၂၀၂၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ စစ္ေရးျပအခမ္းအနား။ (ျမန္မာ့အလင္း)

DMG၊ မတ္ ၃၀

ျမန္မာစစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာမွာပဲ ယူကရိန္းစစ္ပြဲေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အတိတ္က အပယ္ခံအေနအထားသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္က ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ၎၏စစ္ဘက္မဟာမိတ္ေဟာင္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံထံသို႔ ျပန္ၿပီး ဦးလွည့္သြားျခင္းမွာ အံ့ဩစရာတစ္ခုေတာ့လည္း မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာစစ္တပ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလ်က္ရွိေနသည့္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ လြတ္လပ္ေသာ သုေတသနအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕၏ အဆိုအရ ယခင္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ-ေျမာက္ကိုရီးယားဆက္ဆံေရးက ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ေနၿပီဟု ဆိုသည္။

ကမာၻ႔အလယ္တြင္ အထီးက်န္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနရေသာ ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ဖ်က္အားျပင္း ပဲ့ထိန္းဒုံးတည္ေဆာက္မႈ အဓိကပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး နယ္ပယ္တြင္ တိုးတက္လာေသာအေနအထား ေရာက္ရွိလာပုံေပၚသည္ဟု ေဒသတြင္း သုေတသနအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားထံမွ ဖ်က္အားျပင္းပဲ့ထိန္းဒုံး တည္ေဆာက္ေရးနည္းပညာကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ရရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါပဲ့ထိန္းဒုံး ကြၽမ္းက်င္ကိုရီးယားပညာရွင္ ၂၀ ေက်ာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ ရွိေနခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔ထဲမွ အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံကိုျပန္လည္ေရာက္ရွိလာျခင္း မေသခ်ာေသာ္လည္း နည္းပညာႏွင့္အတတ္ပညာမ်ားကိုမူ ျမန္မာစစ္တပ္သို႔ ေသခ်ာေပါက္လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ၿပဳံယမ္းႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ဆက္ဆံေရးျပတ္ေတာက္သြားခဲ့ၿပီး ယင္းမတိုင္ခင္ကေတာ့မူ ျမန္မာစစ္တပ္မွ နည္းပညာရွင္ ၃၁ ဦးကိုေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ႏွစ္လၾကာ ေလ့က်င့္သင္တန္းေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ၎တို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံမူဝါဒကို သပိတ္ေမွာက္ျခင္းႏွင့္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ျမန္မာစစ္တပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္မႈက အေရးအႀကီးဆုံးေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကိစၥရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးျဖတ္ေတာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပြင့္လင္းမႈလကၡဏာမ်ား ျပသႏိုင္ခ်ိန္မွသာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ပုံမွန္အတိုင္း ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္သမၼတအျဖစ္ ၂၀၁၁ - ၂၀၁၆ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုႏိုင္ငံတကာအပယ္ခံ အျဖစ္မွ အေနာက္ႏိုင္ငံ မဟာမိတ္အသစ္ အျဖစ္သို႔ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မွာေတာ့ ေသြးထြက္သံယိုအာဏာသိမ္းမႈက အႂကြင္းမဲ့စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အေမွာင္မိုက္ဆုံးေသာႏွစ္ မ်ားဆီသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီး ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားအေရးယူမႈမ်ား အပါအဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ပိတ္ဆို႔မႈအသစ္မ်ား ျပန္လည္ခ်မွတ္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာလို အတိုေကာက္ျဖင့္ က.ပ.စ (ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္႐ုံ) သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေရးစက္မႈ လုပ္ငန္းၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ လက္နက္အမ်ားအျပားကို စက္႐ုံအမ်ားအျပားတို႔ျဖင့္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း သုေတသနႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

