တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ လိုက္ဇာအနီး၌ေတြ႔ရေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား။ (ဓာတ္ပံု - AFP)

ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီးတြင္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕မ်ား၏ ဆုတ္ခြာမႈႏွင့္အတူ လြတ္လပ္ေရးရရွိလာေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္ ႏိုင္ငံတြင္း စုၿပံဳက်န္ရစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၊ ကြဲျပားေသာ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားအား ေပါင္းစည္းရာတြင္ ျပႆနာမ်ိဳးစံု ရင္ဆိုင္ရလွ်က္ရွိသည္။

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အျဖစ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကြဲသြားသည္။ အျခားႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္လည္း ဆူပူအံုၾကြမႈ၊ လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္မႈမ်ားႏွင့္အတူ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားသည္အထိ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့၊ ေတြ႔ႀကံဳေနရဆဲျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရက အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိသလို အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားကမူ လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္သူမ်ားအား အင္အားသံုး ေခ်မႈန္းလွ်က္ရွိသည္။

ကိုလိုနီေခတ္လြန္ကာလ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး ျပႆနာ၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္ အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ကာလရွိ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္လ်က္ရွိသည္။

(၁) ဥေရာပတိုက္သားမ်ားသည္ အာရွႏွင့္ အာဖရိကရွိ ကိုလိုနီနယ္ေျမမ်ားအား အဆင္ေျပသလို ပိုင္းျဖတ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၎၏ ရလဒ္မွာ မတူကြဲျပားေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း စစ္မွန္ေသာစည္းလံုးညီညြတ္မႈ မရွိၾကဘဲ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္း၌ စုၿပံဳ အုပ္စုဖြဲ႔မိၾကျခင္းျဖစ္သည္။

(၂) ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစား၏ လက္ထဲတြင္သာ ရွိသျဖင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားႏွင့္ မတူညီမႈမ်ားအား ဖိႏွိပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ကိုလိုနီဘဝမွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္တြင္မူ ဆက္ခံသည့္အစိုးရမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္သေဘာထားကြဲလြဲေသာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအား ဖိႏွိပ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။

(၃) ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အေနာက္ကို အတုယူကာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအား ၎တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကိုပါ သိနားလည္လာေစၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ထြက္ေပၚေစခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္အတူ အေရအတြက္သာလြန္ၿပီး စီးပြားေရးေတာင့္တင္းေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားလည္း ေပၚထြက္လာကာ ထိုအုပ္စုမ်ားသည္ ၎တို႔လက္ထဲသို႔ ေရာက္လာေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ဆက္လက္တည္ျမဲေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ အာဏာခြဲေဝေရး မညီမွ်မႈေၾကာင့္ က်န္အုပ္စုမ်ားသည္လည္း ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားသာ ခံစားလာၾကရေတာ့သည္။

(၄) ကိုလိုနီဘဝမွ လြတ္ေျမာက္လာေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား တြန္လွန္ႏိုင္ရန္အတြက္ ညီညြတ္ၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈအားေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္လာေအာင္ တည္ေဆာက္လိုခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအေျခအေနသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ရရွိထားေသာ လူမ်ားစုႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရယူလိုေသာ လူနည္းစုမ်ားအၾကားတြင္ ဆိုးဝါးေသာတင္းမာမႈမ်ားသာ ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ “ႏိုင္ငံေတာ္” အေပၚ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ အယူအဆမ်ားသည္လည္း လူမ်ားစုတိုင္းရင္းသားအုပ္စု သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအုပ္စု၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားေပၚတြင္သာ အေျခခံထားၿပီး က်န္တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ား မပါဝင္ေတာ့ေပ။

လူမ်ားစုက ၎တို႔ရရွိထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အား လူနည္းစုႏွင့္ မွ်ေဝရမည္ကို မလိုလားေပ။ သို႔ျဖင့္ လူနည္းစုအုပ္စုမ်ားသည္ ဒုတိယတန္းစားႏိုင္ငံသားအျဖစ္သို႔ တျဖည္းျဖည္း ေရာက္ရွိသြားၾကရေတာ့သည္။ ထိုအေျခအေနသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေတာင္းဆိုမႈသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္ေတာင္းဆိုေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း အမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာေစခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အာရကန္(ရခိုင္)လူမ်ိဳးတို႔၏ အေရး

