(ဓာတ္ပံု - AA Info Desk)

အခ်ိဳ႕ေသာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအား တ႐ုတ္က အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳမႈအေပၚ ျမန္မာအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈရွိေၾကာင္း မၾကာေသးခင္က ႐ုရွားနိုင္ငံပိုင္မီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၎မွာ အိႏၵိယနိုင္ငံအတြက္လည္း အလြန္စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေနသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ အမည္ထုတ္ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အဖြဲ႕မ်ားအနက္မွတစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ရွိေသာ ရခိုင္ႏွင့္ခ်င္း ျပည္နယ္တို႔တြင္ အဓိကလႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား လေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္လ်က္ရွိၿပီး ႏွစ္ဖက္လုံးတြင္ ထိခိုက္က်ဆုံးမႈမ်ားရွိသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (ေအေအ) ကို ရခိုင့္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ စစ္ေရးမ႑ိဳင္တစ္ရပ္အျဖစ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနယ္ခ်ဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိရန္ႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးစရိုက္လကၡဏာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ဟူသည့္ “ရကၡိတလမ္းစဥ္” ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ဟု ေအေအက ဆိုသည္။

ေအေအသည္ ကနဦးတြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေကအိုင္ေအ)ထံမွ စစ္သင္တန္းရရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ လက္နက္ကိုင္ ၇ ဖြဲ႕ပါဝင္ေသာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၆ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလမွစ၍ ေအေအသည္ ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕အမ်ားတြင္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား တျဖည္းျဖည္းတိုးခ်ဲ႕လာခဲ့သည္။

ေအေအသည္ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို အခိုင္အမာတည္ေဆာက္နိုင္မႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္လက္ဝယ္ခံ ‘ဝ’ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ကဲ့သို႔ အေနအထားမ်ိဳး ေရာက္လာႏိုင္ေျခမွာလည္း ျမင့္မားလာသည္။ တ႐ုတ္၏ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအား အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳျခင္းသည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာကို ထြက္ေပါက္အျဖစ္ အသုံးခ်နိုင္ေရးအတြက္ ၎၏ ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္းစီမံကိန္း အပါအဝင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ “မီးစတစ္ဖက္၊ ေရမႈတ္တစ္ဖက္” လမ္းစဥ္ကို က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ အင္အားႀကီးထြားလာေသာ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္သည္ အိႏၵိယနိုင္ငံအတြက္ က႑မ်ိဳးစုံတြင္ ႀကီးမားေသာ ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈမ်ား ရွိလာနိုင္သည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းရာေပါင္းမ်ားစြာတန္ေသာ ကုလားတန္ဘက္စုံပို႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္းအနာဂတ္မွာလည္း ခ်င္းႏွင့္္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ အဖ်က္အေမွာင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပို၍မေသခ်ာမေရရာသည့္ အေျခအေနျဖစ္လာနိုင္သည္။

နိုဝင္ဘာလအတြင္း စီမံကိန္းတြင္အလုပ္လုပ္ေနေသာ အိႏၵိယဝန္ထမ္း ၅ ဦးအား လက္နက္ကိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ေလးဦးမွာ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာကာ က်န္တစ္ဦးမွာ ဖမ္းဆီးခံထားရစဥ္ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ တစ္လအၾကာတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္က အိႏၵိယအစိုးရအေနျဖင့္ ၎၏အေရွ႕ေမၽွာ္ဝါဒတြင္ အေရးပါသည့္ စီမံကိန္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လိုပါက ရခိုင့္တပ္ေတာ္အား အခြန္ေပးရန္ႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏွိုင္းရန္ ထုတ္ေျပာခဲ့သည္။ အဆိုပါျဖစ္ရပ္မ်ားကို ၾကည့္ပါက စီမံကိန္းကို ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္္ ေအာင္ျမင္စြာအၿပီးသတ္ႏိုင္ေရး ခက္ခဲေနဦးမည္မွာ ျမင္သာေနၿပီျဖစ္သည္။

