ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိလာသည့္ အာဆီယံအထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ပရက္ေဆာ့ခြန္အား ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ လက္ခံေတြ႕ဆုံစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - Myanmar Foreign Ministry

ၾကည္ျဖဴစံ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

တိုက္ပြဲဝင္ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားသည္ စစ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္လာသလို LDF ႏွင့္ PDF မ်ားၾကား ညႇိႏႈိင္းပူးေပါင္း တိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္းရွိလာၿပီး EAO မ်ားႏွင့္ပါ အလားတူ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္းရွိလာသည္။

အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) ကလည္း အေရအတြက္အတိအက် မသိေသာ တူညီယူနီေဖာင္းဝတ္ PDF မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ တိက်ေသာကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း PDF တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား (NUG ကေလ့က်င့္ေပးထားေသာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအပါအဝင္) စုစုေပါင္းအင္အားမွာ ၅ ေသာင္းဝန္းက်င္ျဖစ္ၿပီး NUG ႏွင့္ေပါင္းစပ္ထားေသာ LDF အဖြဲ႕မ်ား၏ ၫႊန႔္ေပါင္းတပ္ဖြဲ႕တြင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အား ၆ ေသာင္း မွ ၇ ေသာင္း ရွိသည္ဟု အတြင္းသတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ဆိုသည္။

ဤကိန္းဂဏန္းမ်ားသာ တကယ္တမ္း မွန္ကန္ခဲ့ပါက ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္ PDF – LDF တိုက္ခိုက္ေရးအင္အား အနည္းဆုံး ၁ သိန္းအထိ ျဖန႔္က်က္ေနရာယူ ထားသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

လက္နက္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈက အႀကီးမားဆုံးေသာအားနည္းခ်က္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္က ေလေၾကာင္းသာလြန္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဆဲ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရွိေသာ္လည္း တတိယအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုမွ ဘ႑ာေရး  ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ရရွိခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ လက္ရွိပဋိပကၡ၏ အေနအထားက လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားက အႏိုင္ယူႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာပဋိပကၡမ်ားကို ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္မည့္ အျခားေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ (အနည္းဆုံး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္အဆင့္)မွ ဘက္ေျပာင္းျခင္းျဖစ္ သည္။

ဤသို႔အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးဦး၏ ဘက္ေျပာင္းမႈက အင္အားဆုတ္ယုတ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ကို စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းေစမည္ျဖစ္ၿပီး အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ စစ္ေျပးမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိသည္။ လက္ရွိတြင္ ယင္းအခ်က္က မျဖစ္ႏိုင္ဟုထင္ရေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ ထိပ္ပိုင္းအဆင့္မ်ားအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာေၾကာင့္ ဘက္ေျပာင္းရန္ အလားအလာရွိသူမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းႏွင့္ တတိယႏိုင္ငံမ်ား၏ မက္လုံးေပးဆြဲေဆာင္မႈမ်ား တိုးလာေနသည္။ ထို႔ျပင္ အာဏာရွင္စစ္အုပ္စု ၿပိဳလဲလာသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ အာဏာရွင္ကိုဆန႔္က်င္သည့္ ထိပ္ပိုင္းအဆင့္မ်ား ရွိလာသည္ကို သမိုင္းက သက္ေသျပေနပါသည္။ မင္းေအာင္လႈိင္အား အစားထိုးရန္ တပ္တြင္းအုပ္စုကြဲတစ္ခု ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေျခရွိသည့္တိုင္ ထိုအခ်က္က ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို အားေပ်ာ့သြားေစလိမ့္မည္ဟု မဆိုသာေပ။

စစ္အုပ္စုကို ဆန႔္က်င္ေနၾကေသာအင္အားစုမ်ား၏ အႀကီးမားဆုံးအားနည္းခ်က္မွာ စည္းလုံးညီၫြတ္သည့္အျမင္မ်ိဳး မရွိေသးျခင္းျဖစ္သည္။ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ဆိုလွ်င္လည္း တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားၾကား ႏိုင္ငံေရးအရကြဲလြဲ မႈမ်ားက ဤျပႆနာကို ေဖာ္ျပေနသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား လႊမ္းမိုးထားေသာ NUG အေပၚမွာလည္း အရင္ကတည္းက ရွိထားခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ သံသယက ဤအခ်က္ကို ပိုၿပီးဆိုးလာေစသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္ေနေသာ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္၏အနာဂတ္ အတြက္ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးပုံစံတစ္ရပ္ကို သေဘာတူလက္ခံႏိုင္ခဲ့ၾကမည္ ဆိုလွ်င္ေတာ့ ျမန္မာစစ္တပ္က ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိမည္မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုတစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာအင္အားစု ထြက္ေပၚလာႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ(NUCC)မွတဆင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ NUG အေနျဖင့္ လူေပါင္း ၃၈၈ ဦးပါဝင္တက္ေရာက္မႈျဖင့္ မၾကာေသးမီက က်င္းပခဲ့ေသာ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ညီလာခံတြင္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ပဋိဉာဥ္စာတမ္း(FDC) မူၾကမ္းအား အတည္ျပဳ ခဲ့ျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ အဆင့္လိုက္ မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္႐ြက္မည္၊ သင့္ေတာ္ေသာ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္မည္ ဆိုသည္ကေတာ့ ေျဖရွင္းရန္က်န္ေနေသးေသာ အဓိကအတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ေနေသးသည္။

