အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ | DMG

သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သိရွိရျခင္း၊ မိမိေရးသားလိုသည့္ ထင္ျမင္ယူခ်က္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေရးတင္ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့့္Facebook ကို လူတိုင္းႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိဖတ္ရႈလိုသည့္ သုတ၊ ရသစာေပမ်ားကို ဖတ္ရႈတ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း စဲြမက္စရာတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ တစ္ဖက္မွာ Facebook ေပၚတြင္ သတင္းတု၊ သတင္းမွားမ်ားလည္း စကၠန္႔ႏွင့္အမွ် ျမင္ေတြ႔ေနရသည္မွာ စိတ္ပ်က္စရာပင္။

ထိုသို႔ အေကာင္း၊ အဆိုး ျပည့္ႏွက္ေနေသာ Facebook တြင္ သံံုးစဲြသူမ်ား၏ ဆင္ျခင္တံုတရားသည္ အဓိကက်သည္။ Post တစ္ခုမတင္မီ တင္သင့္၊ မတင္သင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္စဥ္းစားျခင္း၊ သတင္း(သို႔မဟုတ္)အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ဖတ္႐ႈလိုက္ရလွ်င္ မွန္ကန္မႈ႐ွိ၊ မ႐ွိ စစ္ေဆးရန္လည္း လိုအပ္သည္။ Facebook တြင္ တင္သမွ်သည္ မွန္ကန္သည္ဟု မယူဆသင့္ေပ။

တစ္ခ်ိဳ႕ အဖဲြ႔အစည္း(သို႔မဟုတ္) တစ္ခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ Facebook သံုးစဲြသူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ၾသဇာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပါတီထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရအဖဲြ႔ဝင္မ်ား စသည့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ားတင္ေနသည့္ Post မ်ားကို အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ စစ္ေရးပဋိပကၡ၊ မြတ္ဆလင္အေရးကိစၥတို႔ေၾကာင့္ ရႈတ္ေထြးမႈမ်ားစြာရွိသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားတြင္ လူထုအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိေသာ လူပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ Facebook ေပၚတြင္ Post တစ္ခုတင္ျခင္း၊ မွတ္ခ်က္တစ္ခုေပးျခင္းသည္ သာမန္လူတို႔ထက္ စိတ္ဝင္စားမႈခံစားရသည္။ ၎တင္လိုက္ေသာ အေၾကာင္းအရာသည္ မိမိအဖဲြ႔အစည္း၏ သေဘာထား မဟုတ္ေသာ္လည္း အဖဲြ႔အစည္းသေဘာထားဟု ေစာင့္ၾကည့္ဖတ္ရႈသူမ်ားက မွတ္ယူၾကသည္။

ယခုအခါ ပါတီ၊ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မိမိ၏ Facebook တြင္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ စိတ္ႀကိဳက္တင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေရးသားမႈမ်ားမွာ အစြန္းေရာက္ျခင္း၊ အမုန္းတရားပြားမ်ား ေစမည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေနျခင္း၊ ယုတၱိမရွိသည့္ အေရးအသားမ်ားကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ထိုသို႔ ေရးသားျခင္းမွာ မိမိ၏ထင္ျမင္ခ်က္သာ ျဖစ္သည္ဟု တုန္႔ျပန္၍မရေတာ့ေပ။ ၎အဖဲြ႔အစည္း၏ မူဝါဒ(သို႔မဟုတ္) သေဘာထားဟု မွတ္ယူၾကပါလိမ့္မည္။

ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားထံတြင္ မည္သည့္အခါမွ ေပ်ာက္ပ်က္သြားမည္ မဟုတ္ေပ။ လိုအပ္သည့္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္  ထိုအခ်က္မ်ားကို ထုတ္သံုးၾကလိမ့္မည္။ လတ္တေလာတြင္ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ မိမိႏွင့္ မိမိအဖဲြ႔အစည္း၏ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစႏိုင္သည္။

Facebook ေပၚတြင္ လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္႐ွိေသာ္လည္း မိမိအဖဲြ႔အစည္းအတြက္၊ မိမိအတြက္ သက္ေရာက္မႈ မည္သည့္အထိရွိသည္ကို ခ်ိန္ဆ၍ သတိျပဳေရးသားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း မိမိတို႔ DMG က အႀကံျပဳေရးသား လုိက္ရေပသည္။

Author: Admin