ဓာတ္ပုံ - AP

DMG ၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကပ္ေဘးႀကီးႏွင့္အတူ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈကိုပါ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္း စက္႐ုံမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး အလုပ္အကိုင္ ဆုံးရႈံးမႈစုစုေပါင္း ၁.၆ သန္းခန႔္ ရွိခဲ့ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈ ပိုမ်ားခဲ့ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ (ILO) က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ႏိုင္ငံသည္ ကိုဗစ္ကပ္ေဘးႀကီးကို ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံေရးမၿငိမ္သက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ မလုံၿခဳံမႈႏွင့္ ေနရပ္စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ားပါ ထပ္တိုးႀကံဳလာရသျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းႀကီးကို ဘက္ေပါင္းစုံမွ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ ILO အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပုံမွန္ဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ က်ပန္းလုပ္ငန္း ႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားသည့္ လုပ္ငန္းဆုံးရႈံးမႈ ပမာဏသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အလုပ္အကိုင္စုစုေပါင္း၏ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိသည္။

၂၀၂၁ တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့သည္ဟု ခန႔္မွန္းရေၾကာင္းလည္း ILO ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက အလုပ္သမား အစုအဖြဲ႕မ်ားအား ၿဖိဳခြင္းလာမႈႏွင့္အတူ စက္႐ုံလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းလာသည့္အတြက္ အလုပ္သမားအမ်ားအျပားမွာ လုပ္ခလစာ ပိုမိုနည္းပါးသည့္ အလုပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနရသည္ဟု အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းမ်ား ႐ုပ္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ ဆုံးရႈံးခဲ့ရေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္အကိုင္ ၃ သိန္းခြဲခန႔္အထိ ရွိသည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကပ္ေဘးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္း ခရီးသြားလာမႈအမ်ားစုကို ကန႔္သတ္ထားသျဖင့္ ဟိုတယ္မ်ားပိတ္သိမ္းခဲ့ရၿပီး ခရီးသြားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားလိုက္ရသျဖင့္ ဆုံးရႈံးရေသာ အလုပ္အကိုင္ အေရအတြက္ေပါင္း ၈ သိန္းခန႔္ရွိသည္။

ဆုံးရႈံးရေသာ လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အလုပ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ILO က ဆိုသည္။ ႏိုင္ငံတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဓိကလုပ္ကိုင္ေနေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမွ ဆုံးရႈံးရေသာ အလုပ္အကိုင္အေရအတြက္မွာ ၂၂၀၀၀၀ ခန႔္ရွိသည္ဟု ILO ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Author: Admin