သမိုင္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ရွိလာခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားၾကားမွ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ယူလုပ္ေဆာင္ရေပလိမ့္မည္။ အကယ္၍ NUCC အေနျဖင့္ ဗဟိုႏွင့္ အစြန္အဖ်ားၾကား ဆက္ဆံေရးကို အေျခခံက်က် ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ပဋိဉာဥ္သစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာေစ့စပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါက ျမန္မာစစ္တပ္ဆန႔္က်င္ေနမႈတြင္ စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာ တပ္ဦးတစ္ခု ဖန္တီးႏိုင္မည္လည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လက္ရွိႀကဳံေနရေသာ ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္သာ ျဖစ္ေနေသာအေျခအေနမွ သိသိသာသာ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း သြားေပလိမ့္မည္။

ဤေဖာ္ျပခ်က္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကိုပုံေဖာ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၏ စာရင္းအျပည့္အစုံ သို႔မဟုတ္ အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ယိမ္းယိုင္သြားေစႏိုင္ေသာ အရာမ်ားကို တရားဝင္ခြဲ ျခမ္းစိတ္ျဖာျပျခင္းေတာ့ မဟုတ္ပါ။  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထဝီႏိုင္ငံေရးက မယုံႏိုင္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ ရႈပ္ေထြးလွပါသည္။

ဤေဆာင္းပါးတြင္ အႀကံျပဳထားေသာ အခ်က္မ်ားတြင္ မည္သည့္အခ်က္ကမွ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ခ်က္ခ်င္း အရႈံးႏွင့္ရင္ဆိုင္သြားရန္ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္ဆီသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ေစလိမ့္မည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ၎အစား အစိုးရအေျပာင္းအလဲအတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ဖန္တီးရန္အတြက္မူ အခ်က္တစ္ခ်က္ခ်င္း စီတိုင္းတြင္ အလားအလာမ်ား ရွိေနပါသည္။ ထိုအေျပာင္းအလဲတြင္ မည္သည့္အခ်က္တို႔ ပါဝင္လိမ့္မည္ဆိုသည္ကိုေတာ့ ခန႔္မွန္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အၾကပ္အတည္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားလိုပါက ႏိုင္ငံတကာအေနျဖင့္ သတိထားရမည့္အခ်က္မွာ  ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၎တို႔ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ အာဏာကို အဆုံးတိုင္ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ား မဟုတ္ပါ ဆိုသည္ပင္။ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ အာဏာဆုံးရႈံးရမည့္အေျခ အေနဆီသို႔ တိုး၍တိုး၍သာ နီးကပ္လာေနသည္ဆိုေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။

■ အစိုးရအေျပာင္းအလဲအတြက္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း

အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား မရရွိခဲ့ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ရွည္လ်ားၿပီး အခ်ိန္ၾကာဦးမည့္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္ၿပီး ရင္ဆိုင္ေနရဖြယ္ရွိသည္။ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ၿပိဳကြဲလာေနေသာ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ပဋိပကၡကို တိုး၍ဆိုးလာေစၿပီး အရပ္သားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္တိုးပြားလာေစရန္ သို႔မဟုတ္ ပိုၿပီးအရွိန္ ျမႇင့္လာေစရန္ ေသခ်ာသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ရသူအေရအတြက္ ပိုမိုတိုးပြားလာကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အၾကပ္အတည္းကို ပိုၿပီးဆိုး႐ြားလာေစလိမ့္မည္။

ထို႔ျပင္ သမိုင္းကိုျပန္ ၾကည့္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အာဏာေလဟာနယ္ျဖစ္ျခင္းက အခြင့္အေရးသမား ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို ခိုးဆိုးလုယက္မႈႏွင့္ တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစႏိုင္ၿပီး က်ရႈံးႏိုင္ငံျဖစ္လာမည့္ အႏၲရာယ္က ပိုၿပီးမ်ားလာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ အစိုးရအေျပာင္းအလဲအတြက္  တက္တက္ႂကြႂကြ စတင္စီစဥ္ရန္ႏွင့္ ေနာက္မွဆိုသည္ထက္ အျမန္ဆုံးေဆာင္႐ြက္ျခင္းကသာ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္း၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။
ထိုကဲ့သို႔ အစီအစဥ္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ နည္းလမ္း ၃ ခုရွိေနသည္။

ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလာေစေရးကို စိတ္ပါဝင္စားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ “အျဖစ္မွန္ကို လက္ခံယုံၾကည္ေပးကာ” အဓိကက်ေသာ NUG ႏွင့္သာမက အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ EAO မ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ စစ္မွန္စြာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံဖို႔ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ထိေတြ႕ဆက္ဆံရာတြင္ “အာဏာသိမ္းစစ္တပ္ ေခတ္အလြန္” အေျခအေနတစ္ခုတြင္ အာဏာကို လက္ခံက်င့္သုံးႏိုင္ေစရန္အတြက္ NUG ၏ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖင့္ စတင္သင့္သည္။

