ဓာတ္ပံု - AP

ေစာသႏၱာေအး ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

တစ္စစယိုယြင္းလာေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကို ထင္ဟပ္ေနသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအနက္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ရပ္မွာ ရုရွားမဂၢဇင္းတစ္ခုႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ေျဖၾကားခဲ့သည့္ မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

“သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ လူပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈေတြ၊ ညႇိႏိႈင္းမႈေတြ၊ သုံးသပ္မႈေတြမလုပ္ဘဲ၊ တစ္ဦးတည္းကဆုံးျဖတ္ေနတာ အႏၲရာယ္သိပ္ႀကီးပါတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေလ့လာသူမ်ားက ဤမွတ္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သြယ္ဝိုက္ညႊန္းဆိုျခင္းအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လက္ရွိအာဏာရပါတီ NLD ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာရလာခ်ိန္၌ NLD ပါတီ၏ အဓိကလမ္းစဥ္သည္  ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအား ဒီမိုကေရစီ စည္းမွ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေအာင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး ျဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ ေလ့လာသူအမ်ားအျပား သံုးသပ္ၾကသည့္ ေမးခြန္းမွာ အရပ္သားအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ အျပန္အလွန္ လိုက္ေလ်ာႏိုင္မည္နည္း ဆိုေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို စစ္တပ္က ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑အတြက္  အထူးအာဏာ ရယူထားသည္။ NLD သည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအား အစဥ္တစိုက္ ေဝဖန္ကန္႔ကြက္လာသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သျဖင့္ NLD အာဏာရလာျခင္းသည္ အာဏာခြဲေဝ က်င့္သံုးေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ စစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေနသည္။

၂၀၁၀ တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေရြးေကာက္ပြဲအား ယခု ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း NLD အစိုးရ ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ရန္လိုမုန္းထားစိတ္ကို မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ ထိန္းသိမ္းကာ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သနည္း ဆိုသည့္ အခ်က္သည္ ဤေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ထင္ဟပ္မည္ျဖစ္သည္။

တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ အက်ိဳးစီးပြားအား အလြန္အမင္းေရွ႕တန္းတင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္  ႏိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္း ျဖစ္စဥ္ႀကီးတစ္ခုလံုးကို လမ္းေခ်ာ္သြားေစႏိုင္ေၾကာင္း အရပ္သားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္အရာရွိႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ေတြးဆၿပီးသား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ လက္ေတြ႔အက်ိဳးေမွ်ာ္ဝါဒ ျဖင့္ အဓိကေမာင္းႏွင္သည့္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးအား ဖယ္ထုတ္ထားရန္ ႏွစ္ဘက္အုပ္စုလံုးက တြက္ခ်က္ထားႏိုင္သည္။

လက္ေတြ႔တြင္မူ မၾကာေသးမီအခ်ိန္အထိ အရပ္သားအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ႏိုင္သည့္ အဓိကက်ေသာ နယ္ပယ္မ်ား၌ လက္ေတြ႔အက်ိဳးေမွ်ာ္ဝါဒျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လိုက္ေလ်ာညွိႏိႈင္းျခင္းကိုသာ ပင္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။

NLD ၏ ပင္မ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥေပဒ ျပင္ဆင္ေရး ျဖစ္ခဲ့/ျဖစ္ေနဆဲ ဆိုလွ်င္ေတာင္မွ ဤပါတီသည္ အာဏာရထားသည့္ ကာလအတြင္း ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ မတိုင္မီအထိ ဖြဲ႔စည္းပံုေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အထူးတလည္ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္းကို ေဝဖန္ေထာက္ျပႏိုင္သည္။

၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီလတြင္မွ NLD သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ပါတီ၏ အားထုတ္မႈမွာ မယ္မယ္ရရ ရုပ္လံုးေပၚမလာခဲ့ေပ။

အလားတူပင္ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ (ကာလံု) အစည္းအေဝး ေခၚယူရန္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲက ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာလည္း မၾကာေသးမီကမွ ျဖစ္သည္။ NLD သည္ ၎အာဏာရလာသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ယခုအခ်ိန္အထိ ကာလံုအစည္းအေဝး တစ္ႀကိမ္မွ ေခၚယူျခင္း မရွိေသးေပ။

