ဓာတ္ပုံ - AFP

DMG ၊ ဇြန္ ၂၀

(ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပမ်ားဆီ ေတာမီးမ်ားကဲ့သို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည္။ အပူပိုင္းေျခာက္ေသြ႕ဇုံဟု ေခၚတြင္ေသာေနရာ အႏွံ႔အျပားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ဘက္ ေဒသမ်ားတြင္လည္း အရပ္သားမ်ား ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ားအျပင္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ စစ္တပ္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိုးစစ္ဆင္လ်က္ရွိသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ “ေသြးေသာက္အဖြဲ႕”ဟုအမည္ေပးထားေသာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ဖြဲ႕ ေပၚေပါက္လာျပန္သည္။ ျဖဳတ္ခ်ခံခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီဝင္မ်ားအား ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ရန္ရည္႐ြယ္ၿပီး “Operation Red” ဟုအမည္ေပးထားေသာ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ျဖင့္ NLD ပါတီဝင္မ်ားကို တိုက္ခိုက္သြားမည္ဟု တယ္လီဂရမ္တြင္ ေၾကညာၿပီးေနာက္ပိုင္း NLD ပါတီဝင္မ်ားအား ျပန္ေပးဆြဲျခင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ “ေသြးေသာက္”အဖြဲ႕အေနျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕လယ္ေခါင္တစ္ဝႈိက္တြင္ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။

ေမလအတြင္းကလည္း NLD ေထာက္ခံသူ ဦးခင္ေမာင္သိန္းႏွင့္ ၎၏ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚခခကို သတ္ျဖတ္ၿပီး လမ္း ေဘးတြင္စြန႔္ပစ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၎တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံလည္ပင္းမွာေတာ့  ေသြးေသာက္အဖြဲ႕အမွတ္အသားပါလည္ဆြဲကို ခ်ိတ္ဆြဲထားသည္။

ေသၿပီထင္ၿပီးစြန႔္ပစ္ခဲ့ေသာ ထိုဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးတြင္ ဦးခင္ေမာင္သိန္းဇနီးကေတာ့ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ္ လည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိပ္စက္ခံထားရေၾကာင္း သိရသည္။ ဦးခင္ေမာင္သိန္းကေတာ့ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

အလားတူအဖြဲ႕မ်ားသည္ မႏၲေလးအျပင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးတစ္ဝႈိက္တြင္လည္း လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။ တစ္ဘက္တြင္လည္း ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (PDFs) မ်ားက စစ္ေကာင္စီအရာရွိမ်ား၊ စစ္တပ္လိုလားေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ သံသယရွိဖြယ္ သတင္းေပးမ်ားကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ား တိုးလာေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျပန္ၿပီးကလဲ့စားေခ်လိုေသာ သေဘာျဖင့္ “ေသြးေသာက္အဖြဲ႕”ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး NLD ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ားကို တန္ျပန္ႏွိမ္နင္းေရး ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ဘက္ေပါင္းစုံပဋိပကၡတြင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေရွ႕မ်က္ႏွာသစ္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။

ပုံမွန္မဟုတ္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ ေထာက္လွမ္းေရးအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းအပါအဝင္ ပစ္မွတ္ထား သတ္ျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားကိုပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္ ေဒသခံအရပ္သားမ်ား၏ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအား ႏွိမ္နင္းေရးက႑ကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

“ေသြးေသာက္အဖြဲ႕”ကဲ့သို႔အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ အထူးအဆန္းကိစၥ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ယခုကဲ့သို႔ပုံစံမ်ားက ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အားလုံးနီးပါးတြင္ အတိုင္းအတာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးသား ျဖစ္သည္။
ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ၎တို႔၏လုံၿခဳံေရးယႏၲရားကို အင္အားျဖည့္တင္းရန္အတြက္ အရံတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ ကင္းအဖြဲ႕မ်ား ၊ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီးတပ္ျဖန႔္ထားျခင္းကို ယခုမွပထမဆုံးအႀကိမ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ရွမ္းျပည္နယ္ကဲ့သို႔ေသာ ကာလရွည္ၾကာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ေတာ္လွန္သူမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ား ကတည္းက ျပည္သူ႔စစ္စနစ္ဟုေခၚတြင္ေသာ စနစ္ကို အသုံးျပဳခဲ့သည္။

