ဓာတ္ပုံ - AFP

DMG ၊ ေမ ၁၀

(ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး)

အေမရိကန္အတြက္ အလားအလာရွိေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ NUG ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိုေတာ့ ေရွာင္ရွားခဲ့သည္။ ေပၚလစီမိတ္ကာမ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အလားအလာရွိမႈအျဖစ္ ျမင္ႏိုင္သည္။ ၎တြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးခိုင္ၿမဲေသာ UWSA ႏွင့္ MNDAA ကဲ့သို႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ AA ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္ SSPP အပါအဝင္ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးေရာင္းဝယ္ေနသည္ သို႔မဟုတ္ အရပ္သားမ်ားကို အတင္းအဓမၼ လူသစ္စုေဆာင္းေနသည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရေသာအဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးတြင္ အခိုင္အမာအားေပးေထာက္ခံသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားရွိသည္။ ယင္းတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕မွ အမ်ားအျပားပါဝင္သည္။ အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္ပိုင္း NUG ကိုေထာက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ “ဖက္ဒရယ္ဒီျပည္ေထာင္စု”ထူေထာင္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး CNF ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး KNU ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕မ်ားကလည္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုကာ ကြယ္ရန္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ခြင့္ျပဳရန္ လူထုကို ကတိျပဳထားသည္။

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကတိျပဳမႈမ်ားက ႏိုင္ငံတကာေထာက္ခံမႈကို ရယူရန္အတြက္သာ ျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္သူမ်ားက ေစာဒကတက္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အတြင္း အခ်ိန္သာကုန္သြားခဲ့ရေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လိုေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားၿပီး အေရးႀကီးေသာ ရပ္႐ြာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားစြာကို ျမႇဳပ္ႏွံထားခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာဆိုလွ်င္ KNU  တြင္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ ကရင္ပညာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဌာနကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ေဒသစာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ရံပုံေငြမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ KNU သည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကဲ့သို႔ ေသာ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအသိုက္အဝန္းအတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးႏွင့္မဟုတ္သည့္တိုင္ အခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ လိုအပ္သည္။ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးေရာင္းဝယ္မႈမ်ားမွ အျမတ္အစြန္းရေနသူမ်ား၊ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ေထာက္ခံကူညီသူမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားကို သတ္ျဖတ္ေနသူ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိုေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ မွန္ကန္စြာဆုံးျဖတ္သင့္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက်ေသာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီရန္ႏွင့္ ေဒသခံလူထုကို အေထာက္အကူေပးသည့္ မွတ္တမ္း ေကာင္းတစ္ခု အေမရိကန္ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိႏိုင္သည္။
ေရွ႕ဆက္ရမည့္ခရီး

ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ အေမရိကန္ေပၚလစီမိတ္ကာမ်ား အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တရားဝင္လူသိရွင္ၾကား ဆက္ဆံသင့္သည္။ ေရွးဦးစြာ ေပၚလစီမိတ္ကာမ်ားက ျမန္မာ့အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနေသာ NUG ၏လက္ရွိ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ေထာက္ခံသင့္သည္။
၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအထိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ NUG ၏ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားက အျပသေဘာသက္သက္သာ ျဖစ္ပါက ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားက အတားအဆီး ျဖစ္လာႏိုင္ေပမည္။
အေမရိကန္ေပၚလစီမိတ္ကာမ်ား အေနျဖင့္ ဤပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။ လူထုေထာက္ခံမႈျဖင့္ အေမရိကန္အေနျဖင့္ လက္ရွိေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေစသလို အဖြဲ႕သစ္မ်ားကိုလည္း ညႇိႏႈိင္းေရးစားပြဲသို႔ ေခၚေဆာင္လာႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ အကယ္၍ အေမရိကန္ေပၚလစီမိတ္ကာမ်ားက ဒီထက္ပိုမိုလိုလားပါက NUG ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း လက္နက္မဟုတ္ေသာ တျခားေသာအကူအညီမ်ားေပးရန္ ကမ္းလွမ္းႏိုင္သည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်ေရာက္ေတာ့မည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အေမရိကန္ကို အကူအညီေပးလိမ့္မည္။ အာဏာသိမ္းၿပီးအခ်ိန္ကတည္းကစၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ လူေပါင္း ၄ သိန္းေက်ာ္ မလုံမၿခဳံျဖစ္ကာ ေနရပ္စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပးေနရသည္။ ပ်မ္းမွ်အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားေၾကာင္း အစီရင္ခံထားၿပီး ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံမႈႏႈန္းက်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ စတုတၳလႈိင္းကို ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္သည္။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ကုလသမဂၢ႐ုံးမွလည္း ထိခိုက္လြယ္ေသာ လူမ်ားထံ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာေရာက္ရွိေရးသည္ “လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား အေရးေပၚေပးပို႔ျခင္းအတြက္ အေရးႀကီးသည္” ဟု အေလး ေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသသို႔ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ စာနာနားလည္မႈ အကူအညီမ်ားေပးအပ္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကသာ အေကာင္းဆုံးမိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္သည္။
မ်ားစြာေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေဒသခံလူထုအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးဆပ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလိုအပ္ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ရာတြင္ သမိုင္းေၾကာင္း ရွည္လ်ားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မွတစ္ဆင့္ ေသာက္ေရသန႔္၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အေထာက္အကူမ်ားႏွင့္ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးမ်ား လက္လွမ္းမမီႏိုင္ေသာ လူထုထံျဖန႔္ေဝရာတြင္ အကူအညီေပးႏိုင္သည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျခင္းက စစ္တပ္၏ တရားဝင္မႈကိုျဖစ္လာေစႏိုင္သည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးျခင္းကို အေမရိကန္က ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ကူညီေပးေပလိမ့္မည္။

အေမရိကန္အေနျဖင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းအရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သင့္ၿပီး အလိုအပ္ဆုံး အကူအညီမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ျဖန႔္ေဝရမည္ ဆိုသည္ကို ဆုံးျဖတ္ရန္ လိုအပ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းကို ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ား အေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔ျခင္းမႈမ်ား ခ်မွတ္ရန္ လက္ရွိအေမရိကန္မူဝါဒက ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အနည္းငယ္သာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္လိမ့္မည္။ ျပည္တြင္းဇာတ္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အာဏာသိမ္းကာလ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ အေမရိကန္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးဩဇာ လႊမ္းမိုးမႈအရွိဆုံးႏွင့္ သက္တမ္းအရွည္ၾကာဆုံးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ၾကည္ျဖဴစံ

Warontherocks တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ “Kaitlyn Robinson” ေရးသားသည့္ “To Support Democracy in Myanmar, Engage with Ethnic Armed Organizations” ကိုဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေရးသားသည္။

Author: Admin