မင္းထီး | DMG

ကြန္ဖ်ဴးရွပ္ရဲ႕ သီအိုရီအဆိုအမိန႔္ တစ္ခုရွိပါတယ္။ “ေကာင္းမြန္ေသာအမူအက်င့္မ်ား တိုင္းျပည္အႏွံ႔ပ်ံ႕ႏွံ႔ လႊမ္းမိုးေနသည့္အခါ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ေျပာဆိုၿပီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လုပ္ကိုင္ပါ။ အဆိုပါအမူအက်င့္မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးပ်က္စီးေနသည့္ အခါ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လုပ္ကိုင္ၿပီး ႏူးႏူးညံ့ညံ့ သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ ေျပာဆိုပါ” လို႔ ကြန္းဖ်ဴးရွပ္ကဆိုပါတယ္။

နိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့ အမူအက်င့္ဆိုတာ နိုင္ငံမွာ က်င့္သုံးအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ နိုင္ငံေရးအုပ္ခ်ဳပ္ပုံစနစ္နဲ႔ အစိုးရ ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံကို ေလ့လာတဲ့အခါမွာ အဲဒီနိုင္ငံကို ဘယ္လိုနိုင္ငံေရးစနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သလဲဆိုတာကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ၾကည့္တတ္ၾကတယ္။ လက္ရွိကမၻာမွာ နိုင္ငံအမ်ားစုက ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေကာင္းမြန္တဲ့ နိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုအျဖစ္ ရႈ႕ျမင္လာၾကၿပီး ဒုတိယ ကမၻာစစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးလာခဲ့ၾကတာကို ေတြ႕ရၿပီး လူမ်ိဳးစုေတြနဲ႔ နယ္ေျမေဒသေတြရဲ႕ ၾကင္အင္လကၡဏာေတြ၊ နိုင္ငံေရးအရ အခြင့္အေရးေတြ ညီမွ်ေစဖို႔အတြက္ ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရေတြ၊ စံႏႈန္းေတြကို ပိုၿပီးထင္ဟတ္ေစေရးအတြက္ ဖယ္ဒရာယ္စနစ္ကိုပါ ထည့္သြင္းေရာေႏွာၿပီး က်င္သုံးၾကတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။

နိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုကို က်င့္သုံးၾကတဲ့အခါ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ ျပည္သူနဲ႔အစိုးရၾကားက သေဘာတူစာခ်ဳပ္လို႔ ဆိုနိုင္တဲ့ “ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ” က နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဟာ ျပည္သူနဲ႔အစိုးရၾကားက တာဝန္ခြဲေဝျခင္း ကတိကဝတ္ျဖစ္သလို အစိုးရနဲ႔ျပည္သူၾကားက အျပန္အလွန္တာဝန္ခံျခင္း၊ တာဝန္ယူျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သုံးရင္ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရသေဘာတရားစံႏႈန္းေတြကို လက္ခံလိုက္နာေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ စနစ္တိုင္းမွာ အားနည္းခ်က္ရွိတယ္ဆိုတာ မျငင္းနိုင္ေပမယ့္ အေျခခံက်င့္သုံးေနတဲ့ စနစ္ရဲ႕ သေဘာတရားေတြ၊ စံႏႈန္းေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ ကိုယ္တိုင္က်င့္သုံးဖို႔ ျငင္းပယ္ေနၿပီဆိုရင္၊ နိုင္ငံရဲ႕ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာပါဝင္တဲ့ အခ်က္ေတြဟာ စနစ္တစ္ခုရဲ႕ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ လြဲေခ်ာ္ေနၿပီဆိုရင္ နိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈေတြနဲ႔ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြဘက္ကို ဦးတည္သြားတတ္ပါတယ္။

