ဓာတ္ပုံ - Financial Times

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေျခအေနမ်ား ပိုမိုဆိုး႐ြားလာေနသည့္အတြက္ လက္ရွိလည္ပတ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စြမ္းအင္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ တိုတယ္ ႏွင့္ ခ်က္ဗ႐ြန္ကုမၸဏီတို႔က ေသာၾကာေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ျပင္သစ္ကုမၸဏီ တိုတယ္ႏွင့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီ ခ်က္ဗ႐ြန္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ေတာင္ကမ္းလြန္၌ ရတနာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းကို ျမန္မာႏွင့္ ဖက္စပ္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ထြက္ရွိသည့္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားအား မုတၱမ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီ (MGTC) က ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အာဏာသိမ္းခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ ပိုမိုဆိုး႐ြားလာေနမႈေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ရသည့္ အေျခအေနျဖစ္လာေၾကာင္း တိုတယ္ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ တိုတယ္က လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနၿပီး ရွယ္ယာဝင္အျဖစ္ပါ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ရတနာလုပ္ကြက္ႏွင့္ MGTC တို႔မွ နစ္နာေၾကးတစ္စုံတစ္ရာ မရယူဘဲ လုပ္ငန္းမ်ားႏုတ္ထြက္မည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု တိုတယ္က ေျပာၾကားသည္။

ႏုတ္ထြက္မႈေၾကာင့္ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိေၾကာင္းလည္း တိုတယ္က ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၅ သန္းရွိၿပီး ကုမၸဏီဝင္ေငြ၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ ပမာဏသာျဖစ္ေၾကာင္း တိုတယ္ကုမၸဏီ ေျပာခြင့္ရက ဆိုသည္။

တိုတယ္ႏွင့္ ခ်က္ဗ႐ြန္တို႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာစစ္အုပ္စုထံသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္သည့္ အျမတ္ေငြထုတ္ေပးမႈ အခ်ိဳ႕ကို ဆိုင္းငံ့ခဲ့ၿပီး အဆိုပါလုပ္ရပ္အား ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူအခ်ိဳ႕က ေထာက္ခံမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

အဓိကလုပ္ငန္းလည္ပတ္သူ မဟုတ္ဘဲ အေသးစား ပါဝင္မႈသာရွိထားသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ မိမိတို႔သည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား၊ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အထူးလိုအပ္ေနသည့္ စြမ္းအင္ကို လုံၿခံဳစြာေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရး တို႔ကို အထူးဦးစားေပးေၾကာင္း ခ်က္ဗ႐ြန္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕တြင္ တည္ရွိသည့္ ရတနာ ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ႏွစ္စဥ္ ဓာတ္ေငြ႕ကုဗမီတာ ၆ ဘီလ်ံခန႔္ထြက္ရွိသည္။ ၎မွ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း MOGE က ျပည္တြင္းတြင္ သုံးၿပီး ရ၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည္။

ရတနာစီမံကိန္းတြင္ တိုတယ္ကုမၸဏီသည္ အႀကီးဆုံးရွယ္ယာရွင္ျဖစ္ကာ ၃၁.၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ခ်က္ဗ႐ြန္က ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္သည္။ က်န္အစုရွယ္ယာမ်ားအား ထိုင္းကုမၸဏီ PTTEP ႏွင့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတို႔က ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။

Author: Admin