(ဓာတ္ပံု - The New Humanitarian)

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေတာင္ထူထပ္ေသာ နယ္စပ္တစ္ေနရာတြင္ စစ္ယူနီေဖာင္းဝတ္စံုဝတ္ထားေသာ အမ်ိဳးသမီး ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ အခ်ိဳ႕က ရိုင္ဖယ္ေသနတ္မ်ား ကိုင္လ်က္ စစ္ခ်ီသီခ်င္းဆိုကာ ပံုစံက် ခ်ီတက္ေနၾကသည္။

ဤအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (ေအေအ) တြင္ဝင္ေရာက္ရန္ ေလ့က်င့္ေရးဆင္းေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေအေအသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကသည့္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ မရွားလွေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ေအေအတြင္မူ အမ်ိဳးအမီးအေရအတြက္မွာ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာေနသည္။ ဤအခ်က္သည္ ရခိုင္လူထု၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈကို ပိုမိုရရွိေစသည္။ ေအေအသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚထြက္လာေသာ လက္နက္ကို္င္ေတာ္လွန္ေရး တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္သလို တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ အားေကာင္းသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တည္းက ေအေအႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အၾကား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရသူေပါင္း ၂၃၀၀၀၀ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ရခိုင္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပမ္းမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနၿပီး ရခိုင္ျပည္၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးျခင္းသည္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေအေအသို႔ ဝင္ေရာက္ေအာင္ တြန္းအားေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

“တိုက္ပြဲရဲ႕ဒဏ္ကို အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြ အမ်ားဆံုးခံရတယ္။ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိတဲ့ စစ္ေရွာင္စခန္းေတြမွာ ရုပ္ပိုင္း စိတ္ပိုင္း လံုၿခံဳမႈမရွိဘဲ ေနထိုင္ေနရသူေတြ ေထာင္ေသာင္းခ်ီ ရွိေနတယ္” ဟု အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးကြန္ရက္မွ ေဒၚညိဳေအးက ေျပာၾကားသည္။

“အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈနဲ႔ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈက အမ်ိဳးသမီးေတြ လက္နက္ကိုင္တပ္ထဲ ဝင္ေရာက္ေအာင္ တြန္းအားေပးေနတာ အံ့ၾသစရာေတာ့မရွိပါဘူး” ဟု သူကဆိုသည္။

ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတပ္ဖြဲ႔ဝင္အခ်ိဳ႕၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာမ်ားရယူကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား၌ ပါဝင္ ေျပာၾကားႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္း ရွိေသာ္လည္း အေရးမပါေသာ ေနရာမ်ားသာ ရေလ့ရွိသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တပ္သားအျဖစ္စုေဆာင္းျခင္းသည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ တစ္ခု၏ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈအတြက္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိရံုသက္သက္အျဖစ္ ယူဆၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အမ်ိဳးသမီးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ အေရအတြက္ ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ပဋိပကၡမ်ား၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေခ်ာင္ထိုးခံထားရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ မေက်နပ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည့္ လကၡဏာတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမ်ားစုတိုင္းရင္းသား ဗမာမ်ားႀကီးစိုးသည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေအာက္တြင္ လႈပ္ရွားျခင္းထက္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္သည္သာ အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေျခပိုမ်ားသည္ ဟူသည့္ ယံုၾကည္မႈမ်ားလည္း ရခိုင္လူထုအၾကား၌ တစ္ေန႔တစ္ျခား ျမင့္တက္လာေနသည္ဟု ျပည္တြင္း အရပ္ဘက္အုပ္စုမ်ားက ေျပာၾကသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔က ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ဆိုလွ်င္ ရခိုင္ရွိ ေနရာအမ်ားအျပားႏွင့္ အျခား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ဧရိယာမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပခဲ့ေပ။ ဤျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာႏိုင္သလို ပဋိပကၡမ်ားကို မီးေလာင္ရာေလပင့္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔မ်ားက သတိေပးထားသည္။

ရခိုင္ေရွ႕ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ ဥကၠဌ ေဒၚေစာစံၿငိမ္းသူကမူ ေအေအတပ္ဖြဲ႔သို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္ေနျခင္းသည္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း သူတို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား အသတ္ခံရသည္ကို မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိရမႈ သို႔မဟုတ္ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား ႀကံဳေနရမႈေၾကာင့္ဟု ယူဆသည္။

