မင္းထီး ေရးသားသည္

“ရခိုင့္သယံဇာတ ေရေျမကို ရခိုင္တုိ႔ပိုင္သည္၊ ရခိုင္တုိ႔စီမံမည္၊ ရခိုင္တုိ႔ဆံုးျဖတ္မည္” “ရခိုင့္သယံဇာတျဖင့္ ရခိုင္ျပည္ကို တိုးတက္ေစရမည္”
ထိုေတာင္းဆိုသံမ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္ ရခိုင့္သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲ ပိုင္ခြင့္၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရ႐ွိေရးအတြက္ ရခိုင္လူထုဆႏၵေဖၚထုတ္ပြဲမွ အသံမ်ားျဖစ္သည္။

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရခိုင္ျပည္သူလူထုတို႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္စစ္ေတြမွ ရခိုင့္သယံဇာတမ်ားကို အံုလိုက္က်င္းလိုက္ ထုတ္ယူေရာင္းခ်ေနသည့္ သယံဇာတၿမိဳ႕ေတာ္ေက်ာက္ျဖဴအထိ လမ္းေပၚတက္ၿပီး ခရီး႐ွည္ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ခ်ီတက္ရာ၌ ရခိုင္ေအာင္လံမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အလံတို႔ကို ကိုင္ေဆာင္ကာ စစ္ေတြ-ေက်ာက္ျဖဴ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္႐ွိ ရပ္႐ြာတိုင္းမွ ႀကိဳဆိုပူးေပါင္းျခင္း၊ စားေသာက္ေရးကိစၥမ်ား အခ်ိဳရည္အစ ေရသန္႔ဘူးအဆံုး ကူညီေပးၾကျခင္း၊ ႐ိုးရာမုန္႔မ်ားျပဳလုပ္ေကၽြးေမြးျခင္း နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

လူထုဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ ရခိုင္ႏုိင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရဟန္းသံဃာမ်ားဦးေဆာင္ဝန္းရံခဲ့ၾကၿပီး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ကာလကိုပယ္လိုက္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အႀကီးမားဆံုး သယံဇာတ၊ စီမံခန္႔ခြဲ ပိုင္ခြင့္၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အတြက္ တရားဝင္ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္႐ွားမႈႀကီး ျဖစ္ေပသည္။

ေ႐ႊဂက္စ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွာလည္း လူေပါင္းသံုးေသာင္းခန္႔ ဝန္းရံပူးေပါင္းၾကၿပီး ရခိုင္လူထု သယံဇာတရပိုင္ခြင့္ လူထုလႈပ္႐ွားမႈခရီးစဥ္ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

ရခိုင္လူထုသည္ သယံဇာတေတာင္းဆိုလႈပ္႐ွားမႈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးကို ဘာေၾကာင့္ျပဳလုပ္ေတာင္းဆိုၾကရ ပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ ရခိုင္လူထုတစ္ရပ္လံုး ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကပါသလဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တျခား တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ မေတြ႕ရဘဲ သည္ထူးျခားသည့္လႈပ္႐ွားမႈကို ရခိုင္မွာ ဘာေၾကာင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက သလဲ။ သည္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေျပာမည္ဆိုလွ်င္ ရခိုင္လူမ်ိဳး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ ဆိုသည္ကို အရင္ဦးဆံုး သိထားရန္လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။

ရခိုင္သည္ ဘာလဲ (?)

အတိတ္သမိုင္းထဲမွ ရခိုင္ႏွင့္ လက္႐ွိရခိုင္တို႔၏ အေျခအေနကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာၾကည့္ၾကရမည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ပထဝီအေနအထား
ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ သယံဇာတေပါၾကြယ္ဝၿပီး အေ႐ွ႕ဘက္တြင္ က်ယ္ျပန္႔ထူထပ္ေသာ ရခိုင္႐ုိးမ ေတာင္တန္းႀကီးက ရခိုင္တို႔၏သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ကို ကာရံထားၿပီး ရခိုင္ျပည္၏ သဘာဝအရ ေပးထားေသာ သမိုင္းနယ္ေျမျဖစ္ပါတယ္။

ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ရခိုင္႐ိုးမေတာင္ႀကီးကိုျမစ္ဖ်ားခံကာ အေနာက္ဘက္သို႔စီဆင္းေနေသာ ေရခ်ိဳ ေခ်ာင္းႀကီးမ်ားက ရခိုင္လူထုအတြက္လိုအပ္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေႏြရာသီစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ သဘာဝေပးထားခ်က္ ပထဝီအေနအထားမွာ အလြန္လွပေပသည္။

အေနာက္ဘက္တစ္ေလွ်ာက္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္က ကာရံထားကာ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ကို သြယ္လွ်ေသာ ေကာက္ေၾကာင္းေျမျပင္ပံုသ႑န္ျဖင့္ လွပ႐ွည္လ်ားၿပီး ညီညာေသာကမ္းေျခမ်ား၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာ ကမ္းေျခေနရာမ်ားက ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စီးႀကိဳေနေလသည္။

ရခိုင့္ျပည္နယ္သည္ ပင္လယ္ျပင္ႀကီးကိုပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ေရငံပင္လယ္ထြက္ကုန္မ်ား၊ ေရနံႏွင့္ဂစ္ကဲ့သို႔ေသာ ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးအတြက္ ခ်မ္းသာဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္သည့္ အဖိုးတန္သယံဇာတမ်ား၊ သစ္ေတာထြက္သယံဇာတမ်ား၊ တိုက္တက္နီယံကဲ့သို႔ေသာ ကမၻာ့႐ွားပါးသယံဇာတမ်ား၊ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေတာင္တန္းႀကီး မ်ားကို ျမစ္ဖ်ားခံကာစီဆင္းေနေသာ ေရခ်ိဳေခ်ာင္းႀကီးမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေရကာတာလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ပထဝီအားျဖင့္အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ေျမေနရာ မ်ားစြာကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၇ ဒီဂရီ ၃၀ မိနစ္နွင့္ ၂၁ ဒီဂရီ ၃၀ မိနစ္အၾကား၊ အေ႐ွ႕ေလာင္တီ တြတ္ ၉၂ ဒီဂရီ ၁၀ မိနစ္ႏွင့္ ၉၄ ဒီဂရီ ၂၀ မိနစ္အၾကားတြင္တည္႐ွိၿပီး စတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၁၄၂၀၀ က်ယ္ဝန္းသည္။

နယ္နိမိတ္အားျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ စုစုေပါင္းလူဦးေရ (၃၁၈၈၈၀၇)ဦး႐ွိသည္ဟု ဆိုသည္။
 
တစ္ခ်ိန္က ရခိုင့္ႏိုင္ငံေတာ္

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ တစ္ခ်ိန္က ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရပ္တည္လာခဲ့ၿပီး ဓည၀တီ၊ ေဝသာလီ၊ ေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေျမာက္ဦးေခတ္ စသည့္ေခတ္အဆက္ဆက္ ကိုယ္ပိုင္ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေနထိုင္လာခဲ့သည့္ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။

၁၇၈၄ ဗမာဘုရင္ထံတြင္ စစ္႐ွံဳးၿပီး ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ဆိတ္သုဥ္းေနခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ ၿဗိတိသွ်ဆီမွ လြပ္လပ္ေရးကို တျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ရယူကာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၁၉၇၄ မွာ ရခိုင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမာက္ဦးေခတ္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ (၁၆)ရာစု (၁၇)ရာစုႏွစ္မ်ားတြင္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕ေတာ္။ ဒတ္ခ်္ႏွင့္ ေပၚတူဂီတို႔သည္ အိႏၵိယႏွင့္ အင္ဒိုနီး႐ွားျဖစ္လာမည့္ ဂ်ာဘားကြ်န္းမ်ားၾကားက သေဘၤာလမ္းေၾကာင္းမွာ ေျမာက္ဦးႏွင့္ အဓိကေရာင္းဝယ္ကူးသန္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

ဂ်ာဘားကိုအုပ္စိုးခဲ့ေသာ အေ႐ွ႕အိႏၵိယကုမၸဏီသည္ ရခိုင္ႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ေျမာက္ဦးမွာ အေျခခ်ခဲ့သည္။ လက္႐ွိအခ်ိန္ထိ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ကိုေလ့လာႀကည့္လွ်င္ ေပၚတူဂီမ်ားစခန္းခ်ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားကို ေတြ႕ႏိုင္ကာ ႀကီးက်ယ္ခန္႔ျငားခဲ့သည္ဆိုသည္ကိုမူ ေျမာက္ဦးတြင္တည္ထားသည့္ ေစတီဘုရားမ်ားမွ လက္ရာမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္သိႏိုင္ေပသည္။

