အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ | DMG

ရခိုင္ျပည္နယ္အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ စစ္က်န္လက္နက္မ်ား ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသည္။

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ႐ွိရာ ေဒသမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ စစ္က်န္လက္နက္မ်ားေၾကာင့္ အသက္ေသဆံုးရမႈမ်ား၊ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္း ဆံုး႐ွံဳးရမႈမ်ားမွာ ျမင့္တက္လ်က္႐ွိေနသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ၉ လတာအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင့္ စစ္က်န္လက္နက္ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ကေလး ၅၆ ဦး အျပင္းအထန္ဒဏ္ရာရ႐ွိၿပီး ကေလးငယ္ ၁၃ ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအဖြဲ႕(UNICEF) က ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ စစ္က်န္လက္နက္ေပါက္ကြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးဒဏ္ရာရ႐ွိသူ၏ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ကေလးသူငယ္ထိခိုက္ေသဆုံးမႈ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္ဟု UNICEF က ေဖာ္ျပထားသည္။

ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ “ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ” အရ အသက္႐ွင္သန္ရန္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈရ႐ွိရန္ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ပါဝင္ဆက္ဆံခြင့္ရ႐ွိရန္ အခြင့္အေရးမ်ား႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ႐ွိရာေဒသမ်ားမွ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ဥပေဒပါရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဆံုး႐ွံဳးေနၾကရသည္။

ဗံုးသံ၊ ေသနတ္သံမ်ားေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ခံစားေနၾကရသည္။ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ေနရပ္ကိုစြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ အစာအာဟာရ လံုေလာက္စြာမရ႐ွိသည့္အျပင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ကိုပါ ဆံုး႐ွံဳးလ်က္႐ွိေနသည္။ အဆိုးဆံုးမွာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ စစ္က်န္လက္နက္မ်ားေၾကာင့္ အ႐ြယ္မေရာက္မီ အသက္ဆံုး႐ွံဳးရျခင္း၊ ေျခလက္အဂၤါဆံုး႐ံႈးရျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးကို ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈကို ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအခြင့္အေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားအသုံးျပဳျခင္းကို ရပ္တန႔္ရန္ႏွင့္ လက္႐ွိ ႐ွိေနေသာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ မေပါက္ကြဲေသးေသာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကို ႐ွင္းလင္းၾကရန္ ယူနီဆက္က တိုက္တြန္းထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္း႐ွင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္ကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၅)ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ အတည္ျပဳပါဝင္ခဲ့သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ “ကမာၻ႔ကေလးမ်ားေန႔” အခမ္းအနားမ်ားကို က်င္းပလ်က္႐ွိရာ (၃၁)ႀကိမ္ေျမာက္ “ကမာၻ႔ကေလးမ်ားေန႔” အခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ကေလးသူငယ္မ်ားဥပေဒႏွင့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ကေလးသူငယ္နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းထားသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ပိုမို ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ကေလးသူငယ္ဥပေဒကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒအသစ္အျဖစ္ ေရးဆြဲအတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၏ တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဇြန္လအထိ ၆ လအတြင္း ကေလးငယ္ ၄၃ ဦးေသဆုံးၿပီး ၁၀၃ ဦး ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းခဲ့ေၾကာင္း UNICEF က ေဖာ္ျပသည္။ ယင္းအေရအတြက္မွာ ၂၀၁၈ ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မ်ား၏ စုစုေပါင္း ထိခိုက္ေသဆုံးမႈထက္ မ်ားစြာပိုေၾကာင္း UNICEF က ဆိုထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေဒသမ်ား႐ွိ ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္းႏွင့္ ေက်း႐ြာအနီးပတ္ဝန္းက်င္တို႔တြင္ စစ္က်န္လက္နက္မ်ား႐ွိေနျခင္းေၾကာင့္ စစ္ေဘးေ႐ွာင္မ်ားမွာ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ႐ွိေနၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး မိုင္းအႏၱရာယ္အသိပညာေပးမႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကရန္ႏွင့္ မိုင္း႐ွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးၾကရန္ DMG မွ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

ဆက္စပ္ဖတ္႐ႈရန္ -

Author: Admin