နိုင္ငံေတြဟာ သမိုင္းအဆက္ဆက္ မတူကြဲျပားျခင္းေတြ အနိုင္က်င့္မႈေတြ ဆိုဝါးတဲ့ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္မႈေတြနဲ႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကသလို လူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားၾကား၊ ဘာသာေရးအယူအဆမ်ားၾကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ အယူအဆမ်ားၾကား၊ အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈေတြၾကားက ေသြးထြက္သံယို ပဋိပကၡေတြဟာ ဒီေန႔ထိ မကုန္ဆုံးနိုင္ေသးသလို အစိုးရေတြဟာ အဆုံးသတ္ဖို႔ျငင္းဆန္ေနၾကဆဲလို႔ေတာင္ ဆိုနိုင္ပါတယ္။ လူရွိေန၍ ပဋိပကၡရွိတယ္ဆိုတာ မွန္ကန္တဲ့ အယူအဆတစ္ခုလို ျဖစ္ေနဆဲပါ။ ၁၉၁၄ မွ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အႀကီးက်ယ္ဆုံးေသာသမိုင္းမွာ မေမ့နိုင္ၾကေတာ့တဲ့ ပထမကမၻာစစ္နဲ႔ ေနာက္ (၂၁) ႏွစ္အၾကာမွာ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႀကီးျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ေအာက္ပါ အခ်က္ ေလးခ်က္ကို ပညာရွင္ေတြ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကပါတယ္။

၁ ။ ကိုလိုနီနယ္ေျမမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ရွာေဖြလာၾကျခင္း
၂။ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ျပင္းထန္လာျခင္း
၃။ မဟာမိတ္အုပ္စုမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ဖြဲ႕စည္းလာၾကျခင္း
၄။ လက္နက္မ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ တပ္ဆင္လာၾကျခင္း - တို႔ေၾကာင့္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ကိုလိုနီဝါဒကို က်င့္သုံးျခင္း

ကိုလိုနီဝါဒဆိုတာ နိုင္ငံမ်ားကို လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ သြတ္သြင္းစည္း႐ုံးျခင္းနဲ႔ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကို ဖိႏွိပ္ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းလို႔ တစ္လုံးတည္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရမွာျဖစ္တယ္။ ကိုလိုနီ နိုင္ငံေတြဟာ နိုင္ငံေတြကို ပုံစံမ်ိဳးစုံနဲ႔ သြတ္သြင္းခဲ့ၾကတာကိုေတြ႕ရမွာပါ။ စစ္တိုက္တာ၊ ဝယ္ယူတာ၊ လွဲလွယ္တာ၊ ျပည္တြင္းေရးကို စြတ္ဖက္တာ၊ ဩဇာျဖန႔္တာ၊ သာသနာျပဳတာ စတဲ့ အားလုံးေသာအရာေတြ ပါဝင္တာကိုေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုလိုနီစနစ္ကို ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ ဒက္ခ်္၊ စပိန္၊ ေပၚတူဂီ စတဲ့ နိုင္ငံေတြက အာရွ၊ ေတာင္အေမရိက၊ ဥေရာပ၊ အာဖရိက စတဲ့ တိုက္ႀကီးေတြနဲ႔ သမုဒၵရာတစ္ေလွ်ာက္ က်င့္သုံးခဲ့ၾကပါတယ္။

