ဓာတ္ပုံ - AFP

DMG ၊ ဧၿပီ ၁၆

(ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး)

ေလးႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံေလးခုကို သီးျခား က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ႀကိမ္စီတိုင္းတြင္ ႀကီးမားေသာျပႆနာမ်ား ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ တပ္မေတာ္သည္ EAO အခ်ိဳ႕ပါဝင္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားသည္။ ပိတ္ပင္ထားေသာ EAO အဖြဲ႕မ်ား တက္ေရာက္ခြင့္မရွိပါက မိမိတို႔လည္း တက္ေရာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ EAO မ်ား ကဆိုထားသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားကမူ EAO မ်ားသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို လက္ခံၿပီး “လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းၿပီး တပ္ခြဲမ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း” (DDR) ကို ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ကိုသာ ထပ္ခါထပ္ခါေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

EAO မ်ားက လုံၿခဳံေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (SSR) ကိုေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ၂၀၁၅ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား “ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္”တြင္ တိုးတက္ မႈအခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း SSA-S ၏ ႏိုင္ငံေရးလက္႐ုံးျဖစ္ေသာ KNU ႏွင့္ RCSS တို႔က ၂၀၁၅ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို တပ္မေတာ္မွလိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ တရားဝင္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ က်င္းပခဲ့ရာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ စတင္ခဲ့ေသာ တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လက္ထက္တြင္ နိဂုံးခ်ဳပ္သြားပုံေပၚေလသည္။

၂၀၂၁ အာဏာသိမ္းမႈတြင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ EAO မ်ား၏ အခန္းက႑

၂၀၂၀ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္၏စံနမူနာျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီသည္ မဲပုံးႏွင့္ စစ္ေျမျပင္အၾကားမွာ ျပင္းထန္စြာ ၿခိမ္းေျခာက္ခံခဲ့ရသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ အမတ္ေလးေနရာ ဆုံးရႈံးခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ဘက္ေပါင္းစုံတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး ဆိုး႐ြားစြာ က်ရႈံးခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၅ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ EAO မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ငါးႏွစ္အတြင္းႀကိဳးစားမႈမ်ားကလည္း မ်ားစြာေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။

အေစာပိုင္းကေတာ့ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏွင့္ EAO မ်ားထံမွ ေထာက္ခံမႈရရွိရန္ တပ္မေတာ္က ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား မထုတ္ျပန္မီကပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုေဆြးေႏြးရန္အတြက္ တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ တြင္ UWSA ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး EAO မ်ားအား ၂၀၁၅ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ NLD ႏွင့္ UEC တို႔က ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဲမသမာမႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ခိုင္လုံေသာ အေထာက္အထားမရွိဘဲ စြပ္စြဲခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထံမွ တပ္မေတာ္ကိုေထာက္ခံမႈ ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

တည္ၿငိမ္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးရရွိႏိုင္ဖို႔ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၊ EAO မ်ားကို စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္က ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုကို ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး အတြက္ တပ္မေတာ္စီမံခ်က္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

အာဏာသိမ္းမႈတြင္ အျခားအေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD တို႔က ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံပါ ကန႔္သတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပသခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာ - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတျဖစ္ခြင့္ မေပးထားသည့္ၾကားကပင္  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အာဏာတူေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရာထူး ခန႔္အပ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အရပ္သားဘက္တြင္ အမွန္တကယ္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD တို႔က အင္အားႀကီးမားေသာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန (ေထြအုပ္) ကို တပ္မေတာ္ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အဆိုျပဳထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးကို တပ္မေတာ္သားမ်ားက တားဆီးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD က အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ရန္ ထပ္ခါတလဲလဲ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား ႏွင့္ EAO မ်ား

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံတကာသတင္း ေဖာ္ျပမႈအမ်ားစုက ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွ အရပ္သား ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔၏ အၾကမ္းဖက္မႈတုန႔္ျပန္မႈမ်ားကို အာ႐ုံစိုက္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အလားတူဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃၀ တြင္လည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ ၇ ျပည္နယ္မွ အခ်ိဳ႕ေသာအရပ္သားမ်ားကလည္း ေဒသခံတပ္မေတာ္ႏွင့္ MPF အေျခစိုက္စခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ စစ္သားမ်ားက်ဆုံးျခင္း၊ လက္နက္မ်ားသိမ္းပိုက္ျခင္း စေသာ အရပ္သားကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ CDF မ်ားဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ယခင္ CNF ႏွင့္ ပတ္သက္မႈမရွိေသာ CDF (Civilian Defense Force) အမ်ားအျပားကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။

လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ား စည္း႐ုံးေရးအျပင္ ျပည္တြင္း CDF မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ EAO မ်ားက စစ္တပ္ႏွင့္အျခားေသာ လုံၿခဳံေရးစခန္းမ်ားကို ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ KIO သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ တပ္မေတာ္အေျခစိုက္ စခန္းမ်ားႏွင့္ ကင္းစခန္းအမ်ားအျပား သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္လည္း MNDAA ႏွင့္ TNLA တို႔က ျမန္မာစစ္တပ္ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္မွ အက်အဆုံးမ်ားခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ RCSS သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သလို SSA-N ႏွင့္ TNLA ပူးေပါင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လည္း တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ KNU သည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ဘက္က အမ်ားအျပား ေသဆုံးဒဏ္ရာရခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။

အျခားထင္ရွားေသာ EAO မ်ား ျမန္မာ့ျပည္တြင္းစစ္အတြင္းသို႔ သိသိသာသာ တိုးျမႇင့္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ျခင္း မရွိေသးပါ။ ၂၀၂၀ ႏိုဝင္ဘာေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး AA ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အၾကား အလြတ္သေဘာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ္လည္း အရပ္သားမ်ားသတ္ျဖတ္ေနျခင္းကို ျမန္မာစစ္တပ္က ဆက္ၿပီးက်ဴးလြန္ေနပါက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ျဖတ္ေတာက္မည္ဟု AA ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ UWSA ကေတာ့ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ႏွစ္ဘက္အပစ္ရပ္ေရးကို ဆက္ၿပီးလိုက္နာဆဲျဖစ္သည္။

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း EAO အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးက႑မွာ တပ္မေတာ္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာၾကသည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးေနရျခင္းျဖစ္သည္။ CRPH အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားအျပား KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္ဟုသိရသည္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားသည္ EAO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္ ကရင္၊ မြန္၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ EAO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာသူအခ်ိဳ႕သည္ EAO မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ သို႔မဟုတ္ CDF မ်ားဖြဲ႕စည္းရန္ EAO မ်ားထံမွ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈခံယူရန္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ၎တြင္ ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပုံကဖန္တီးခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ႏွင့္ဆင္တူေသာ ၿမိဳ႕ျပေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုအသစ္ကို ဖန္တီးရန္ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည့္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သက္ေရာက္မႈမ်ား

ဤအဆင့္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အနာဂတ္သုံးရပ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္။

(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ SAC ကိုဖယ္ရွားၿပီး ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ အစားထိုးျခင္း

(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံကို သီးျခားအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားအျဖစ္သို႔ ခြဲထုတ္ျခင္း ႏွင့္

(၃) စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းအုပ္စိုးျခင္း ဟူ၍ျဖစ္သည္။

အဆိုပါရလဒ္မ်ားထဲမွ မည္သည့္ရလဒ္ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာမည္ ဆိုသည္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ၎တို႔ EAO မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ထိေရာက္စြာ စဥ္းစားမည္နည္း ဆိုသည့္အေပၚ မူတည္ေနပါသည္။
အနာဂတ္ ၁ - ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ၿပီးကတည္းက ရည္႐ြယ္ခဲ့သည္မွာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ႏွင့္အညီ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ဒီမိုကေရစီတစ္ပိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္မ်ား ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုရည္မွန္းခ်က္ကို လိုက္နာရန္ ဗမာလူမ်ားစုႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔က ပ်က္ကြက္သည္ဟု ထင္ျမင္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကာလရွည္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားကာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံးအာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာပါက အတိုက္အခံလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအသီးသီးသည္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ မူေဘာင္ကို တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ သေဘာတူရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အတိုက္အခံအင္အားစု အသီးသီးတို႔ၾကား ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၾကားျဖတ္အမ်ိဳးသားအစိုးရတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမွန္သမွ်သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ EAO မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ဖို႔ လိုအပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ယေန႔အထိ CRPH လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အလားအလာ မရွိေသးေပ။ CRPH မွ ၎၏ “ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ပဋိညာဥ္စာတမ္း” (FDC) ကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ EAO မ်ားအတြက္ အဓိကျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္ခဲ့ပါ။ အလားတူပင္ CRPH ၏ “NUG” ဖြဲ႕စည္းျခင္းဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္သည္ ဗမာထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဆက္လက္ရွိေနၿပီး ရခိုင္မွ မြတ္ဆလင္မ်ားအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုအခ်ိဳ႕ ပါဝင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ သံသယႏွင့္ ေဝဖန္ခံေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၊ ၎၏ SAC ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ကိုအႏိုင္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ CDM ၊ CDF ႏွင့္ EAO တို႔အား ပံ့ပိုးကူးညီမႈေပးရန္ ပိုမိုအာ႐ုံစိုက္သင့္သည္။