ယခုစီမံကိန္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္သည္ အိႏၵိယနိုင္ငံ၏ ေဒသတြင္းအင္အားလႊမ္းၿခံဳမႈကို လိုလားမည္မဟုတ္ေပ။ စစ္ေတြသည္ ရပ္ဝန္းလမ္းမစီမံကိန္းတြင္ အဓိကက်စြာပါဝင္ေနသည့္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ မေဝးသည့္ေနရာတြင္ ရွိသည္။ ဤသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေတာ့မည့္အစီအစဥ္္အျဖစ္ အေျပာင္းအလဲႀကီး လုပ္ေဆာင္နိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ တစ္ခု တည္းေသာလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ မဏိပူရရွိမိုေရးၿမိဳ႕ မွတစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္သည့္လမ္းသည္ သုံးနိုင္ငံ အေဝးေျပးလမ္းမႏွင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ခ်ိတ္ဆက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

လာဒါ့ေဒသ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ ဂါဝမ္ေတာင္ၾကားအေရး ျဖစ္ပြားခ်ိန္တည္းက ညီညြတ္ေသာအာသံလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (ULFA) ကဲ့သို႔ေသာ အိႏၵိယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ ခြဲထြက္ေရး သူပုန္အခ်ိဳ႕သည္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လတ္တေလာ ၎တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ရွင္းလင္းမႈမရွိေပ။ ULFA က တ႐ုတ္ကို ေထာက္ခံေသာ ဗီဒီယိုမ်ား စုစည္းထားေၾကာင္းႏွင့္ ULFA ေခါင္းေဆာင္ ပါရပ္ရွ္ဘာ႐ူအာသည္ အဖြဲ႕ ျပန္လည္အားေကာင္းေအာင္ အေလးအနက္ႀကိဳးပမ္းသည့္ အေထာက္အထားမ်ားေတြ႕ရွိရသည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။ 

အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အေစာပိုင္းက ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္း အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း တဂါးတြင္ ျမန္မာ တပ္မေတာ္၏ ဝင္ေရာက္စီးနင္းမႈကိုခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ စစ္စခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ပိုမိုလိုျခဳံေသာေနရာမ်ား လိုအပ္ေနၾကသည္။ ေအေအသည္ ULFA ႏွင့္ အျခားေသာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားကို ၎တို႔နယ္ေျမတြင္ အေျခစိုက္ခြင့္ မေပးဟု မေျပာနိုင္ေပ။ ထိုနယ္ေျမသည္ အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ေျမျပင္အေနအထားႏွင့္ နယ္ေျမအလွမ္းကြာေဝးျခင္းေၾကာင့္ အားသာခ်က္ မရွိေသာ္လည္း ႏွစ္အနည္းငယ္အထိ ဆက္လက္ ရွင္သန္ႏိုင္သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ မဏိပူရအဖြဲ႕မ်ား၏ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိေနသည္ဆိုသည့္ ေကာလဟလမ်ားမွာ နဂိုကပင္ရွိေနၿပီးျဖစ္သည္။ 

ေအေအလက္နက္ကိုင္တပ္ အင္ႏွင့့္အားႏွင့္တည္ရွိမႈသည္ အိႏၵိယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေဆးဝါးအတုမ်ား ဝင္ေရာက္မႈကိုလည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာေစႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ရခိုင့္တပ္ေတာ္သည္ မူးယစ္ေဆးဝါး တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈတြင္ ပါဝင္ေနၿပီး အဆိုပါေငြေၾကးမ်ားကို လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ ဆက္လက္တည္ျမဲေစရန္ အသုံးျပဳေနသည္ဟူသည့္ ယူဆခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။ 

အိႏၵိယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေျပာင္းလဲလာေသာအေျခအေနမ်ားက အဆိုပါေဒသသည္ မူးယစ္ ေဆးဝါးကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္လာေနေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္။ နယ္စပ္လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား ပုံမွန္ကင္းလွည့္ခ်ိန္မ်ား တြင္သာမက ပိတ္ဆို႔ထားေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ပါ မူးယမ္းေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိေနၿပီး ေဆးဝါးအမ်ားစုကို အိႏၵိယ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တစ္ေလၽွာက္ရွိ ဒူဘရီႏွင့္ ကူ႔ခ်္ဘီဟာၿမိဳ႕တို႔တြင္ ဖမ္းမိျခင္းက ဤအေနအထားအတြက္ မျငင္းသာသည့္ သက္ေသမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ 

 ေမမိုး
(Why China’s support to Myanmar’s Arakan Army is bad for India ကို ျမန္မာမႈျပဳပါသည္။)

ဆက္စပ္ဖတ္႐ႈရန္ - 

Author: Admin