မတ္လေႏွာင္းပိုင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး ကုိဗစ္လူနာ ေတြရွိရၿပီးေနာက္တြင္ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ကာလံုအစည္းအေဝး ေခၚယူရန္ အဆိုျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ NLD အစိုးရသည္ ဤအဆိုျပဳခ်က္အား ပယ္ဖ်က္ၿပီးေနာက္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ပူးတြဲေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ဤလုပ္ရပ္သည္လည္း ကာလံုေခၚယူေရးအား ေဘးဖယ္ထားလိုသည့္ NLD ၏သေဘာထားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။

NLD အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲကို မ်က္စပစ္ထားကာ ႏိုင္ငံေရးအရ မ်က္ႏွာပန္းလွေစေရးအတြက္လည္း ၿပိဳင္ဆိုင္လ်က္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္ဆိုလွ်င္ ကိုရိုနာကပ္ေဘးႀကီးကို တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ အရပ္သားအစိုးရအား အကူအညီမ်ား တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။ တပ္မေတာ္သည္ မိမိကိုယ္ကို ျပည္သူလူထုအား ကိုဗစ္-၁၉ ရန္မွ ကာကြယ္ေပးရန္ အသင့္ရွိေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပံုေဖာ္ကာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား ထံသို႔လည္း ေဆးဝါးအေထာက္အပံ့မ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

မၾကာေသးမီကဆိုလွ်င္ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲက NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈသည္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း တပ္မေတာ္က တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ၉ လတာကာလကို အရပ္သားအစိုးရက အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ အေပၚတြင္လည္း မႏွစ္ၿမိဳ႕သည့္ သေဘာထား ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ ေျပာၾကားမႈမ်ားအၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ၾသဂုတ္လ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံု စတုတၳအႀကိမ္ အစည္းအေဝးႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏွစ္ဘက္အုပ္စုသည္ ရုပ္ပံုမ်ားအသံုးျပဳမႈတြင္လည္း မေၾကမလည္ ျဖစ္ေနၾကျပန္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ပံုကို အသံုးျပဳျခင္းအား တားျမစ္ေပးရန္ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားသည့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္ ၂၉ ပါတီတို႔က ဇြန္လအတြင္း ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး NLD ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖခင္လည္း ျဖစ္ေနသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၎၏ရုပ္ပံုအား အသံုးျပဳမဲဆြယ္ျခင္းသည္ NLD အတြက္ အသာစီးရေစမည္ဟု ယူဆကာ ကန္႔ကြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကမူ ဤေတာင္းဆိုခ်က္ကို ခါးခါးသီးသီး ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

မၾကာမီက်င္းပေတာ့မည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔သည္ ၎တို႔၏ ကိုယ္စားျပဳပါတီမ်ား မွတစ္ဆင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔မည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ေနသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာငါးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အရပ္သားအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည့္ လက္ေတြ႔အက်ိဳးေမွ်ာ္ဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္မွာလည္း ဤထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုမႈေၾကာင့္  ပိုမိုခက္ခဲလာေနသည္။

အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးသည္ ၎၏ သေဘာသဘာဝအရ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ မူတည္ၿပီး အတက္အက် ရွိႏိုင္သည္ ဆိုေသာ္ျငားလည္း ဤဆက္ဆံေရးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ျပန္လည္ တည္ၿငိမ္လာႏိုင္ပါသည္။ တပ္မေတာ္အတြင္း ေခါင္းေဆာင္မႈ အေျပာင္းအလဲ၊ လက္ရွိတပ္ခ်ဳပ္၏ သေဘာထား အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္လည္း ဤဆက္ဆံေရးပံုစံသည္ အတက္အက် ရွိႏိုင္ပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တပ္ခ်ဳပ္၏ သေဘာထား အေျပာင္းအလဲဆိုသည္မွာမူ လတ္တေလာျမင္ေတြ႔ရသည့္ အေျခအေနမ်ားအရ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ မရွိသည့္ တြက္ခ်က္မႈသာ ျဖစ္ေပသည္။

ေစာသႏၱာေအး
(Observer Research Foundation ဝက္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ Elections and civil-military relations in Myanmar by K. Yhome ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာမႈျပဳပါသည္။

Author: DMG