“ရခိုင္မွာ အမ်ိဳးသမီးငယ္အမ်ားအျပားဟာ ပဋိပကၡရဲ႕ ရိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ မိသားစုဝင္ေတြ၊ ေဆြမ်ိဳးေတြ ခံစားေနရတာကို ျမင္ရတာ ဒါမွမဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈေတြ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတာေတြရွိတယ္” ဟု ေစာစံၿငိမ္းသူက ေျပာၾကားသည္။

“ပဋိပကၡေတြျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ေန႔တိုင္းရွိေနတဲ့ ေဒသေတြမွာ ေနရေတာ့ သူတို႔စိတ္ထဲမွာ မလံုၿခံဳဘူးလို႔ ခံစားရတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ကာကြယ္ဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ဖို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုေတြထဲကို ဝင္သြားၾကတာ” ဟု သူကဆိုသည္။

အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ သဇင္ေထြးတစ္ေယာက္ ေအေအတပ္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ဆႏၵျဖစ္သြားပံုမွာလည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။

“စစ္တပ္က လက္နက္ႀကီးေတြသံုးၿပီး ရြာေတြထဲကို ပရမ္းပတာပစ္တယ္။ အရပ္သားေတြကို တမင္တကာ သတ္ျဖတ္တာ၊ ရြာသားေတြကိုႏွိပ္စက္တာေတြ လုပ္တယ္” ဟု သဇင္ေထြးက ဆိုသည္။

“ကြ်န္မရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ကိုယ့္ရြာမွာကိုယ္ေနရတာ လံုၿခံဳတယ္လို႔ မခံစားမိေတာ့လို႔ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ထဲကို ဝင္တာ။ ကြ်န္မကိုယ္တိုင္နဲ႔ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ ျပည္သူေတြကို ကာကြယ္ေပးခ်င္တယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

အရပ္သားေသဆံုးမႈ ျမင့္တက္လာ

ေအေအက ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲေနေသာ ေနရာသည္ ရခိုင္ျပည္တြင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေအေအဌာနခ်ဳပ္မွာ ရခိုင္ႏွင့္ ကီလိုမီတာ ရာေပါင္းမ်ားစြာကြာေဝးသည့္ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္အနီး ေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ ရွိသည္။ ေအေအသည္ သီးျခားေနာက္တစ္ေနရာတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို လက္နက္ကိုင္ရင္ဆိုင္ေနသည့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ မိတ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။

သဇင္ေထြးသည္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္က သူမ၏ဇာတိ ရခိုင္ျပည္အလယ္ပိုင္း ေပါက္ေတာၿမိဳ႕မွ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း နယ္စပ္အထိ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ခရီးႏွင္ ထြက္ခြာလာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ အျခားေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးငယ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္အတူ ေအေအတြင္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

သူမႏွင့္ အျခားတပ္သားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ တိုက္ပြဲဝင္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားတြင္ ကတုပ္က်င္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ဝမ္းလ်ားေမွာက္တြားသြားျခင္း၊ ႀကိဳးတြယ္တက္ျခင္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ ေအေအဌာနခ်ဳပ္သို႔ The New Humanitarian အဖြဲ႔ ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္က သဇင္ေထြးတစ္ေယာက္ ရခိုင္ေရွ႕တန္းသို႔ ထြက္ခြင့္ရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ခရီးသြားလာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနသျဖင့္ သူမအပါအဝင္ အျခားတပ္သားသစ္မ်ားသည္ ၂၀၂၀ တစ္ေလွ်ာက္လံုး သီးသန္႔စခန္းတစ္ခုတြင္ စတည္းခ်ေနရသည္။

“အရပ္သားေတြ အသတ္ခံရတာ၊ အိုးအိမ္ပစ္ၿပီး ထြက္ေျပးေနရတာေတြ ျမင္ရေတာ့ သူတို႔အတြက္ ဘာမွမလုပ္ေပးႏိုင္ ျဖစ္ေနတာကို ကြ်န္မမခံစားႏိုင္ဘူး” ဟု သဇင္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။
"ကြ်န္မအေနနဲ႔ အနည္းဆံုးေတာ့ ရခိုင္လူထုအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးကို ကူညီေပးႏိုင္မွာေပါ့” ဟု သူကဆိုသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (ေအေအ) ကို လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုက ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ တန္းတူညီမွ်ခြင့္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ရခိုင္လူထုရဲ႕ အနာဂတ္ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျပည္နယ္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူထုအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိေအာင္ တိုက္ပြဲဝင္ေနတာျဖစ္တယ္” ဟု ေအေအစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းျမတ္ႏိုင္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ပဋိပကၡမ်ား အရွိန္ျမင့္လာသည့္ ၂၀၁၈ ေနွာင္းပိုင္းမွစတင္၍ ေသဆံုးမႈအေရအတြက္မွာ သိသိသာသာ ျမင္တက္လာခဲ့သည္။ အရပ္သားမ်ားသည္ ႏွစ္ဘက္တိုက္ပြဲအၾကား ပိတ္မႈမႈမ်ားရွိသလို စစ္တပ္က တိုက္ရိုက္ပစ္မွတ္ထားသည့္ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈဒဏ္ ခံရသည္လည္း ရွိသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ အရပ္သားေနရာမ်ားသို႔ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္ခံရမႈႏွင့္ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ ႏွစ္ဆ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာမႈအရ သိရသည္။