ေဒသခံအဆက္အသြယ္၊ ဘာသာစကား၊ နယ္ေျမအေနအထားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ ေဒသတြင္းေသာင္းက်န္းသူ ႏွိမ္နင္းေရးအကူအညီေပးျခင္း စနစ္မ်ားက ေသာင္းက်န္းသူႏွိမ္နင္းေရး (COIN) အယူဝါဒတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။

“ပ်ဴေစာထီး”လို စစ္တပ္လိုလားေသာအုပ္စုမ်ားက PDF မ်ားကိုပစ္မွတ္ထားရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းခုခံေရးအင္အားစုမ်ား ၊ လက္နက္ႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ ပံ့ပိုးေရးအေဆာက္အဦမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အဓိကအေရးပါသူမ်ား ျဖစ္သည္။ စစ္ကိုင္းႏွင့္မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ အရပ္သားမ်ားအေပၚ မေတာ္မတရားျပစ္မႈမ်ား တိုက္႐ိုက္က်ဴးလြန္ေနျခင္းက ၎အခ်က္ကို ပိုမိုခိုင္မာေစသည္က အထင္အရွားျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ကတည္းကမျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ ကခ်င္ သို႔မဟုတ္ ကရင္ ကဲ့သို႔ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဗမာဗုဒၶဘာသာ အခ်င္းခ်င္းၾကားစစ္ပြဲက ျပည္တြင္းစစ္ပုံစံတြင္းသို႔ ထိုးက်သြားေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။

စစ္တပ္လိုလားေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) တြင္ အနည္းဆုံး ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေလာက္ ကတည္းက NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တိုက္ခိုက္သူအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ရွိေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၎အဖြဲ႕ဝင္တို႔က ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဒီပဲယင္းလူသတ္ပြဲမွာလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

“ေသြးေသာက္အဖြဲ႕”သည္ ေရွးကတည္းက ရွိခဲ့ၿပီးသားျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ိဳ႕က ယုံၾကည္ထားၾကသည္။ NLD ပါတီ၏ ထင္ရွားသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ ေရွ႕ေနဦးကိုနီ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း သတ္ျဖတ္ခံရမႈတြင္ ၎အဖြဲ႕ပါဝင္ပတ္သက္ ေနသည္ဟု အခ်ိဳ႕က ထင္ေၾကးေပးေနၾကသည္။ ဤအုပ္စု၏ သေဘာသဘာဝမ်ားကလည္း အတည္ျပဳေပးႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ထင္ေၾကးေပးႏိုင္ေသာ အဆင့္သာရွိသည္။

ေသြးေသာက္အဖြဲ႕သည္ ယခင္ဗုဒၶဘာသာအစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီအဖြဲ႕ မဘသ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္ႏွင့္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီကိုကူညီရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသလား။ လုံၿခဳံေရးယႏၲရား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း၊ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ရွိေနသလား သို႔မဟုတ္ စစ္ေကာင္စီ ဆန႔္က်င္သူမ်ားကို စစ္တပ္က သတ္ျဖတ္ျခင္းအတြက္ အထူးအေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေနသလား။

အတိအက် မေျပာႏိုင္ေသးေသာ္လည္း ၎တို႔ပစ္မွတ္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္း NLD ပါတီဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေတာ္လွန္ေရးကို ေထာက္ခံသူမ်ားျဖစ္ေနသည္။ မႏၲေလးလူသတ္မႈတြင္လည္း ထင္ရွားသူမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ပစ္မွတ္ထားခဲ့သည္။