အဆိုပါ ဖ်က္အားျပင္းပဲ့ထိန္းဒုံးစီမံကိန္းကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဂန႔္ေဂါခ႐ိုင္အတြင္းရွိ က.ပ.စ ၂၃ တြင္စတင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းျပန႔္က်ဲေနေသာ စက္႐ုံေပါင္း ၃၈ ခုအထိရွိေနသည္။ အဆိုပါစက္႐ုံကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားနည္းပညာရွင္မ်ား ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ဖ်က္အားျပင္း ပဲ့ထိန္းဒုံးတည္ေဆာက္မႈကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ အဆိုပါစက္႐ုံတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားမ်ားမရွိေတာ့ဘဲ ျမန္မာစစ္တပ္နည္းပညာရွင္မ်ား၊ အရာရွိမ်ားႏွင့္စစ္သား ရ၀၀ ခန႔္ျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္က လက္ရွိတည္ေဆာက္ဆဲ ဖ်က္အားျပင္းပဲ့ထိန္းဒုံးအမ်ိဳးအစား သုံးမ်ိဳးရွိေၾကာင္း သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ဆိုသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္အသုံးျပဳခဲ့ေသာ SS/N-5 ၊ CK 20 ႏွင့္ CK 21 တို႔အဓိပၸါယ္က ဘာကိုဆိုလိုေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ဘာကိုေဖာ္ျပေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေသာ္လည္း ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားမွ ပစ္လႊတ္သည့္ R-21 ဟု လူသိမ်ားေသာ ႐ုရွားဖ်က္အားျပင္း ပဲ့ထိန္းဒုံးပုံစံကို ပထမဆုံး ထုတ္လုပ္ပုံေပၚသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ Rodong-1 ဒုံးခြင္းဒုံးဒီဇိုင္းအတြက္ အသုံးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ထုတ္လုပ္ေနေသာ ပဲ့ထိန္းဒုံးအတြက္ ေရွ႕ေျပးပုံစံျဖစ္ႏိုင္သည္။ အျခားပဲ့ထိန္းဒုံးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ CK 20 သည္ အကြာအေဝး ၁၃၀ ကီလိုမီတာအထိ ပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ ပဲ့ထိန္းဒုံးျဖစ္ၿပီး CK 21 ကေတာ့ အကြာအေဝးကီလိုမီတာ ရ၀၀ အထိပစ္ခတ္ႏိုင္ေသာ ပဲ့ထိန္းဒုံးအမ်ိဳးအစားဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။

အဆိုပါဖ်က္အားျပင္း ပဲ့ထိန္းဒုံးမ်ားအတြက္ ကုန္ၾကမ္းအမ်ားစုကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာပင္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုေတာ့ ေျမာက္ကိုရီယားမွတဆင့္ တ႐ုတ္သို႔ေပးပို႔ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းလ်က္ရွိသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ဒီဇိုင္းပိုင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

ပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ ျမန္မာအရာရွိတစ္ဦးမွ် ကိုရီးယားစကား မေျပာၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္အတန္ၾကာေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအခ်ိဳ႕ကေတာ့ ျမန္မာစကားကို ကြၽမ္းက်င္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္စြမ္းရွိၾကသည္ဟုဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေနထိုင္စဥ္အတြင္း ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားၾကေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က ပိတ္သိမ္းခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ရွိ Pyongyang Koryo စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ၎တို႔စားေသာက္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရျခင္းမွာ အထူးအဆန္းေတာ့လည္း မဟုတ္ေပ။

က.ပ.စ ၆ ၊ ၁၀ ၊ ၂၄ ႏွင့္ ၂၅ စသည့္ ေလးခုထက္မနည္းတြင္ လိုအပ္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ က.ပ.စ ၂၃ ၏ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ပံ့ပိုးေပးထားသည္။ က.ပ.စ ၆ သည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး   ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ေျခေထာက္ေက်း႐ြာတြင္ တည္ရွိသည္။ ျပည္ၿမိဳ႕အနီး ၊ဧရာဝတီျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္ တည္ရွိေသာ ႀကီးမားၿပီး အေစာင့္အၾကပ္ထူေျပာလွေသာ အဆိုပါကာကြယ္ေရးစက္မႈဇုန္သည္ ဧက ၃၀၀၀ က်ယ္ဝန္းၿပီး အနည္းဆုံးစစ္သား ၉၀၀ ခန႔္ရွိသည္။