ဘဂၤါဆယ့္ႏွစ္ၿမိဳ႕ကို သိမ္းယူအုပ္ခ်ဳပ္ထားၿပီး ေနရာေဒသကို “ျပည္ေထာင္” အလိုက္ “လူမ်ိဳး” အလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ဆာမူ႐ိုင္း မ်ားကပင္ ရခိုင္ဘုရင္အား ခစားရသည္ဟုဆိုသည္။

အနႏၵစျႏၵားမင္းေက်ာက္စာကိုေလ့လာျခင္းျဖင့္ ရခိုင္သမိုင္းသည္ ႏွစ္ေထာင္ခ်ီၾကခဲ့ၿပီဆိုသည္ကို သိႏိုင္ၿပီး စျႏၵားမင္းအဆက္ဆက္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ဒဂၤါးမ်ားကို ေအဒီငါးရာစုမတိုင္ခင္ကတည္းက သံုးစြဲခဲ့သည္ဟု ပညာ႐ွင္မ်ားက အတည္ျပဳေျပာဆိုၾကသည္။

ရခိုင္ဘုရင္မ်ား အထြဋ္အထိပ္ေရာက္ အုပ္စိုးခဲ့စဥ္ကာလ ေအဒီ ၁၅ ရာစုမွ ၁၇ ရာစုအတြင္း ရခိုင္ျပည္၏ အက်ယ္အဝန္းမွာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္းေဒသႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ႀတိပူရေဒသမ်ားကိုပါ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ သိမ္းသြင္းထားခဲ့သည္။

၄င္းအခ်ိန္က ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္၏အက်ယ္အဝန္းမွာ ယခုဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံ ဒါကၿမိဳ႕ေတာ္မွ ယခု မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကမ္းေျခာက္တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ယခု ဧရာဝတီေမာ္တင္စြန္းထိက်ယ္ဝန္းသည့္ ကမ္း႐ိုးတန္းႏိုင္ငံျဖစ္သည္။
 
ရခိုင္စာေပ

ရခိုင္စာေပဟာ(ေအဒီ ၁ ရာစု)ကပင္ စတင္ထြန္းကားခဲ့သည္ဟု သမိုင္းပညာ႐ွင္မ်ားက ဆိုထားၾကသည္။ ဓညဝတီၿမိဳ႕ေဟာင္းအနီး ေတာင္ေပါက္ႀကီးေက်ာက္စာမွာ အေသာကေခတ္ကအသံုးျပဳခဲ့ေသာ ျဗမၼဏီ အေရးအသားကို အသံုးျပဳေရးထိုးထားသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဓညဝတီေခတ္ ရခိုင္စာေပထြန္းကား က်ယ္ျပန္႔မႈကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။ တစ္ျခားေအဒီ ၆ ရာစုမွာ ဂုတၱပအကၡရာျဖင့္ ေရးထိုးခဲ့ေသာ ေဒဓမၼာ ေက်ာက္စာမ်ားစြာကိုလည္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္၏ အထင္႐ွားဆံုးေက်ာက္စာျဖစ္သည့္ ေအဒီ(၇၂၉)မွာေရးတိုးထားေသာ အနႏၵစျႏၵမင္းေက်ာက္စာမွာ ဂါထာေပါင္း ၆၅ ဂါထာႏွင့္ ရခိုင္းမင္းဆက္မ်ားကို အစဥ္လိုက္ေရးထိုးမွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည့္ ေက်ာက္စာ မ်ိဳးျဖစ္ကာ ျမန္မာမွာသာမက အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာပါ အေစာဆံုးေက်ာက္စာဟုသိရသည္။

ေလးၿမိဳ႕ေခတ္ (ေအဒီ ၁၁ ရာစု ၁၅ ရာစု)ေတြမွာ ေက်ာက္စာ အေရးအသားမ်ားသာမက ရတု၊ ကဗ်ာ၊ အလကၤာ အေရးအသားမ်ားပါ ထြန္းကားေနၿပီျဖစ္ေပသည္။ (ဗ်ည္း ၃၃လံုး)မွာ ေလးၿမိဳ႕ေခတ္မွာ စတင္ ေပၚထြန္းခဲ့သည္ဟု သမိုင္းပညာ႐ွင္မ်ားေကာက္ခ်က္ခ် အတည္ျပဳေျပာဆိုၾကသည္ကို ေတြ႕႐ွိရသည္။

