ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)တို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအေစာပိုင္းက စတင္ၿပီး တိုက္ပဲြမ်ား ျပင္းထန္လာသည္။ တိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ေသာင္းႏွင့္ခ်ီကာ မိမိေနရပ္ကိုစြန္႔ခြာၿပီး အခက္အခဲမ်ားျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ခိုလံႈေနၾကရသည္။

အလားတူ အရပ္သားေျမာက္မ်ားစြာ လက္နက္ႀကီးက်ည္ဆန္မ်ား ထိမွန္ျခင္း၊ ပစ္သတ္ခံရျခင္း၊ မိုင္းေပါက္ကဲြမႈမ်ားေၾကာင့့္ အသက္ဆံုးရႈံးမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေနသည္။

ထို႔အျပင္ တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားမႈမရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္လည္း စစ္၏ဆိုးက်ိဳး ျဖစ္ေပၚေနသည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား လာေရာက္တည္းခုိ ေနထိုင္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ေက်ာင္းတြင္းပစၥည္းမ်ား ယူေဆာင္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။

လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဘာသာေရး အေဆာက္ အအံုမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာမ်ားကို အကာအကြယ္ယူၿပီး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။

လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔မ်ား ထိုသုိ႔မျပဳလုပ္ရန္ အဆိုကိုလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းအဆိုကို တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (AA)ကလည္း ယင္းအဆုိကို ႀကိဳဆိုၿပီး တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လတ္တေလာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ တိုက္ပဲြမ်ား ဆက္လက္ျပင္းထန္ေနသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈကလည္း ေအာင္ျမင္မႈမရွိေပ။ တပ္မေတာ္ကလည္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA)ကို အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး တိုက္ခိုက္ေနကာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တည္ရွိမႈကို လက္မခံေပ။ ရကၡိဳင့္ တပ္ေတာ္(AA)ကလည္း မိမိတို႔ျပည္နယ္တြင္ မိမိတို႔တပ္ရွိရမည္ကို စဲြကိုင္ထားသည္။

ထိုသို႔သေဘာထားမ်ားကဲြလဲြေနလွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏တိုက္ပဲြသည္ ေရရွည္တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားႏိုင္ၿပီး ျပည္သူ လူထုမွာ စစ္ပဲြ၏ေျမစာပင္ ျဖစ္ေနရဦးမည္ျဖစ္သည္။

လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္္ ေက်းရြာမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တပ္စဲြျခင္း၊ အကာအကြယ္ယူ ပစ္ခတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္လွ်င္ စစ္ပဲြႏွင့္္မသက္ဆိုင္သည့္ ျပည္သူလူထု ဒုကၡေရာက္ ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္  လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ဂတိျပဳခဲ့သည့္အတိုင္း ထိုသို႔အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ တပ္စဲြျခင္း၊  ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ မိမိတို႔ DMG က တိုက္တြန္းေရးသား လိုက္ရသည္။

အယ္ဒီတာ | Development Media Group

Author: DMG