(ဓာတ္ပံု - The New Humanitarian)

လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔မ်ားက ျမန္မာစစ္တပ္သည္ စစ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲထားသလို အရပ္သားမ်ားကို အႏၱရာယ္ႀကံဳေစမႈမ်ား အတြက္လည္း ေအေအကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ထားသည္။

ပဋိပကၡအတြင္း အကူအညီမ်ားေပးေနသည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအစည္းအရံုးက ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားသည္ အစားအစာ၊ ေရႏွင့္ အကာအကြယ္မ်ားကို အနည္းအက်ဥ္းသာ ရရွိေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ အစိုးရ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စစ္ေရွာင္စခန္းစုစုေပါင္း၏ စားနပ္ရိကၡာလိုအပ္ခ်က္မ်ား၏ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔သာ ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ေျပာၾကားသည္။ ရခိုင္အပါအဝင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ အႏၱရာယ္ကို ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္၌ ယခုကဲ့သို႔ အခက္အခဲမ်ားပါ ႀကံဳေနရျခင္းျဖစ္သည္။

“ျပည္သူေတြက အသက္လုၿပီးေျပးေနရတာဆိုေတာ့ ခုခ်ိန္မွာ ကိုဗစ္-၁၉ ထက္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ထိုးစစ္ကို ပိုေၾကာက္ေနၾကရတယ္” ဟု ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးသမား ေဒၚထုေမက ဆိုသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံခံရမႈ

လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားက သူတို႔အဖြဲ႔မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈကို လူသိရွင္ၾကား ျပသေနေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးတပ္သားမ်ားသည္ ရာထူးအဆင့္ မညီမွ်မႈမ်ား ႀကံဳေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္ထက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးပိုင္းတြင္ ပိုတာဝန္ေပးခံရေလ့ရွိသည္။ ထိုေနရာမ်ားတြင္လည္း အဆင့္ျမင့္ရာထူးရျခင္း သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုရျခင္းမ်ိဳး မရွိသေလာက္ရွားသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) မွ တပ္ၾကပ္တစ္ဦးျဖစ္သူ လင္းလက္ၾကယ္စင္က ေျပာသည္။

“ကြ်န္မရင္ဆိုင္ရတဲ့ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈက ဘယ္ေလာက္ပဲ ႀကိဳးစားႀကိဳးစား အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေနေတာ့ ကြ်န္မရဲ႕လုပ္ႏိုင္အားကို အစြမ္းကုန္အသံုးခ်ခြင့္မရဘူး” ဟု လင္းလက္ၾကယ္စင္က TNH ကို ဖုန္းျဖင့္ေျဖၾကားသည္။

“လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ထဲမွာ ကြ်န္မ ေယာက်္ားေတြနဲ႔တန္းတူ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အလုပ္လုပ္တာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ေလာက္ပဲပိုႀကိဳးစားပါေစ ေယာက္်ားေတြပဲ ပိုျမန္ျမန္ ရာထူးတိုးသြားတာခ်ည္းပဲ” ဟု သူကဆိုသည္။

ေနာ္ေဝအေျခစိုက္ ေအာ္စလို ၿငိမ္ခ်မ္းေရးသုေတသန အင္စတီက်ဴ႕ (PRIO) သည္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စု သံုးေလးခုရွိ အမ်ိဳးသမီးတပ္သားမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အလားတူအခ်က္မ်ား ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ တပ္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာသည့္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားအျပားသည္ တိုက္ပြဲဝင္ရန္ႏွင့္ ရာထူးအဆင့္မ်ား တိုးျမွင့္ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တိုက္ပြဲမဝင္ရသည့္ အေရးမပါလွေသာ ရာထူးမ်ားသာ ရေလ့ရွိၾကၿပီး ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ရာထူးမ်ား မရသေလာက္သာျဖစ္ေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴးေျဖသူမ်ားက ေျပာၾကသည္။