စစ္ေကာင္စီေျပာခြင့္ရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္း၏ ဧၿပီလေႏွာင္းပိုင္းေျပာဆိုခ်က္တြင္ “ျပည္သူ႔လုံၿခဳံေရးစနစ္”က ၂၀၀၀ ျပည့္ လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ ယခင္စစ္အစိုးရထံ တာဝန္ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမ်ား၊  ေငြေၾကးႏွင့္ လက္နက္ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ပါဝင္သည္။ ၎တြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕၊ အစိုးရ လိုလားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေနသည္။ ၎စနစ္ကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းရန္ ရည္ၫႊန္းေရးသားထားေသာ အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၏ စာတစ္ေစာင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဧၿပီလဆန္းပိုင္းက ျမန္မာေနာင္းသို႔ ေပါက္ၾကားခဲ့သည္။ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အခန္းက႑မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းလည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

အာဏာသိမ္းမႈ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ၎တို႔အေပၚ ဆန႔္က်င္ေနသူမ်ားကို ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္သည့္အေနျဖင့္ စစ္ေကာင္စီက “ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အက္ဥပေဒ”အသစ္တစ္ရပ္ကို ၿပီးခဲ့ေသာမတ္လ ၂၅ ရက္က အတည္ျပဳျပဌာန္းလိုက္သည္။

ထိုသို႔ရဲတပ္ဖြဲ႕အက္ဥပေဒသစ္ ျပဌာန္းျခင္းမွာ စစ္ေကာင္စီက၎တို႔ အားခုခံတိုက္ခိုက္ေနသည့္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၎တို႔အားေထာက္ပံ့ေနသူမ်ား ၊ လူထုလႈပ္ရွားမႈ မ်ားတြင္ပါဝင္သူမ်ားအား ၿဖိဳခြဲဖမ္းဆီးႏိုင္ေရးကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား တိုးေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သလို စစ္ေကာင္စီေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေပၚ ဥပေဒအရ ပိုမိုစီမံျခယ္လွယ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း တရားဝင္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဗ်ဴဟာမ်ားက စစ္တပ္၏ ေသာင္းက်န္းသူႏွိမ္နင္းေရး တန္ျပန္ကာလမ်ားတြင္ ကာလရွည္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးစြမ္းရည္ ရွားပါလာျခင္းကိုၫႊန္ျပေနသည္။ ၎ဥပေဒအရ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားရွိ အရပ္သားမ်ားအေပၚ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ဝန္ခံရာေရာက္သည္။ ေနာက္ထပ္ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုမွာ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားသည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ျငင္းပယ္ခံရေသာ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာလူမ်ိဳးစုမ်ားကို အျပစ္ေပးျခင္းပုံစံတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္။

အလားတူပုံစံမ်ိဳးကို ဗမာဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ ႏွလုံးသည္ပြတ္ျဖစ္ေသာ ေယာေတာင္ၾကားလို ေဒသမ်ားမွာပင္ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ ၎က စစ္ေကာင္စီက ၎တို႔၏ လုံၿခဳံေရးယႏၲရား၏ခုခံအားကို မည္ကဲ့သို႔ရႈျမင္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။

အေနာ္ရထာလမ္း ႏွင့္ ၃၅ လမ္းၾကားရွိ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္မွာလည္း မၾကာေသးခင္က ဗုံးေပါက္ကြဲမႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူတစ္ဦးေသဆုံးကာ အမ်ားအျပား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ ၎ေပါက္ကြဲမႈက PDF ေၾကာင့္လား သို႔မဟုတ္ PDF တိုက္ခိုက္မႈ၏ အခ်ိန္မတိုင္ခင္ေပါက္ကြဲမႈလား သို႔မဟုတ္ စစ္ေကာင္စီ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္လုပ္ႀကံမႈတစ္ခုလား။

အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ၏ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ - သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ စစ္ေကာင္စီ၊ ပ်ဴေစာထီးႏွင့္ ေသြးေသာက္ကဲ့သို႔ေသာ အစြန္းေရာက္အဖြဲ႕မ်ားက အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕မ်ားကိုအျပစ္တင္ခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အတိတ္က အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ပုံစံတူသာျဖစ္သည္”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆန႔္က်င္ဘက္ေထာက္ခံသူမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ပစ္မွတ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ျခင္းပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္လာပါက စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း ေျမေအာက္လုံၿခဳံေရးကို အက်ပ္႐ိုက္ေစမည့္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္။ မၾကာေသးမီကလည္း ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ၏ ယာဥ္ေမာင္းျဖစ္သူ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေန မ်ိဳးဝင္းထြဋ္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢအႀကီးတန္း အရာရွိမ်ားက ရႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ ၎သည္ စစ္ေကာင္စီမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္လင္းေဒြး၏ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ေတာ္သူျဖစ္ၿပီး ယင္းေဒသရွိ CDM မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္သူလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတာ္လွန္ေရးကြန္ရက္မ်ားက ေျပာသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ယမန္ႏွစ္က ရန္ကုန္တြင္ သီးျခားတစ္ေနရာစီကေန ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ ကိုဂ်င္မီႏွင့္ ကိုၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္တို႔ကိုလည္း စစ္ေကာင္စီက ေသဒဏ္ေပးခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစရန္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု စစ္ေကာင္စီကေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ကြပ္မ်က္မႈမ်ားက ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲေသာ အာဏာရွင္စနစ္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိေသးေသာ္လည္း စစ္ေကာင္စီ၏ကြပ္မ်က္မႈမ်ားက မတရားေသာစနစ္တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ားတြက္ေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တာဝန္ခံမႈမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ စနစ္မ်ား ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

NUG အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒ (IHL) ကို ကတိကဝတ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ စစ္ေကာင္စီထက္ ကိုယ္က်င့္တရားသာလြန္မႈကို ျပသဖို႔လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ ယင္းတြင္ PDF တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ က်ဴးလြန္ထားေသာ ျပစ္မႈမ်ားအားလုံးအတြက္ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

PDF ႏွင့္ EAO မ်ားသည္ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္ကဲ့သို႔ ေသြးဆာေနေသ ာေသမင္းတမန္အဖြဲ႕မ်ား၏ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို အားကိုးအားထားမျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာဖို႔ လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ စစ္ေကာင္စီႏွင့္ ေတာ္လွန္ခုခံသူမ်ားအၾကား ကြဲျပားမႈကို ရွင္းလင္းသိသာေပလိမ့္မည္။ EAO မ်ားသည္ စစ္ဥပေဒမ်ားကို အလြန္အကြၽံေဖာက္ဖ်က္ရန္ အာမခံခ်က္ မရွိေသာ္လည္း အာဏာသိမ္းစစ္တပ္က ကူညီပံ့ပိုးေပးေနပုံရေသာ “ေသြးေသာက္အဖြဲ႕”ကဲ့သို႔ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုေတာ့ အသုံးျပဳခဲပါသည္။

အကယ္၍ စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ ပစ္မွတ္ထားေသာလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ အစြန္းေရာက္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေနပါက ျပင္းထန္ေသာ တြန္းအားတစ္ရပ္ကို ႀကဳံေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။ လက္ရွိစစ္ေကာင္စီ အသုံးျပဳေနေသာ နည္းလမ္းမ်ားက ၂၀၂၁အာဏာသိမ္းမႈတြင္သာမက အာဏာသိမ္းမႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ဆန႔္က်င္ေနသူမ်ားအေပၚ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အသုံးျပဳခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း စစ္ပြဲမ်ားတြင္အသုံးျပဳရန္ ဖရန္ကင္စတိန္းကဲ့သို႔ ဘီလူးမ်ားကိုဖန္တီးေနပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အေသခံတပ္တစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး ၎တို႔ေနာက္ဆုံးခူးဆြတ္ရမည့္ အၫႊန႔္အဖူး မ်ားကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၏ စိတ္သေဘာ အတြင္းစိတ္ဝိညာဥ္ကိုသာ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနပါေတာ့သည္။

ၾကည္ျဖဴစံ

Asia Times တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ “David Scott Mathieson” ၏ “Myanmar raising bloodthirsty death squads” ကိုဆီေလ်ာ္ေအာင္ေရးသားသည္။

Author: DMG