ဒုတိယအေနျဖင့္ စစ္တပ္က အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံရန္ ျငင္းပယ္ေနသည့္တိုင္  ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ NUCC က အဆိုျပဳထားေသာ ဖက္ဒရယ္ပဋိဉာဥ္သစ္အား အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံရန္အတြက္ အာဆီယံ၊ အေနာက္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ ပါဝင္သည့္ သံတမန္ေရးရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအဖြဲ႕မ်ားကို ထူေထာင္သင့္သည္။  

တတိယအေနျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား (ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား) အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသူ မ်ားအား သက္သာရာရေစရန္ အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားပိုမိုေပးသင့္ၿပီး NUG က ၎၏ စစ္ေရးဗ်ဴဟာအေပၚ အာ႐ုံစိုက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ပိုမိုပံ့ပိုးေပးသင့္သည္။

“အာဏာသိမ္းစစ္တပ္ ေခတ္အလြန္” ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုသည္မွာ စစ္တပ္ကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုတစ္စုက ေနျပည္ေတာ္ကို သိမ္းပိုက္ၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ႀကီးတစ္ခုလုံးကို အႏိုင္ယူရန္ ဆိုသည္က လြန္စြာမွပင္ ျဖစ္လာႏိုင္စရာမရွိပါ။ အကယ္၍ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ရပ္တည္ခ်က္ ပိုမိုပ်က္ယြင္းလာပါက စစ္တပ္ကို ေခါင္းေဆာင္မႈအသစ္ သို႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးယူတတ္သည့္ အစုတစ္စုက NUG ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ညႇိႏႈိင္းဖို႔ အလားအလာ ရွိေကာင္းရွိလာမည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေပါင္းစည္းထားေသာ စစ္အုပ္ စုဆန႔္က်င္ေရး အင္အားစုမ်ားက ျမန္မာစစ္တပ္ကို အျပတ္အသတ္ အႏိုင္တိုက္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ေတာင္ စစ္တပ္ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းက ဆိုး႐ြားေသာဂယက္မ်ားကို ျဖစ္လာေစလိမ့္မည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အီရတ္စစ္တပ္ကို ဖ်က္သိမ္း လိုက္ေသာေၾကာင့္ ISIS အဖြဲ႕ ႀကီးထြားလာခဲ့ဖူးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအား ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ေရး အျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ အစီအစဥ္တစ္ခုကို ေစာေစာစီးစီးေရးဆြဲရန္ အထူးပင္ အေရးႀကီးေပသည္။ ထိုအစီအစဥ္ကို ေစာစီးစြာကတည္းက စတင္ထားသင့္သည္။

ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ႏွစ္ခုကလည္း ရွိေနေသးသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ခက္ခက္ခဲခဲျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးအေျခအေနမ်ားကို အနီးကပ္ဂ႐ုစိုက္ရန္ႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ NUG အေနျဖင့္ ပိုမိုပြင့္လင္းရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ LDF ၊ PDF မ်ားကေတာ့ အမ်ားျပည္သူမ်ား နည္းတူ ျမန္မာစစ္တပ္ကို အလုံးစုံလက္နက္ခ်ေရးကလြဲၿပီး က်န္တာ လက္မခံလိုၾကေပ။

NUG အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕သစ္အတြင္း လက္ရွိစစ္တပ္မွ စစ္သည္အဆင့္ဆင့္၏ ပါဝင္ႏိုင္ေျခအပါအဝင္ လက္ေတြ႕က်သည့္ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ေစရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ အသိေပးေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈမ်ား စတင္သင့္သည္။

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ လက္ရွိတပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းသည္ လက္ေတြ႕အရေရာ၊ က်င့္ဝတ္အရပါ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက အသိအမွတ္ျပဳဖို႔လိုသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္အတြင္းရွိ သေဘာထား တင္းမာသူမ်ားက ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးမ်ားကို အၿမဲတေစပင္ မ႐ိုးမသား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ၎တို႔၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားက ေသေသခ်ာခ်ာ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံရွိလူအမ်ားစုက ျမန္မာစစ္တပ္၏ လုပ္ရပ္က က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံျခားတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တူသည္ဟု ရႈျမင္လ်က္ရွိၾကသည္။

ပဋိပကၡ၏ အက်ပ္အတည္းက ပို၍ေကာင္းမလာေသးမီ ပို၍ဆိုးလာရန္ အလားအလာ ရွိေနေသာ္လည္း ဤအခ်ိန္သည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပတ္သက္သူမ်ားအေနျဖင့္ “အာဏာသိမ္းစစ္တပ္ေခတ္အလြန္” ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စတင္စီစဥ္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည့္အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

ၾကည္ျဖဴစံ

“Yusof Ishak Institute” တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ “Anders Kirstein Moeller” ေရးသားသည့္ “The International Community Needs to Prepare for a Post-Tatmadaw Myanmar” ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ေရးသားသည္။

Author: Admin