ေနေရာင္မင္း|DMG

စက္တင္ဘာ ၃၀၊ စစ္ေတြ

ရခိုင္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕နယ္ (၄)ခုတြင္ အင္တာနက္ပိတ္ပင္ထားျခင္းကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ကုလသမဂၢ ျမန္ မာႏိုင္ငံရုံးက စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ၿမိဳ႕နယ္ (၄)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အင္တာနက္ပိတ္ပင္ထားမႈ ယေန႔ဆိုလွ်င္ ရက္ေပါင္း (၁၀၁)ရက္ရွိၿပီျဖစ္သည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုလသမဂၢ၏ လူသားခ်င္းစာနာေရးႏွင့္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ မွာ လက္ကိုင္ဖုန္းျဖင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အားကိုးအားထားျပဳရၿပီး အင္ တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ ကုလသမဂၢ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႔အတား မ်ားစြာ ျဖစ္ေစသည္ဟု ကုလသမဂၢ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းေဒသမ်ားက ျပည္သူလူထုသည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ ေနသည့္ လူသားခ်င္းစာနာေရးသြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျပင္းထန္စြာထိခိုက္ခံစားရသည့္အျပင္ အင္တာနက္ပိတ္ပင္မႈေၾကာင့္ ေန႔စဥ္လူမႈဘဝတြင္ ထပ္မံ၍ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္ဟု ကုလသမဂၢက ဆိုသည္။

“အင္တာနက္ဟာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရ႐ွိေရးနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္တို႔အတြက္ အထူးအေရးႀကီးပါတယ္။ တဖန္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရ႐ွိေရးနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္တို႔ကို ရ႐ွိမွသာ အျခား အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ရ႐ွိေရး ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေရး ဥပေဒပါ ႏိုင္ငံေတာ္က ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ တာ၀န္မ်ားႏွင့္အညီ လူသားခ်င္းစာနာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အဟန္႔အတားမ႐ွိ သြားေရာက္ႏိုင္ေစေရး ကူညီပံ့ပိုး ေဆာင္႐ြက္ ေပးရန္လည္း ေတာင္းဆိုထားသည္။

ယေန႔တြင္ အင္တာနက္ပိတ္ပင္ခံထားရသည့္ ေဒသမ်ားက ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ စည္းလံုးမႈရွိေၾကာင္း ျပသလိုသျဖင့္ အင္တာနက္ကို (၂၄)နာရီတိတိ ပိတ္ထားမည့္  ျမန္မာအင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္မႈေန႔လႈပ္ ရွားမႈအစီအစဥ္ကိုလည္း အရပ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ခ်င္းျပည္နယ္ရွိၿမိဳ႕နယ္ရွိ (၉)ၿမိဳ႕နယ္တြင္  ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီးအင္ တာနက္အသံုးျပဳခြင့္ပိတ္ပင္လိုက္ၿပီး စက္တင္ဘာလအေစာပိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ (၅)ၿမိဳ႕နယ္ကို အင္တာနက္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာက္ေတာ္၊မင္းျပား၊ေျမာက္ဦးႏွင့္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ဆက္လက္ ပိတ္ ပင္ထားသည္။

Author: ေနေရာင္မင္း(စစ္ေတြ)