ေနာက္ထပ္ အထင္႐ွားဆံုးေက်ာက္စာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေလာင္းၾကတ္ေတာင္ေမာ္ေက်ာက္စာ၊ မဟာ မင္းထီးနဂါး႐ုပ္ေက်ာက္စာတို႔မွာ အထင္႐ွားဆံုးေက်ာက္စာမ်ားျဖစ္ၿပီး ေလာင္းၾကတ္ေတာင္ေမာ္ ေက်ာက္စာမွ အ႐ွည္ေပ ၃၀ ႐ွိၿပီး ျမန္မာျပည္မွာ အႀကီးဆံုးေက်ာက္စာျဖစ္ေပသည္။

ေျမာက္ဦးေခတ္မွာ ေရးစပ္ခဲ့ၾကသည့္ ဘဒူမင္းညိဳ၏ ရခိုင္မင္းသမီးဧခ်င္း၊ နန္းတြင္းမိညိဳ၏ ကိုယ္ရည္ေသြး ရတုႏွင့္ ဥကၠာပ်ံ၏ ၁၂ လရာသီ ရတုတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ရခိုင္စာေပမ်ားမွာ ေအဒီ(၁၇၈၄) ရခိုင္ႏိုင္ငံကို ဗမာ ဘုရင္မ်ား သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း တစ္စတစ္စ ေမွးမွိန္လာရာကေန ေအဒီ (၁၈၂၄-၂၆)ခုႏွစ္ ၿဗိတိသွ် လက္ေအာက္သို႔က်ေရာက္ေသာအခ်ိန္မွစၿပီး တစ္ျဖည္းျဖည္းေမွးမိွန္လာကာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။
 
လက္႐ွိ ရခိုင္ျပည္ဆင္းရဲမႊဲေတမႈ

၁၉၄၈  ၿဗိတိသွ်အစိုးရမွ ရခိုင္၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ႐ွမ္း၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္ စသည့္ ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမမ်ားကို ေပါင္းစည္းကာ လြပ္လပ္ေရးကိုရယူခဲ့ၾကသည့္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို စတင္ေမြးဖြားလာခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေရးေပးခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ လက္႐ွိအေျခအေနကို အနည္းငယ္ တင္ျပေပးမည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းက ျပထားသည့္  အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈျပ ကိန္းဂဏန္းကို ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ရေပသည္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုးစြဲမႈမွာ ၃၀ မီဂါဝပ္႐ွိၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး႐ွိ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားပမာဏ၏ (၁ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ေရေကာင္းေရသန္႔ရ႐ွိမွဳ (၃၇ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ အိမ္သာမ႐ွိတာ (၆၂ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ေရဒီယုိ (၃၀ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ တီဗြီ (၂၂ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ႀကိဳးဖုန္း (၂ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ လက္ကိုင္ဖုန္း (၁၅ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ကြန္ပ်ဴတာ (၁ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ ဘာပစၥည္းမွမ႐ွိတာ (၅၅ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္)ဆိုၿပီး ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ အရ ေဖၚျပထားတာကိုေတြ႕႐ွိရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈစစ္တမ္းအရ ဒုတိယ အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္အျဖစ္မွ အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္တခုအျဖစ္သို႔ ၿပိဳင္ဖက္မ႐ွိ ရပ္တည္ေနတာကို ေတြ႕ရ ပါတယ္။
 
ရခိုင္လူထုပိုင္ သယံဇာတမ်ား

စစ္အစိုးရလက္ထက္ ရခုိင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ႐ွာေဖြခြင့္ေပးလိုက္ၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း သဘာဝသယံဇာတမ်ား႐ွိေနသည့္ ေနရာမ်ားကိုသတ္မွတ္ခဲ့သည္။

