ခ်လူးေအာင္ | DMG

ဇူလိုင္ ၁၁၊ စစ္ေတြ

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အိႏိၵယအစိုးရက တစ္ႏွစ္လ်ွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္းျဖင့္ ၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၅ သန္း ေထာက္ပံ့သြားျဖစ္ေၾကာင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံ သံအမတ္ၾကီး Mr. Shri Saurabh Kumar က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ အစိုးရတို႔အၾကား ေရးထိုးထားေသာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာအရ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ယင္းသို႔ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပထမတစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းတြင္  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွာ ေနအိမ္ေပါင္း (၂၅၀) ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့သည္။

“အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိမ္ေဆာက္တာတို႕ လမ္းတံတားလုပ္တာတို႔ ေနာက္တံတားေဆာက္တာတို႔ ဘာတို႔ အဲဒါေတြကိ္ု ကၽြန္ေတာ္တို႔က အိႏၵိယအစိုးရကေန ျမန္မာအစိုးရဘက္ကို ကူညီဖို႔အတြက္ အဆင္သင့္ရွိေနပါတယ္” ဟု အိႏၵိယႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Shri Saurabh Kumar က ဆိုသည္။

နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာအရ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္  ေမြးျမဴေရး၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး၊ ေက်းလက္ေဒသလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေရႏွင့္သန္႔႐ွင္းေရးစသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္း ၂၂ ခုကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခု ေထာက္ပံ့ေငြသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလံုးအတြက္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္တြင္း လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ယင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ားျဖင့္ ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ရခိုင္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကား ညိႇႏႈိင္းခဲ့မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

“(စီမံကိန္းကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္မႈ ရွိ၊မရွိ)ကုိေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီအလုပ္ေတြ လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ လႊတ္္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ရမယ္ဆိုၿပီးေတာ့လည္း ေျပာထားၿပီးသား ” ဟု ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေဝက ေျပာသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေဒသတြင္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသာမက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ စသည့္ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ား၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏  ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးမႈမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအကူအညီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

Author: ခ်လူးေအာင္