ကိုလိုနီျပဳျခင္းမွာက်ေတာ့ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္တဲ့ နိုင္ငံေရးအရ၊ စီးပြားေရးအရ၊ လူမ်ိဳးေရးအရ၊ ဘာသာေရးအရ ဖိႏွိပ္မႈေတြအားလုံးကို လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။ နိုင္ငံသားေတြကို ကၽြန္ျပဳဆက္ဆံတာ အပါအဝင္၊ ကိုလိုနီေတြဟာ သယံဇာတေတြ ထုတ္ယူတာ၊ ေျမယာေတြသိမ္းဆည္းတာ၊ ဘာသာေရးေတြ ကန႔္သတ္ခံရတာ စတဲ့ ရႈံးနိမ့္သူေတြမွာ ဘာအခြင့္အေရးမွ မရွိနိုင္တဲ့ ျပဳမူမ်ိဳးနဲ႔ကို ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ ထားတတ္ၾကပါတယ္။ ကိုလိုနီျပဳခံရတဲ့ နိုင္ငံမ်ားက အေျခခံလူတန္းစားေတြ၊ နိုင္ငံသားေတြအဖို႔ စိတ္ေဝဒနာေတြပါ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့အထိ ဆိုးဝါးတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ကိုလိုနီစနစ္ကို ၿပိဳင္တူ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ခဲ့ၾကသလို ကိုလိုနီစနစ္ကို ကမၻာ့နိုင္ငံအမ်ားစုက ေမာင္းထုတ္ခဲ့ၾကတယ္ ဆိုေပမယ့္ နိုင္ငံအစိုးရေတြဟာ သူတို႔မႀကိဳက္ခဲ့တဲ့ ကိုလိုနီအႏွစ္သာရကို ကိုယ္တိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါ က်င့္သုံးေနၾကဆဲ ႏႈိက္ၿခိဳက္ေနၾကဆဲ ျဖစ္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ကိုလိုနီစနစ္ကို စတင္ခဲ့တဲ့ နိုင္ငံေတြဆုတ္ခြာ သြားခဲ့ၾကေပမယ့္ ကိုလိုနီစနစ္ဟာ ကိုလိုနီျပဳက်င့္ခံခဲ့ၾကတဲ့ နိုင္ငံေတြမွာ အျမစ္တြယ္က်န္ရစ္ က်င့္သုံးေနၾကဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုရပါမယ္။ နိုင္ငံအတြင္း နိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း မ်ိဳးႏြယ္စုေတြၾကား ခြဲျခားထားတာ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေတြ ကန႔္သတ္ထားတာ စီးပြားေရးကို ခ်ိဳးႏွိမ္ထားတာ၊ အစိုးရ အဆက္ဆက္ ကိုလိုနီဥပေဒေတြကို ဆက္လက္ ဆုတ္ကိုင္ က်င့္သုံးထားၾကတာ အပါအဝင္ လူမ်ိဳးစုေတြကို နိုင္ငံေရးတန္းတူ အခြင့္အေရးမေပးတာ၊ လူနည္းစုေတြရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ေတြကို နိုင္ငံေရးအရ အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ ျငင္းဆန္ထားၾကတာေတြ အားလုံးဟာ ကိုလိုနီအေမြေတြကို နိုင္ငံေတြမွာ လက္ခံက်န္ရစ္ က်င့္သုံးေနၾကဆဲ ျဖစ္တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီေန႔ နိုင္ငံအမ်ားစုမွာ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ ဘာသာေရးခြဲျခားမႈေတြ၊ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈေတြဟာ က်န္ရစ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ဒီမိုကေရစီ အေရာင္ျပ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ နိုင္ငံအမ်ားစုမွာ အသုံးခ်ေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံေတြဟာ ကိုလိုနီအေရာင္အေသြး ပါဝင္တဲ့ နိုင္ငံေရးအုပ္ခ်ဳပ္ပုံေတြကို နိုင္ငံအတြင္း က်င့္သုံးမႈေတြ ကမၻာအႏွံ႔ ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေနဆဲလည္း ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံေနထိုင္တဲ့ နိုင္ငံေတြမွာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ အေျခခံ အုပ္ခ်ဳပ္မယ္ဆိုရင္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒက မတူညီတဲ့ လူမ်ိဳးစုေတြၾကား အားၿပိဳင္မႈေတြ ျဖစ္လာမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း တစ္ဦးခ်င္းအခြင့္အေရးကို အေျခခံတဲ့ ဒီမိုကေရစီကို က်င္သုံးဖို႔ လိုအပ္လာတယ္ဆိုတာကို ကမၻာ့နိုင္ငံအမ်ားစုက လက္ခံလာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာ့နိုင္မ်ားထဲက ျမန္မာနိုင္ငံဟာ (၁၉၄၇) ပင္လုံသေဘာတူညီခ်က္ကို အျခခံကာ ကိုလိုနီ ၿဗိတိသွ် ဆီကေန လြတ္လပ္ေရးကို (၁၉၄၈) မွာ ရယူခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာ အားလုံးသိၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံနဲ႔ အယူအဆမ်ားစြာရွိေနသလို မတူညီတဲ့ ပထဝီေတြ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းေတြ၊ ဘာသာေရး ကိုးကြယ္မႈေတြ ရွိေနၾကဆဲျဖစ္ပါတယ္။ (၁၉၄၇) ခုႏွစ္မွာ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကတဲ့ ပင္လုံအေျခခံမူကို က်င့္သုံးဖို႔ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ အဆက္ဆက္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ နိုင္ငံအတြင္း လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးဟာလည္း ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ စတင္လာခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကရင္နီေတြက လြတ္လပ္ေရးကာလမွာ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကသလို ရခိုင္နဲ႔ မြန္ကေတာ့ ဗမာလူမ်ိဳးေတြႀကီးစိုးတဲ့ ဗမာနိုင္ငံမွာ ေခါတ္ၿပိဳင္ပေဒသရာဇ္ ကတည္းက စစ္ရႈံးခံခဲ့ၾကတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ဘုရင့္နိုင္ငံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္နိုင္ငံဟာ ဗမာပေဒသရာဇ္နိုင္ငံထံမွာ စစ္ရႈံးခဲ့ၿပီး ရာစုႏွစ္ထက္ဝက္ေလာက္ အေရာက္မွာ ဗမာနိုင္ငံ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီထံမွာ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို အဆုံးသတ္ခဲ့ရပါတယ္။ ရခိုင္ကလည္း ၿဗိတိသွ် လက္ေအာက္မွာ ဗမာနဲ႔အတူပါဝင္ခဲ့ၿပီး ျပည္မေဒသအျဖစ္ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္မွာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ ကိုလိုနီျပဳက်င့္ ခံေနခဲ့ၾကရပါတယ္။

အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီေခတ္က ရခိုင္ျပည္ဟာ (စပါးက်ီ) ဆန္၊ စပါးအထြက္ဆုံး ေဒသတစ္ခုျဖစ္သလို အဂၤလန္နိုင္ငံနဲ႔ ရခိုင္ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္ စစ္ေတြကို တိုက္ရိုက္ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ ေျပးဆြဲခဲ့တဲ့အတြက္ ရခိုင္ျပည္ဟာ ခရီးသြားၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုအျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ကိုလိုနီေခတ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ လက္ရွိရခိုင္ျပည္နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ဖို႔ မသင့္ေတာ္တဲ့အထိ စီးပြားေရး တိုးတက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ပုလဲနဲ႔ ငါးလုပ္ငန္းေတြ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံေတြ၊ ငါးဖမ္းစက္ေလွေတြနဲ႔ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းအျပင္ ပင္လယ္ျပင္ေရငန္ ငါးလုပ္ငန္းေတြကိုပါ စနစ္တစ္က်တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ကိုလိုနီေခတ္တစ္ေလွ်ာက္ ဝင္ေငြေကာင္းတဲ့ နယ္ေျမျဖစ္ခဲ့သလို ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္းမွာလည္း ျမင့္ေနခဲ့တာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံကို လြတ္လပ္ေရး ရယူခဲ့ၾကၿပီးတဲ့ေနာက္ ရခိုင္ျပည္ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ျပည္နယ္အဆင့္ကိုေတာင္ (၁၉၄၇) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒက ျပဌာန္းမေပးခဲ့ပါဘူး။ ျမန္မာနိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ပင္လုံအေျခခံမူကို ျငင္းဆန္ၿပီး စတင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ညီညြတ္ေရး ေခါင္းစဥ္ဟာ စတင္ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရၿပီး ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို စတင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ (၁၉၆၂) မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက နိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းယူလိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ စစ္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ကို စတင္ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဗိုလ္ေနဝင္းအစိုးရကေန ဦးေနဝင္းအစိုးရ အျဖစ္ေျပာင္းလဲ အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ (၁၉၇၄) မွာ တစ္ပါတီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကိုေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ရခိုင္ဟာ ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရပါတယ္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြဟာ တန္းတူအခြင့္အေရးေတြ၊ လူမ်ိဳးစုတစ္ခုရဲ႕ နိုင္ငံေရးအယူအဆေတြ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းေတြနဲ႔ဟာ ယဥ္ေက်းမႈေတြကိုပါ နိုင္ငံေရးအရ မ်က္ကြယ္ျပဳခံခဲ့ရတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အဆင္းရဲဆုံးနဲ႔ ပဋိပကၡအမ်ားဆုံး ျပည္နယ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ပါတယ္။ ပင္လယ္သယံဇာတေရာ၊ သစ္ေတာသယံဇာတေတြပါ ျပည့္လွ်ံေနခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ (၁၉၉၀) ခုႏွစ္ တစ္ပါတီ အစိုးရျပဳတ္က်ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ နိုင္ငံအာဏာကို သိမ္းယူခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ သစ္ေတာေတြကေန ေတာင္ကတုန္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ပင္လယ္ေရျပင္တစ္ခုလုံးလည္း ေရျပင္သာ က်န္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနထိကို ဆိုးရြားတဲ့ စီးပြားေရး၊ နိုင္ငံေရးကို ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရ အဆက္ဆက္ဟာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕ နိုင္ငံေရးယုံၾကည္မႈေတြ၊ တန္းတူအခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ေတြကို ေပးအပ္ဖို႔ အစိုးရအဆက္ဆက္ ျငင္းဆန္ေနခဲ့ၾကၿပီး ယေန႔ထိ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရင္ဆိုင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရဆဲ ျဖစ္သလို ႀကီးမားတဲ့ ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြၾကား တိုင္းရင္းသားမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အပါအဝင္ တစ္ျခားျပည္နယ္မ်ားက သယံဇာတေတြ ထုတ္ယူေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေဒသခံလူထုေတြရဲ႕ သေဘာထားေတြ ပါဝင္ခြင့္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳကာ အာဏာရွင္ဆန္တဲ့ အျပဳအမူမ်ားနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြအေပၚ ေခါင္းပုံျဖတ္ေနဆဲ ျဖစ္တာကို ေတြ႕ေနရပါတယ္။

