၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ႏွစ္ဘက္ပူးေပါင္းစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္စဥ္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနၾကသည့္ အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာစစ္သားႏွစ္ဦး။ (ဓာတ္ပံု - Facebook)

ျမန္မာသမၼတဦးဝင္းျမင့္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ အလည္အပတ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ယခုခရီးစဥ္သည္ အေပၚယံအားျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သံတမန္ခရီးစဥ္တစ္ခုထက္ အနည္းငယ္ပိုသည္ဆိုရံုမွ်သာ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဤခရီးစဥ္သည္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး အတက္ကာလတြင္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ မႀကံဳစဖူးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အျဖစ္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသတြင္ ရွိေနသည့္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအား နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး တိုးတက္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာသည္ ၎၏ နယ္စပ္တြင္ခိုလႈံကာ အိႏၵိယလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေရးအား ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းလိုျခင္း မရွိေပ။ ထိုအခ်က္သည္ ႏွစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးအတြက္ အဟန္႔အတားတစ္ခု ျဖစ္ေနခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရသည္ တရုတ္၏လႊမ္းမိုးမႈအား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညွိရန္အတြက္ ပါဝါႀကီးႏိုင္ငံ ေနာက္တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အိႏၵိယသို႔ ေျခဦးလွည့္လာသည္ႏွင့္အမွ် မၾကာေသးမီကာလမ်ားအတြင္း နယ္စပ္ဆက္ဆံေရး အေျခအေနသည္ ေကာင္းမြန္လာၿပီး ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးအကူအညီမ်ားသည္ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေျခလွမ္းသစ္အျဖစ္ ၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီ၌ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ နာဂလန္းႏွင့္ တျခား အိႏၵိယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ျပည္နယ္မ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ သူပုန္မ်ားအား ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ အေျခခ်ထားသည့္ ၎တို႔၏ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားမွ တိုက္ထုတ္ခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆံုရာေနရာကို သရုပ္ေဖာ္ထားသည့္ေျမပံု။ (ဓာတ္ပံု - Facebook)

ျမန္မာတိုင္းရင္းသား နာဂလူမ်ိဳးအမ်ားစု ပါဝင္သည့္ နာဂအမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ (ခပ္လန္း) (NSCN-K) အဖြဲ႔သည္ အိႏၵိယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ အစိုးရ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား ၿခံဳခိုတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ အာသံႏွင့္ မဏိပူရွိ လက္နက္ကိုင္မ်ားအား ခိုလႈံခြင့္ေပးထားသည္။ အဆိုပါလက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ ထိုေနရာမ်ားတြင္ လက္နက္အင္အား လူအင္အားျဖည့္တင္းက အိႏၵိယတပ္မ်ားအား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၉ ႏိုဝင္ဘာ၌ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ မဏိပူရနယ္ေျမသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ နာဂအဖြဲ႔ခြဲတစ္ခုျဖစ္သည့္ နာဂအမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ - အီဆက္ႏွင့္ မူဗီယာ (NSCN-IM) အၾကြင္းအက်န္မ်ားအား နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာစခန္းမ်ား ၎တို႔၏နယ္ေျမအတြင္း၌ တည္ရွိေနသည္ကို ဝန္မခံဘဲ ျငင္းဆန္ထားသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ဇြန္လတြင္ အိႏၵိယသည္ ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ နာဂအမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ (ခပ္လန္း) (NSCN-K) ႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားအား နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေမလအတြင္းက မဏိပူရ၌ ၿခံဳခိုတိုက္ခိုက္ခံရမႈေၾကာင့္ အိႏၵိယတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၁၉ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရမႈကို လက္တံု႔ျပန္သည့္အေနႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုစစ္ဆင္ေရးအား ေနျပည္ေတာ္က တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မျပဳခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း၌ အိႏၵိယလက္နက္ကိုင္ သူပုန္မ်ား ရွိေနျခင္းကိုမူ မ်က္ကြယ္ျပဳထားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။

အစဥ္အဆက္ ျငင္းဆိုလာခဲ့ရာမွ ယခုအသိအမွတ္ျပဳသည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္လာခဲ့သည့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ အေျပာင္းအလဲသည္ တိုက္ဆိုင္မႈေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ထို႔အျပင္ ယခုအေျပာင္းအလဲသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တရုတ္၏လႊမ္းမိုးမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းကို ခ်ိန္ညွိရန္အတြင္ စစ္ေရးမဟာမိတ္ အသစ္ ရွာေဖြလ်က္ရွိစဥ္ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဆက္ဆံေရးအေပၚ အိႏၵိယဘက္က အေလးထားမႈျပသခဲ့သလို လက္နက္ကိုင္မ်ားအား တိုက္ပြဲမ်ားဆင္ႏႊဲရာတြင္လည္း တပ္မေတာ္အား လက္နက္ခဲ့ယမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ကလည္း အိႏၵိယ၏ “အေရွ႕ေမွ်ာ္” ေပၚလစီအား အားေပးကူညီမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ အိႏၵိယသည္ ၎၏ အေရွ႕ေမွ်ာ္ေပၚလစီျဖင့္ အိႏၵိယမွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းအထိ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းသစ္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း တရုတ္၏ လႊမ္းမိုးမႈအား တန္ျပန္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ရွိသည္။

