ျမတ္ဝင္းေက်ာ္ | DMG

စက္တင္ဘာ ၁၃ ၊ စစ္ေတြ

ရခိုင္ျပည္နယ္႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ခုတြင္ ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ အမည္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးက ဆိုသည္။

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္ (၁၇/၂၀၁၉)တြင္ သေဘာ တူညီၾကၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ မွတ္တမ္းတင္ရန္ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔စြဲ ျဖင့္ေပးပို႔ခဲ့ရာ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္အစည္းအေဝးတြင္ မွတ္တမ္းတင္လိုက္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္၌ ရပ္ကြက္ (၅)ခုပါဝင္ေသာ ေလးေတာင္ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕တိုးခ်ဲ႕၍ ေက်းရြာ အုပ္စု (၃)ခုႏွင့္ ေက်းရြာ (၁၄) ရြာပယ္ဖ်က္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရပ္ကြက္ (၆) ခု ပါဝင္သည့္ တန္းလြဲရြာမၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းအျပင္ ေက်းရြာအုပ္စု (၁) အုပ္စုႏွင့္ ေက်းရြာ (၄) ရြာ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ေက်းရြာအုပ္စု (၁) ခုကို အမည္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၌ ေက်းရြာ ၁ ရြာ တို႔ခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္သည္။

အလားတူ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၌ ရပ္ကြက္ (၇) ရပ္ကြက္ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္း၍ ေက်းရြာအုပ္စု (၂) ခုႏွင့္ ေက်းရြာ (၇) ရြာ ပယ္ဖ်က္သြားမည္ျဖစ္သလို ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း ရပ္ကြက္ (၆) ရပ္ကြက္ တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ေက်းရြာအုပ္စု (၃)ခုႏွင့္ ေက်းရြာ (၁၆) ရြာ ပယ္ဖ်က္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညႇင္းခ႐ိုင္ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရပ္ကြက္ ၅ ခုပါဝင္သည့္ နန္းမၿမိဳ႕တစ္ခု တိုးခ်ဲ႕ ဖြဲ႔စည္းျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ သိရသည္။

Author: Admin