တန္းတူအခြင့္အေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ကို အာမခံတဲ့ ဖက္ဒရာယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး အိမ္မက္ဟာ တိုင္ရင္းသားျပည္နယ္ လူထုေတြၾကား အိမ္မက္အဆင့္နဲ႔သာ ဆက္လက္ ျဖတ္သန္းေနရဆဲ ျဖစ္တယ္။ မတူညီတဲ့ လူမ်ိဳးစုေတြၾကားက ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ယုံၾကည္ခ်က္ နိုင္ငံေရးေတြ ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ နိုင္ငံသားေတြဟာ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ေတြ ပိုမိုျပင္းထန္လာၾကၿပီး တိုင္းျပည္အေပၚ ခ်စ္ျမတ္နိုးမႈေတြပါ တစ္ျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းလာေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ကိုလိုနီဆန္တဲ့ အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ ကိုလိုနီေတြ ေရးဆြဲထားခဲ့တဲ့ ဥပေဒအမ်ားစုကို လက္ကိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကျခင္းဟာ နိုင္ငံအဖို႔ မည္သည့္ေကာင္းက်ိဳးမွ ဆက္လက္ ျဖစ္ထြန္းလာနိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေျခခံတဲ့ (၂၀၀၈) ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဟာလည္း တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြရဲ႕ နိုင္ငံေရးအယူအဆနဲ႔ တန္းတူအခြင့္အခြင့္အေရးကို ျငင္းဆန္းထားၿပီး ထူးကဲတဲ့ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ရယူထားကာ လူမ်ိဳးတစ္ခုကသာ နိုင္ငံေရးကိုလႊမ္းမိုးဖို႔ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေနၿပီး အစိုးရေတြအေနျဖင့္လည္း ကိုလိုနီပုဒ္မေတြကို အသုံးခ်ကာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕ နိုင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုမႈေတြ၊ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈေတြကို နိုင္ငံေရးအရ လက္မခံနိုင္ေသးတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အစိုးရေတြရဲ႕ ျပည္သူကို စိတ္ႀကိဳက္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ကိုလိုနီ အေရာင္အေသြးေတြကို မခြာခ်နိုင္ေသးသေရြ႕ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ ေဒသေတြဟာလည္း ယမ္းေငြ႕ေတြ ထပ္မံလႊမ္းမိုးေနဦးမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

Author: Admin