တပ္ဖြဲ႔ဝင္အင္အား စုစုေပါင္း ၇ ေထာင္ခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည့္ ေအေအအဖြဲ႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ အေရအတြက္ မည္မွ်ရွိသည္ကို အဖြဲ႔၏ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးဌာနက အတည္မျပဳေပ။ အမ်ိဳးသမီးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဆးဝါးကုသေရးတာဝန္ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းကိုင္ေနရာမ်ားတြင္ ကူညီေပးရန္ သင္ၾကားရေသာ္လည္း တိုက္ခိုက္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားပါ ေလ့က်င့္ရသည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၆ ေနာက္ပိုင္း ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း ရွိေနခဲ့သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္မူ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားဘက္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈပမာဏသည္ အမ်ိဳးသားႀကီးစိုးမႈမ်ားသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ထက္ေတာ့ ပိုမ်ားသည္ဟု PRIO အစီရင္ခံစာတြင္ မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။ ဤၿငိမ္ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ေဆြးေႏြးသူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္။ မည္သည့္ေဆြးေႏြးပြဲ သို႔မဟုတ္ ေကာ္မတီမ်ားကမွ ဤရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္မီေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏို္င္ေသးေပ။

“ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနယ္ပယ္၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုပ္ႏိုင္အားကို ေလွ်ာ့တြက္ထားၾကဆဲ ျဖစ္သည္” ဟု PRIO အစီရင္ခံစာတြင္ သံုးသပ္ထားသည္။

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တိုက္ပြဲမ်ား၊ ရာထူးအျမင့္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္း တန္းတူညီမွ် ပါဝင္ခြင့္ရသင့္သည္ဟု လင္းလက္ၾကယ္စင္က ဆိုသည္။

“ႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ ပါဝင္မႈနဲ႔ သူတို႔အသံေတြရဲ႕ အေရးပါမႈကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားတာဟာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ အားလံုအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ဆံုးရံႈးမႈတစ္ရပ္ပဲ” ဟု သူမက ဆိုသည္။

“လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အသံေတြ ပါဝင္ထုတ္ေဖာ္ခြင့္မရဘူး ဆိုရင္ တန္းတူညီမွ်တဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ေရရွည္ခိုင္ၿမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္မယ္လို႔ ကြ်န္မေတာ့မထင္ဘူး” ဟု သူမက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အာဏာရၿပီး ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးစားေပးခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစတင္ကာ ေဝလည္လည္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္အပါအဝင္ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီငယ္မ်ား အမတ္ေနရာအခ်ိဳ႕ ရခဲ့ေသာ္လည္း သူမ၏ပါတီပင္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရခဲ့သည္။

လတ္တေလာတြင္ ေအေအႏွင့္ စစ္ေရးပဋိပကၡသည္လည္း ရခိုင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မ်ား၌ ပိုမိုဆိုးဝါးလာေနသည္။ ဇြန္လအတြင္း ေအေအႏွင့္ စစ္ေရးမဟာမိတ္ အုပ္စုမ်ားဘက္က အပစ္ရပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ဘက္က ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ေရွ႕ပိုင္း၌ အစိုးရသည္ ေအေအအား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အျဖစ္ ေၾကညာၿပီး ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္။

ေအေအတပ္သားသစ္ သဇင္ေထြးတစ္ေယာက္ကေတာ့ ကိုဗစ္ကပ္ေဘးႀကီး ၿပီးဆံုးမည့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည္။ ထိုအခ်ိန္က်လွ်င္ ေရွ႕တန္းထြက္ၿပီး ပဋိပကၡအတြင္း သူမ၏ ကိုယ္ပိုင္အခန္းက႑ စတင္ေတာ့မည္ဟု ယံုၾကည္ထားသည္။

“ကြ်န္မ ေရွ႕တန္းထြက္ၿပီး စစ္တပ္ကို တိုက္ခ်င္တယ္” ဟု သူမက ဆိုေလသည္။

ေစာသႏၱာေအး
(The New Humanitarian ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ “Why more women are joining Myanmar’s Arakan Army insurgency” ေဆာင္းပါးကို ျမန္မာျပန္ဆိုပါသည္။)

ဆက္စပ္ဖတ္႐ႈရန္ -

Author: Admin