ဓာတ္ပုံ - Getty Images

DMG ၊ ေမ ၂၂
ေမမိုး ဘာသာျပန္သည္။

ျမန္မာ့စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎တို႔အား ဆန႔္က်င္သူမ်ားကို ဖိႏွိပ္ရန္အတြက္ အင္တာနက္တြင္ Whitelisted စာရင္းဝင္သည့္ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားသာ ၾကည့္ရႈခြင့္ျပဳမည့္ နိုင္ငံတြင္းသုံး အင္တာနက္ကြန္ရက္အျဖစ္ ကန႔္သတ္သြားရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း International Crisis Group (ICG) ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ေဖ့စ္ဘုတ္ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈကြန္ရက္ကုမၸဏီမ်ားသည္ စစ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ အစိုးရ ေအဂ်င္စီမ်ားကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားခ်ိန္၌ စစ္တပ္သည္ ယင္းတို႔ အေလးသာမည့္ ခ်ိန္ခြင္လၽွာကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရန္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အင္တာနက္ကို “အြန္လိုင္းတိုက္ပြဲ” တစ္ရပ္အသြင္ အသုံးခ်လာဖြယ္ ရွိေနသည္။

ျဖဳတ္ခ်ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူနည္းစုမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အမုန္းစကားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ့ေစၿပီး လူမႈကြန္ရက္ကို အလြဲသုံးျခင္းမ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အစိုးရဆန႔္က်င္မႈမ်ားအတြက္ လူးသာလြန႔္သာအေျခအေနကို ပိုမိုက်ဥ္းေျမာင္းေစမႈတစ္ခုကို အဂၤါေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ထိုစဥ္တည္းက ညပိုင္း အင္တာနက္ကန႔္သတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လူမႈကြန္ရက္ ပလက္ေဖာင္းသုံးစြဲမႈမ်ားကို ေလၽွာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ေနာ္ေဝနိုင္ငံအေျခစိုက္ တယ္လီေနာကဲ့သို႔ေသာ နိုင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အဆိုပါေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဆန႔္က်င္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံကို ကမၻာ့စီးပြားေရးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပါင္းစည္းေရးတြင္ တိုးတက္လာသည့္ႏွစ္မ်ားကို ေနာက္သို႔ ျပန္လည္ဆြဲခ်ခဲ့ၿပီး က႑အသီးသီးတြင္ စီးပြားေရး လည္ပတ္မႈမ်ားကို ရိုက္ခတ္သြားမည္ဟု အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားက ေျပာဆိုေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။

စစ္တပ္က အာဏာထိန္းခ်ဳပ္လိုက္မႈသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အရပ္သားအစိုးရတစ္ရပ္၏ ဆယ္စုႏွစ္ၾကာေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈကို အားေလ်ာ့ပ်က္ျပား ေစခဲ့သည္။

နိုင္ငံသည္ ခ်မ္းသာသည့္နိုင္ငံမ်ားတြင္ သာမန္ရရွိသည့္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကို အမ်ားႀကီးမွီတည္ေနသည့္ မိုဘိုင္းေခတ္ကို ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားနိုင္ခဲ့ရာ ယခုကဲ့သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ မိုဘိုင္းဖုန္း၊ လူမႈကြန္ရက္ႏွင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳခြင့္ရၿပီး အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ လြတ္လပ္သည့္ ေခတ္ကာလတြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ရသည့္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္ကို အလြန္အမင္း ေဒါသထြက္ခံျပင္းေစခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာအခ်ိဳ႕ကို ပိတ္ပင္ရန္ႏွင့္ အင္တာနက္ပိတ္ဆို႔ျခင္းကို ေက်ာ္လႊားနိုင္သည့္ VPN အသုံးျပဳျခင္းမ်ားကို ကန႔္သတ္ရန္ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ားကို ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အင္တာနက္အသုံးျပဳခြင့္ပိတ္ျခင္းကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အသုံးျပဳသူလူဦးေရ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာ အသုံးျပဳနိုင္သည့္ ဖိုင္ဘာဆက္သြယ္ေရးျဖင့္သာ အသုံးျပဳခြင့္ေပးျခင္းအထိ တျဖည္းျဖည္း ထိန္းခ်ဳပ္ကန႔္သတ္ခဲ့သည္။