လက္႐ွိအခ်ိန္ထိ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕က႑မွာ လုပ္ကြက္ေပါင္း ၂၅ ကြက္၊ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ (၂)ကြက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ (၂၃)ကြက္႐ွိသည့္အနက္ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွသည္ ဒီမိုကေရစီ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရ (ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ) လက္ထက္အထိ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အသီးသီးခ်ထားေပးခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ကမ္းလြန္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ (၂၅)ကြက္ထဲမွ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ရခုိင့္ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ ျပင္၌ လုပ္ကြက္အမွတ္ A-1, A-2, A-3, A-6, AD-1, AD-6, AD-7, AD-8 ႏွင့္ ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္မ်ား အျဖစ္ လုပ္ကြက္အမွတ္(L)ႏွင့္ (M)တို႔ကို အသီးသီး တူးေဖၚထုတ္လုပ္ခြင့္ ေပးထားခ့ဲသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ A-4, A-5, A-7, AD-2, AD-3, AD-5, AD-9, AD-10 ႏွင့္ AD-11 တို႔ကို ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီမ်ားအား စမ္းသပ္႐ွာေဖြတူးေဖၚထုတ္လုပ္ခြင့္မ်ား ေပးထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ A3 ႏွင့္ A1 လုပ္ကြက္၌ ကိုးရီးယားႏုိင္ငံ ေဒဝူးအင္တာနယ္႐ွင္နယ္ကုမၸဏီက ေ႐ႊသဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕သိုက္ႀကီးကို႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိခဲ့သည္။ စီမံကိန္း အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္မ်ားအျဖစ္ ကိုးရီးယား ေဒဝူး အင္တာနယ္႐ွင္နယ္ကုမၸဏီမွ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ GAIL က (၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း)ႏွင့္ ONGC က (၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ KOGAS က (၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း)ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း(MOGE)က (၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း)တို႔ကို အသီးသီးရ႐ွိၾကသည္။

ေ႐ႊသဘာဝဓါတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမွာ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခန္႔မွစ၍ လယ္ယာေျမမ်ား မတရားသိမ္းယူမႈ၊ မမွ်တေသာ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးျပႆနာမ်ား၊ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးလံုးဝမရ႐ွိဘဲ သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္ခံရမႈမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးဆံုး႐ွံဳးမႈမ်ားကိုသာ ရခိုင္ေဒသခံျပည္သူမ်ား ခံစားၾကရသည္။ သယံဇာတထုတ္ယူေရာင္းခ်ျခင္းက ရ႐ွိသည့္အခေၾကးေငြမ်ားကိုမူ ရခိုင္ေဒသခံမ်ား ယေန႔အထိ မခံစားၾကရေသးသည့္အျပင္ ရခိုင္ျပည္သူလူထု လိုလားသည့္ သယံဇာတခြဲေဝမႈ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ ေရာင္နီမွာလည္း ရခိုင္လူထုနဲ႔ေဝးကြာေနဆဲျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ မွာ ရခုိင့္တပ္ေတာ္(AA) ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းဝင္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ရခိုင္လူထုဟာ ရခိုင္ လူထုေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စသည့္က႑ေတြကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္လာၾက တာကိုေတြ႕ရၿပီး ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရးဟာ ရခိုင္လူထုႏွလံုးသားကို ယံုၾကည္ရေလာက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးမျဖစ္ႏိုင္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး႐ွိေနသည့္ ရခိုင္ျပည္သည္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားစြာႏွင့္ ပင္လယ္ ထြက္ေပါက္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ႀကီးကို ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္ႏိုင္သည့္ ဆိပ္ကမ္း မ်ားစြာႏွင့္ ေတာေတာင္သစ္ေတာႀကီးမ်ားကိုပါ ရခိုင္ျပည္မွ ပိုင္ဆိုင္ထားေပသည္။

ရခိုင္ျပည္သည္ လူဦးေရထူထပ္သည့္အိမ္နီးခ်င္းေစ်းကြက္ႀကီးကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး တစ္ခ်ိန္က ကိုယ္ပိုင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈျမင့္မားၿပီး ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕အျဖစ္လည္း ထင္႐ွားေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။

လက္႐ွိကာလတြင္ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံထဲမွ အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ ၿပိဳင္ဘက္မ႐ွိ ရပ္တည္ေနရ ျခင္းဟာ ရခိုင္လူထု၏ ႏွလံုးသားကိုနာက်င္ေစၿပီး တစ္ခ်ိန္က ရခိုင့္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ရခိုင္တို႔အတြက္ ျပန္လည္တမ္းတဖြယ္ အိမ္မက္တစ္ခုျဖစ္လာေပသည္။

Author: Admin