အနာဂတ္ ၂ - သီးျခားအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္သို႔ ခြဲထြက္ျခင္း

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားက စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာ တပ္ဖြဲ႕တစ္ရပ္မဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ရွိရင္းစြဲျပည္နယ္ ၇ ျပည္နယ္မွ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ သီးျခားအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားသို႔ ကြဲထြက္သြားႏိုင္ေသာ အလားအလာရွိသည္။ KIO ႏွင့္ KNU တို႔သည္ လက္ရွိေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဆက္ၿပီးရွိေနလွ်င္ ၎တို႔နယ္ေျမအလိုက္ ကခ်င္ ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔ကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အလားတူ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ AA ကလည္း ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ဇာတိေျမကို ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ပါက ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ႏွင့္ အလယ္ပိုင္းေဒသအမ်ားအျပားကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ၿပီး သီးျခားရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏိုင္ငံ ထူေထာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ KIA ႏွင့္ UWSA တို႔၏ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အကူအညီျဖင့္ MNDAA ၊ SSA-N ႏွင့္ TNLA တို႔သည္ ပူးတြဲႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ သီးျခားႏိုင္ငံ ထူေထာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ပါမွလည္း UWSA က ျမန္မာႏိုင္ငံမွခြဲထြက္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းတြင္ သီးျခားအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ “ဝ”ႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ေစႏိုင္ ပါလိမ့္မည္။

ယင္းသို႔ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္မွာ စစ္ေျမျပင္တြင္ တပ္မေတာ္က စစ္ရႈံးမွသာမဟုတ္။ NUG ႏွင့္ ဗမာအမ်ားစုက ျမန္မာႏိုင္ငံဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ လုံေလာက္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ေပးေဆာင္ရန္ဆႏၵ မရွိပါကလည္း EAO မ်ားအေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း FDC ႏွင့္ NUG တို႔က သီးျခားအခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံမ်ား ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေၾကာင္း EAO မ်ား အဆုံးအျဖတ္ႏိုင္သည့္ အသြင္လကၡဏာမ်ားက ရွိႏွင့္ၿပီးသားျဖစ္သည္။

အနာဂတ္ ၃ - စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းအုပ္စိုးျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေနာက္ဆုံးျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အနာဂတ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ SAC တို႔က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာတည္ၿမဲေရး ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျဖစ္စဥ္ပုံစံတစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ဆက္ၿပီးရွိေနပါက ပိုၿပီးျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိသည္။ ပထမအခ်က္မွာ မယုံၾကည္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ေဆာင္မႈက အတိုက္အခံလႈပ္ရွားမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းအသီးသီးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ပ်က္ျပားေစသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ တပ္မေတာ္သည္ EAO မ်ားၾကားတြင္ ေသြးခြဲေအာင္ႏိုင္ခဲ့ဖူးေသာ ၎တို႔က်င့္စဥ္ကို ေအာင္ျမင္စြာအသုံးခ်ၿပီး စစ္ေျမျပင္တြင္ ၎တို႔ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို ေျပာင္းျပန္ လွန္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ အာဏာသိမ္းမႈအေပၚ ႏိုင္ငံတကာတုံ႔ျပန္မႈ ေႏွးေကြးျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈမရွိဘဲ အကန႔္အသတ္ျဖင့္သာ ဆက္လက္တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔က ဆႏၵျပျပည္သူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ EAO မ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္က ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအနာဂတ္သည္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ EAOs မ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား လက္ဝယ္တြင္ ရွိေနပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း အတြက္ကေတာ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲကို လက္ခံမည္ေလာ သို႔မဟုတ္ “ျပည္တြင္းေရးကိစၥ” ဟုယူဆကာ ေနာက္ဆုံးရလဒ္ကို လက္ခံရန္သာျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ဘိုင္ဒန္အစိုးရမွ ေ႐ြးခ်ယ္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ EAO မ်ား အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အေရးပါမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ၾကည္ျဖဴစံ

Stimson Center တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ Michael F. Martin ေရးသားသည့္ “The Importance of Ethnic Minorities to Myanmar’s Future” ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ေရးသားသည္။

Author: Admin