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာစက္႐ုံအေနျဖင့္ ပုံမွန္အားျဖင့္ လက္နက္ငယ္မ်ားအတြက္ က်ည္ဆံမ်ားႏွင့္ ၎၏ သံမဏိစက္႐ုံကို လက္နက္ထုတ္ရန္အတြက္ အသုံးျပဳေနၿပီး တ႐ုတ္နည္းပညာရွင္မ်ားက တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

က.ပ.စ ၁၀ သည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အထက္မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းႀကီးေက်း႐ြာအနီးတြင္ တည္ရွိသည္။ ဧက ၆၀၀၀ ေက်ာ္က်ယ္ဝန္းေသာ အဆိုပါေနရာတြင္ စစ္သား ၆၀၀ ေက်ာ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ စက္႐ုံကို ေျမျပင္မွေဝဟင္ပစ္ဒုံးမ်ား၊ ေဝဟင္မွေဝဟင္ပစ္ဒုံးမ်ားႏွင့္ ဒုံးက်ည္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ရည္႐ြယ္ၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွနည္းပညာရွင္မ်ားက စက္႐ုံႏွင့္ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ကူညီေပးခဲ့ၿပီး လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားကို တ႐ုတ္၊ ႐ုရွားႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔မွ မွာယူထားေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာေတာ့ စက္႐ုံတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ စက္ယႏၲရားတည္ေဆာက္မႈမ်ား ၿပီးစီးခဲ့သည္။

စက္႐ုံတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းက ေျမေအာက္တြင္တည္ရွိေနၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားဥမင္လိုဏ္ေခါင္း ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ မ်ားက ျမန္မာစစ္တပ္အား ၎တို႔တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ကူညီခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ က.ပ.စ ၁၀ တြင္ ဒုံးက်ည္မ်ားႏွင့္ ဒုံးခြင္းဒုံးအစိတ္အပိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားနည္းပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ က.ပ.စ ၂၂ ႏွင့္ ၂၄ တို႔သည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာ္ျမစ္အနီးတြင္ တည္ရွိေသာ စက္႐ုံသစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနေသာ ေတာင္ကိုရီးယားအဆင့္ျမင့္အရာရွိ ၁၈ ဦး ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၃ ဦးတို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဗုံးေဖာက္ခြဲခံခဲ့ရၿပီး ၎ေဖာက္ခြဲမႈကို ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားေအးဂ်င့္မ်ားက ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳခင္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအထိ ျမန္မာ ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားၾကား ဆက္ဆံေရးက ခိုင္ၿမဲစြာ တည္ရွိေနခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသံတမန္မ်ားၾကား လွ်ိဳ႕ဝွက္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား မွတဆင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအဆက္အသြယ္မ်ား ျပန္လည္စတင္ခဲ့သည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ လက္နက္ဝယ္ယူေရး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ၿပဳံယမ္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္လည္း ေနာက္ထပ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခရီးတစ္ခု သြားေရာက္ခဲ့ေသးသည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ နည္းပညာရွင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ရႏ္ုကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Monkey Point ေရတပ္စခန္းတြင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယား အမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းလိုင္းမွ Air Kroyo သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းရွိ စစ္ေလယာဥ္ကြင္းမ်ားတြင္ ဆင္းသက္ခဲ့သည္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွာေတာ့ တရားဝင္ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္စတင္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈက ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ၁၃၀ မမ အမ်ိဳးအစား ၅၉ ကြင္းျပင္ေသနတ္ အဓိကဝယ္ယူမႈ အပါအဝင္ သမား႐ိုးက်လက္နက္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ ပထမဆုံး ကန႔္သတ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းေဖာက္လုပ္ေရး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေျမေအာက္ဘန္ကာ အေဆာက္အဦးကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ဟု စစ္တပ္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာစစ္တပ္၏ အထက္တန္းအဆင့္တြင္ နံပါတ္ ၃ ေနရာရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိမွာေတာ့ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမား ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေ႐ႊမန္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။
ခရီးစဥ္အတြင္း ၎တို႔သည္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး ေရဒါစနစ္ျဖင့္ ေျမျပင္မွေဝဟင္ပစ္ဒုံးက်ည္မ်ားအျပင္ ၿပဳံယမ္းမွ ပိုမိုေခတ္မီေသာ အေျမာက္မ်ားကိုဝယ္ယူရန္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္တစ္ဝိုက္ေလာက္မွာပဲ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ကုန္တင္သေဘၤာမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံဆိပ္ကမ္းမ်ားသို႔ ေရာက္လာခဲ့ၿပီး မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ဟု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိခဲ့ရေသာ္လည္း ပိုၿပီးေခတ္မီဆန္းျပားေသာ လက္နက္မ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု သံသယမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ဖူးသည္။ အဆိုပါတင္ပို႔မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္လုပ္ ေဆာင္ေနခဲ့ေသာ ဖ်က္အားျပင္းပဲ့ထိန္းဒုံး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေနေၾကာင္း ယခုေတာ့ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရၿပီျဖစ္သည္။

