်မႈန္းႏိုင္ရန္ ျပင္းထန္စြာ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ေနရမႈ တို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိစစ္အာဏာရွင္တို႔၏ စြမ္းပကားရွိမႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ခံေနရသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ စစ္တပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စနစ္မ်ားအတြင္း နက္ရႈိင္းစြာ အျမစ္တြယ္လ်က္ရွိေနၿပီး ၎တို႔အာဏာကို ဆက္ၿပီးဆုပ္ကိုင္ထားရန္ အခိုင္အမာ ဆုံးျဖတ္ထားေသာေၾကာင့္ ၎တို႔အား ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတစ္ရပ္အျဖစ္ အစားထိုးရန္ မည္သည့္ႏိုင္ငံကမွ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးလိုျခင္း မရွိေပ။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ အကန႔္အသတ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈက လက္ရွိအေနအထား အတိုင္းပင္ ဆက္ၿပီးရွိေနလိမ့္ဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ ဆုေတာင္း ဆႏၵျပဳမႈမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ခတ္အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဆက္ၿပီးေဆာင္႐ြက္ေနဦးမည္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထို႔ထက္ ပို၍ေတာ့ မ်ားမ်ားစားစားလုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ကား မဟုတ္ေပ။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔က ျမန္မာစစ္တပ္ကို ဆက္လက္ ေထာက္ခံေနလိမ့္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တို႔တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို စစ္ပြဲတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ေစျခင္းမ်ိဳး အထိေတာ့ ျဖစ္လာႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေျခအေနက အေကာင္းႀကီးမဟုတ္ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကေတာ့ ရွိေနေပေသးသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက် ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို စစ္တပ္က ျပန္ၿပီး က်င္းပေပးမည္ဟု ကတိျပဳထားသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ယင္းကတိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနေသာ္လည္း အနာဂတ္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည့္ ကတိတစ္ခုျဖစ္သည္။ ခုခံေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကလည္း ျမန္မာစစ္တပ္ကို ဆန႔္က်င္တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိေနၿပီး အထင္ႀကီးေလာက္စရာ တိုက္ပြဲမ်ားကို ဆင္ႏႊဲႏိုင္ခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ခုခံေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားက စစ္တပ္ကို ပုံမွန္လိုလို အႏိုင္ယူလာႏိုင္ခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ စစ္ေရးေအာင္ျမင္မႈမ်ားက ေသခ်ာေပါက္ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္၍ မရႏိုင္ေသးေသာ ရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္ေနေသးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအနာဂတ္က ျမန္မာျပည္သူလူထု လက္ကလြဲၿပီး အျခားမည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လက္တြင္မွ ရွိေနပုံမေပၚေပ။

ၾကည္ျဖဴစံ

Harvard International Review တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ Emily Peck ၏ “Why Has the World Forgotten About Myanmar?” ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ေရးသားသည္။

Author: Admin