(ဓာတ္ပံု - Myanmar State Counsellor Office)

ျမတ္ဝင္းေက်ာ္ | DMG
ဇန္နဝါရီ ၁၈၊ စစ္ေတြ

တရုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္တြင္ ရခိုင္အရပ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခ်ိဳ႕ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိေနသည့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းမ်ားကုိ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရၾကား သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္  ျပည္နယ္မ်ား၌ အၾကီးစားစီမံကိန္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခဥပေဒအရ ျပည္နယ္ႏွင့္စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အက်ိဳးခံစားပိုင္ခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္၊ စီမံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပိုင္ခြင္႔ မရရွိေပ။

ထို႔အျပင္ ေဒသတြင္း ပဋိပကၡမ်ားကိုသာ တိုးပြားေစမည္ျဖစ္သည္႔အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို မတည္ေဆာက္မီ ကာလအတြင္း ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ တစ္ျခားေသာ အၾကီးစား နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ား အားလံုးကို အသစ္ထပ္မံ မလုပ္ေဆာင္ဘဲ ရပ္တန္႔ထားရန္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာကြန္ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 “ေဒသခံေတြရဲ့ သေဘာထားအစစ္အမွန္ကို အစိုးရအေနနဲ႔ မရယူခဲ့ဘူးေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက တ႐ုတ္ရဲ႕ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ေက်ာက္ျဖဴက အေရးႀကီးေနတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီခ်ိန္ကာလမွာ က်ေနာ္တို႔က စီမံကိန္းနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဆိုရင္လည္း ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲေတာင္ ေနရာစုံျဖစ္ဖို႔မေသခ်ာ။ အဲဒီလိုကာလမွာ အႀကီးစားစီမံကိန္းေတြကို နိုင္ငံတကာကို ဝင္ခြင့္ေပးတယ္ဆိုတာက အစိုးအေနနဲ႔ အာဏာရွင္ဆန္တယ္” ဟု ယင္းကြန္ရက္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ကိုထြန္းၾကည္က ေျပာသည္။

အလားတူ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႔ကလည္း ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းကိစၥ လက္မွတ္မေရးထိုးမီ ေဒသခံမ်ား မိရုိးဖလာပိုင္ဆိုင္လာေသာ ေျမယာမ်ားကို ဥပေဒအရ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ႏွင့္ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈမ်ားအတြက္ အစားထိုးလုပ္ငန္းမ်ားလံုေလာက္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ ဇန္နဝါရီလ ဇန္နဝါရီလ (၁၆)ရက္ေန႔က သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ဒီေန႔လက္မွတ္ထိုးတဲ့အေပၚမွာက်ေတာ့ ေဒသခံေတြကို လံုးဝလ်စ္လ်ဴရႈတယ္ေပါ့။ ေဒသခံေတြရဲ႕အသံကို ဂရုစိုက္စရာမလို။ စဥ္းစားစရာမလိုဆိုၿပီး လက္မွတ္ထိုးတာကို ျမင္တယ္” ဟု ယင္းအဖဲြ႔၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ မမိုးမိုးေအးက ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာေလ့လာဆန္းစစ္မႈ (SEA) ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ မျပဳလုပ္ေသးေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံမ်ားကို လံုေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္းအတြင္းရွိ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာေလွ်ာ္ေၾကးကိစၥမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေနၾကသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ  ေရႊဂစ္ပိုက္လိုင္းႏွင့္ ေရနံပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းတြင္လည္း  အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီ တို႔အေနျဖင့္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴစီးပြားေရးဇုန္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (ေက်ာက္ျဖဴ) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တရုတ္သမၼတသည္ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ယေန႔ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ေရႊလီ-မူဆယ္ နယ္စပ္စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ မူေဘာင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လ်င္ျမန္တိုးတက္ေစေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ စသည့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ၃၃ ခုကို သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

Author: မိုးေဇာ္