နယူေဒလီတြင္က်င္းပသည့္ အိႏၵိယ-အာဆီယံ ညီလာခံတြင္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရင္ျဒာမိုဒီ။ (ဓာတ္ပံု - AFP)

အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က မ်က္ကြယ္ျပဳထားသည့္ အိႏၵိယလက္နက္ကိုင္ သူပုန္မ်ားအား ျမန္မာဘက္ျခမ္းမွ ေဒသခံမ်ား၏ မႏွစ္သက္မႈမ်ားမွာ တိုးလာလ်က္ရွိေနသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာဒီဇင္ဘာလ၌ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဒသခံ အဖြဲ႔အစည္း ၂၈ ဖြဲ႔ ပူးေပါင္းကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲ၌ ေဒသတြင္းရွိ မဏိပူခြဲထြက္ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကသည့္ ကသည္းသူပုန္စခန္းမ်ားအား အျမစ္ျဖဳတ္ေခ်မႈန္းေပးရန္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ တြန္းဇံၿမိဳ႕ရွိ အထင္ကရ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးအား ကသည္းသူပုန္မ်ား သတ္ျဖတ္လိုက္သည္ကို မေက်နပ္ၾကသျဖင့္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေတာအုပ္မ်ားတြင္ မဏိပူခြဲထြက္ေရး တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၁၅၀၀ ခန္႔ ခိုေအာင္းေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း အိႏၵိယဝက္ဘ္ဆိုက္ The Wire တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။ မဏိပူခြဲထြက္ေရးသူပုန္မ်ားသည္ ျမန္မာဘက္မွ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ေငြေၾကးအေျမာက္အျမား ပံုမွန္ေပးထားသျဖင့္ တပ္မေတာ္က သူပုန္ရွင္းလင္းေရး မလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္ဟု The Wire တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒသခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အဆိုပါေဒသ၌ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကသည္းသူပုန္အုပ္စုမ်ားအား ေမာင္းထုတ္ေပးရန္ ဗဟိုအစိုးရအား ေတာင္းဆိုထားသည္မွာ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။ တီးတိန္ရွိ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ ၂၈ ဖြဲ႔ ပူးေပါင္းထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အဆိုပါေဒသ၌ ဘိန္းစိုက္ခင္းဧရိယာေပါင္း ၁၆၂၀ ဟက္တာ (ဧက ၄၀၀၀ ခန္႔) ခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္သည့္ လယ္သမားမ်ားအား အဆိုပါစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားအျဖစ္ ငွားရမ္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်င္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္မွတစ္ဆင့္ အျခားေနရာမ်ားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (AA) အၾကား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားသည္လည္း ထည့္တြက္ရမည့္ လံုၿခံဳေရးျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ AA သည္ ပလက္ဝတစ္ဝိုက္ရွိ ေတာအုပ္မ်ား၌ ယာယီစခန္းမ်ား ေျခကုပ္ယူထားသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ကလည္း AA သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီဝင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေဝွ႔တင္းအား ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ၇၉ ရက္ၾကာမွ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၌က်င္းပသည့္ (၇၃) ႀကိမ္ေျမာက္ နာဂလြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားတြင္ နာဂအလံအား ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ နာဂအမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ - အီဆက္ႏွင့္ မူဗီယာ (NSCN-IM) တပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး။ (ဓာတ္ပံု - AFP)

ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပင္းထန္ေသာလက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား မရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမျဖစ္သည္။ ေဝးလံေခါင္သီလွသည့္ အဆိုပါေဒသသည္ အိႏၵိလက္နက္ကိုင္ သူပုန္မ်ားအတြက္လည္း ခိုေအာင္းရန္အဆင္ေျပသည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဘာသာစကားမ်ိဳးကြဲေပါင္း ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီရွိၿပီး မ်ိဳးႏြယ္စုအခ်င္းခ်င္းလည္း အဆိုပါ ဘာသာစကားမ်ားအား နားမလည္ၾကေပ။

၁၉၈၀ ေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ဇိုရိုေခၚ ဇိုမီးျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး အဖြဲ႔အစည္း၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အားေကာင္းလာခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႔၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ခ်င္းျပည္နယ္အား အိႏၵိယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ႏွင့္ ေပါင္းစည္းရန္ျဖစ္သည္။

ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ လူမ်ိဳးစုအားျဖင့္ မီဇိုရမ္ရွိ ေတာင္ေပၚမီဇိုတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ္လည္း ဇိုရိုအဖြဲ႔၏ ျပည္နယ္ေပါင္းစည္းေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ အေကာင္အထည္ မေပၚခဲ့ေပ။ ၎ကာလ၌ပင္ ခ်င္းလူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕သည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ တပ္မေတာ္အား ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ရန္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) ကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။ CNF သည္ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး (NCA) စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့သည္။ အဆိုပါစာခ်ဳပ္အရ CNF သည္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေက်းရြာသံုးရြာ၌ တရားဝင္အေျခစိုက္ စခန္းခ်ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ အေစာပိုင္းက ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္သို႔ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္ သြားေရာက္စဥ္ “ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ တျခားျပည္နယ္မ်ားေလာက္ မမ်ားသျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေန မရွိ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အခ်က္တစ္ခ်က္ ရွိသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား ေပၚေပၚထင္ထင္ မရွိၾကေသာ္လည္း ၁၉၈၀ ေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားတည္းက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမႀကီးစိုးမႈ မ်ားသထက္မ်ားလာသည္ ဆိုေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။

၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့သည့္ ခ်င္းလူမ်ိဳး အမ်ားအျပားရွိခဲ့သည္။ အေရးေတာ္ပံုအား တပ္မေတာ္က စိစိညက္ညက္ေၾကေအာင္ ႏွိမ္နင္းလိုက္သည့္ေနာက္တြင္ ၎တို႔သည္ ခ်င္းျပည္နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ အိႏၵိယသို႔ တိမ္းေရွာင္သြားၾကသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (AA) ကျဖန္႔ခ်ိသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္တစ္ခုတြင္ ျမင္ေတြ႔ရသည့္ AA တပ္ဖြဲ႔ဝင္အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦး။ (ဓာတ္ပံု - AA Info Desk)

လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔၏ ၂၀၀၉ ဇန္နဝါရီတြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဆိုလွ်င္ ၁၉၈၈ ေရွ႕ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၌ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းမ်ား အေျခမစိုက္ေသးေပ။ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားေနေသာ တပ္ရင္းႏွစ္ခုသာရွိသည္။ တပ္မေတာ္က ဝင္ေရာက္တပ္စြဲၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း၌ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တပ္ရင္း ၉ ခုအထိရွိလာကာ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေဒသမ်ား၌ တပ္ျဖန္႔ထားေသာ တပ္သားအင္အားစုစုေပါင္းမွာလည္း ၇၀၀၀ အထိရွိလာခဲ့သည္။

အစိုးရတပ္မ်ား စုၿပံဳလာမႈ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ စီးပြားေရး မဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတို႔ေၾကာင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္သို႔ ခိုလႈံသြားေသာ ခ်င္း ဒုကၡသည္အေရအတြက္မွာ ငါးေသာင္းႏွင့္ တစ္သိန္းၾကားရွိသည္။ မ်ိဳးႏြယ္စုခ်င္း နီးစပ္မႈရွိေသာ္လည္း မီဇိုမ်ားထံတြင္ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံခံရသည္ဟု ခံစားၾကရေသာ ခ်င္းလူမ်ိဳးအမ်ားအျပားသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံျပင္ပ မေလးရွားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အျခားေနရာမ်ားသို႔ ထြက္ခြာမႈမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။

သမၼတဦးဝင္းျမင့္၏ အိႏၵိယခရီးစဥ္၌ ဤအေရးကိစၥမ်ားအား မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးၾကမည္လဲ ဆိုသည္မွာ မေရရာေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ႏွစ္ဘက္လံုးက ေမ့ေဖ်ာက္ထားၾကေသာ္လည္း အကဲဆတ္လြယ္သည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား နယ္စပ္ဧရိယာအေရးမွာမူ အိႏၵိယ၏ အေရွ႕ေမွ်ာ္ေပၚလစီအတြက္ ေရွာင္လႊဲမရေသာ အဟန္႔အတားတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း ထိုေဒသတြင္ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားေနၾကဆဲ ျဖစ္ေလသည္။

ေစာသႏၱာေအး
(Asia Times တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဆာင္းပါးရွင္ Bertil Lintner ၏ Myanmar, India give better ties a fighting chance ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေကာက္ႏုတ္ျပန္ဆိုပါသည္။)

ဆက္စပ္ဖတ္ရႈရန္ -
■ သူပုန္ႏွိမ္နင္းရာတြင္ ျမန္မာ၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အိႏၵိယအေလးထားဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီ ေျပာ
■ ရခုိင္ျပည္တပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခုိင္ရာဇာ က်ဆံုးျခင္း ႏွစ္(၂၀) ျပည့္
■ ျမန္မာ-အိႏၵိယ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

Author: Admin