တစ္ဆက္တည္း ေမးရန္ရွိသည္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ဖ်က္အားျပင္းပဲ့ထိန္းဒုံးမ်ား လိုအပ္သည္ဟု ဘာေၾကာင့္ ယုံၾကည္ေနရပါသနည္း။ တိုင္းျပည္တြင္ ျပင္ပရန္သူလည္း မရွိသျဖင့္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား ႏွိမ္နင္းေရးစစ္ဆင္မႈမ်ားတြင္ ၎ပဲ့ထိန္းဒုံးမ်ားက အသုံးမဝင္ေပ။
ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူႀကိဳက္နည္းေသာ စစ္အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ယခုလိုေခတ္မီလက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ထားေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေပၚ သစၥာေစာင့္သိမႈ၊ စိတ္ေက်နပ္မႈႏွင့္ ဂုဏ္ယူလိုမႈကို ထိန္းသိမ္းထားလိုသည့္အတြက္သာျဖစ္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ ဖ်က္အားျပင္းပဲ့ထိန္းဒုံး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားက အထီးက်န္ျခင္းႏွင့္ ေငြသားပိတ္မိေနေသာႏိုင္ငံမ်ား အတြက္ စီးပြားေရးအရ အဓိပၸါယ္ရွိေစပါသည္။ ႐ုရွားႏွင့္ အျခားေသာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ပံ့ပိုးေပးေနသူမ်ားအတြက္ ေငြသားျဖင့္ေပးေခ်ရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားကေတာ့ အလဲအလွယ္လုပ္ရန္ အၿမဲတမ္း လမ္းဖြင့္ထားေလ့ရွိသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးသည္ ပုံမွန္ဘဏ္လုပ္ငန္း လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုအသုံးျပဳရန္အတြက္ ခက္ခဲလြန္းေသာ အေျခအေနမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္က ထင္ရွားေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ အပူတျပင္းလိုအပ္ေနခ်ိန္မွာပဲ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ကေတာ့ ေဒသတြင္းတင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္မွာ ၎တို႔အာဏာကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ ေခတ္မီစစ္ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္သည္ဟု ယုံၾကည္ေနပုံရသည္။ ေသနတ္ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ လဲလွယ္ျခင္းသည္ အတိတ္ကာလ၌ အပယ္ခံႏိုင္ငံမ်ား၏ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈပုံစံ ျဖစ္ခဲ့သလို ယခု ဖ်က္အားျပင္းပဲ့ထိန္းဒုံး သေဘာတူညီခ်က္အသစ္သည္လည္း ဆိုခဲ့ပါပုံစံျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပုံရေပသည္။

ၾကည္ျဖဴစံ
Asia Times တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ “ဘာေတးလင့္တနာ” ၏ “Myanmar, North Korea on a new missile-making mission” ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ေရးသားသည္။

Author: Admin