နည္းပညာတတ္ လူငယ္မ်ားစြာသည္ လူထုအာဏာဖီဆန္မႈ လႈပ္ရွားမႈ (Civil Disobedience Movement -CDM) တြင္ ပါဝင္ေနသျဖင့္ စစ္တပ္တြင္ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာက တ႐ုတ္နိုင္ငံတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အင္တာနက္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ား အသုံးျပဳခြင့္ ပိတ္ဆို႔ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္နိုင္သည့္စြမ္းရည္ မရွိေၾကာင္း ICG အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ၿပ ထားသည္။

သို႔ျဖစ္၍ စစ္တပ္သည္ နိုင္ငံတြင္း ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳနိုင္သည့္ “Intranet” ကြန္ရက္ သို႔မဟုတ္ “Whitelisted” အပလီေကးရွင္းမ်ားသာ သုံးစြဲခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ အင္တာနက္ဘဏ္စနစ္ကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္ေနသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ အေျခခံအက်ဆုံး ဝန္ေဆာင္မႈထက္ပို၍ မည္သည္ကိုမၽွ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္သျဖင့္ စီးပြားေရးကို အႀကီးအက်ယ္သက္ေရာက္ ေစနိုင္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္တြင္ ျမန္မာျပည္အတြင္း အေနာက္နိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီျဖစ္သည့္ တယ္လီေနာသည္ ထိုအစီအစဥ္မ်ားကို ကန႔္ကြက္သည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“အင္တာနက္ အသုံးျပဳခြင့္ေပးျခင္းသည္ စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္းႏွင့္ အျခားနိုင္ငံအားလုံးနီးပါး၏ အေတြ႕အၾကဳံမ်ား ေပါင္းစပ္ၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကို အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ Whitelist ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ထိုအက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားကို မျဖစ္ထြန္းေစနိုင္သျဖင့္ ယခုအစီအစဥ္ကို လက္ေလၽွာ့သင့္ေၾကာင္း” တယ္လီေနာက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

စီးပြားေရးအႀကံေပးကုမၸဏီ KPMG ၏ ခန႔္မွန္းခ်က္တစ္ခုတြင္ မိုဘိုင္းႏွင့္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးမ်ား အသုံးျပဳမႈ မ်ားျပားျခင္းသည္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းကို ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တိုးတက္ေစခဲ့ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။

တယ္လီေနာသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ရ၈၀ တန္ဖိုးရွိ ၎၏ အရႈံးကို လုပ္ငန္းတန္ဖိုးမွ ခုႏွိမ္ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ သုံးစြဲသူအေရအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားေအာင္ တိုးခ်ဲ႕ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဆိုက္ဘာလုံျခဳံေရး ဥပေဒမူၾကမ္း၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အၿပီးသတ္ ေရးဆြဲေနပုံရသည္။ နိုင္ငံျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ထိုဥပေဒ ကန႔္သတ္ခ်က္ေအာက္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ စြန႔္စားရမႈပိုမိုမ်ားသည္ဟု ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ICG ကထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ အင္တာနက္ထိန္းခ်ဳပ္မည့္ စစ္တပ္၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကို အားေပးေထာက္ခံျခင္း မလုပ္ရန္ႏွင့္ ဆန႔္က်င္သူမ်ားကို ဖိႏွိပ္ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အစိုးရမ်ားကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ နိုင္ငံေရးဆန႔္က်င္သူမ်ားကို ဖိႏွိပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳနိုင္သည့္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ႏွစ္မ်ိဳးသုံးနည္းပညာမ်ားကို ပံ့ပိုးမႈမွ တားဆီးရန္၊ လက္နက္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ ပိတ္ဆို႔ရန္ အရွိန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းလည္း ICG က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေမမိုး
မူရင္း - Report says Myanmar internet a ‘virtual battlefield’ by ELAINE KURTENBACH, AP

Author: DMG