မင္းထြန္း | DMG
ၾသဂုတ္ ၁ ၊ စစ္ေတြ

လာမည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို မပ်က္ျပား ေစရန္ ရခိုင္အေျချပဳ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ညႇိႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ရခိုင္ တစ္မ်ိဳးသားလံုးညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ(AASC)မွ အႀကံျပဳသည္။

ရခိုင္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း ေဆာင္႐ြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ AASC မွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ကို ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (သို႔မဟုတ္) လူပုဂၢိဳလ္အရ အၿပိဳင္အဆိုင္ေျပာဆိုၾကသည့္ အခ်ိန္တြင္ ရခုိင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးညီညြတ္ေရး ပ်က္ျပားသြားမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း AASC ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ ဦးခင္ေမာင္ႀကီးက ေျပာသည္။

“ေ႐ြးေကာက္ပြဲရဲ႕သေဘာသဘာဝအရ ပါတီခ်င္းအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရျဖစ္ေစ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေျပာၾကဆို ၾကတဲ့ ကိစၥေတြ႐ွိတယ္ေပါ့။ အဲလိုမ်ိဳးေျပာၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးညီညြတ္ေရးကို ထိခိုက္လာမယ့္ အေၾကာင္းေတြ မေပၚလာရေအာင္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရခုိင္လူမ်ိဳးရဲ႕ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈေပါ့ေလ၊ ဒီအေနအထား ေလးေတြ ပ်က္သြားမွာကိုစိုးရိမ္တယ္။ အဲတာေၾကာင့္ ပါတီေတြနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ၿပိဳင္ၾကမယ့္သူေတြကို အႀကံျပဳတဲ့ သေဘာမ်ိဳးထုတ္ျပန္တာပါ ”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ရခုိင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္ခြဲျခား(ပိုင္းျခား)သတ္မွတ္ျခင္း၊ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို အားသာခ်က္ အလိုက္ ညႇိႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ခြဲေဝမွ်ယူျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ပါတီအခ်င္းခ်င္း ညိႇႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းၾကရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း AASC က အႀကံျပဳထားသည္။

ယင္းအျပင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္အဆင့္ဆင့္၏ သေဘာထားႀကီးျမတ္မႈ၊ အတၱကိုယ္က်ိဳးမငဲ့မႈ၊ ရခိုင့္ရည္မွန္းခ်က္တြင္ ခုိင္မာစြာရပ္တည္မႈတို႔သည္ ယခုကာလတြင္ ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားညီညြတ္မႈ၏ အေရး ပါေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို လာမည့္ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္(UEC)က ေၾကျငာထားသည္။
လက္႐ွိတြင္ ပါတီအသီးသီးမွ ေ႐ြးခ်ယ္ခံမည့္သူမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ေ႐ြးခ်ယ္ခံမည့္သူမ်ားမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္၌ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းမ်ားကို တင္သြင္းလ်က္ ႐ွိေနၿပီျဖစ္သည္။

Author: Admin