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း လူမ်ားစု ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားအျပင္ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ရွမ္း၊ အာရကန္ အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား အမ်ားအျပားရွိေနၾကသည္။ ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ ဗမာတိုင္းရင္းသား အမ်ားစုေနထိုင္ၾကၿပီး က်န္တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။

မတ္လအေစာပိုင္းတြင္ အာရကန္တပ္မေတာ္ (ေအေအ) ႏွင့္ အစိုးရတပ္အၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ သံုးရက္အတြင္း အရပ္သား ၂၁ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တစ္ဝိုက္ အပါအဝင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေအေအႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔၏ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနရသူႏွင့္ ေသဆံုးသူဦးေရ အမ်ားအျပား ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ေအေအ အင္အားႀကီးထြားလာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကလည္း ေအေအကို ေခ်မႈန္းရန္ လက္နက္ႀကီးမ်ားအသံုးျပဳသလို ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိလာသည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ား၊ အေသအေပ်ာက္မ်ား မ်ားျပားလာရျခင္းျဖစ္သည္။

အာရကန္တပ္မေတာ္ (ေအေအ) စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းျမတ္ႏိုင္။ (ဓာတ္ပံု - Myanmar Now)

ေအေအကို ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေကအိုင္ေအ) က ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့သည္။ ေကအိုင္ေအ သည္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို တြန္းလွန္တိုက္ပြဲဝင္ေနသည့္ အႀကီးဆံုးတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေအေအသည္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္လည္း ျဖစ္ၿပီး ေကအိုင္ေအ ႏွင့္ လက္တြဲ၍ ျမန္မာစစ္တပ္အား ၂၀၁၆ ေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားတည္းက ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ရွိေသာ ေနာက္ထပ္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔မွာ အာဆာ (ARSA) ေခၚ အာရကန္ရိုဟင္ဂ်ာကယ္တင္ေရးတပ္ ျဖစ္သည္။ ေအေအႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အုပ္စုမွာ တရုတ္၏အေထာက္အပံ့ကို ရရွိေသာ္လည္း အာဆာမွာ ျပည္ပအေထာက္အပံ့မရွိေပ။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ေအေအအေရးကို တရုတ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးလိုေသာ္လည္း မြတ္ဆလင္အေရးကို ကိုင္တြယ္မႈေၾကာင့္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ မ်က္ႏွာပန္းမလွေသာ ျမန္မာအစိုးရအား တရုတ္က ေထာက္ခံေပးထားမႈေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးရန္ အခြင့္မသာျဖစ္ေနရသည္။

အာရကန္တို႔၏ နာၾကည္းခ်က္

အာရကန္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားထံတြင္ အျမတ္ထုတ္ခံေနရသည္ ဆိုသည့္ ခံစားခ်က္မ်ားရွိၾကေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ အမ်ားအျပားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေလာင္စာဆီႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ၾကြယ္ဝသည့္အျပင္ တရုတ္၏ ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္းစီမံကိန္းအတြက္လည္း အေရးပါေသာေနရာတြင္ တည္ရွိေနသည့္ အာရကန္ေဒသ (ယခုအေခၚ ရခိုင္) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆင္းရဲဆံုးေဒသမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေနဆဲရွိသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဆိုလွ်င္ ရခိုင္တြင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေကာင္းမြန္ေသာေသာက္သံုးေရ ရရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားေနရာမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အလြန္နိမ့္ပါးေနေသးသည့္ ပမာဏျဖစ္သည္။ သန္႔ရွင္းေသာအိမ္သာစနစ္ မရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃၀၀,၀၀၀ နီးပါးရွိသည္။

ရခိုင္သည္ သမိုင္းတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဤေဒသအား ၁၈ ရာစုတြင္ ဗမာတို႔ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔သိမ္းပိုက္ခံရမႈအတြက္ ဝမ္းနည္းသည့္အထိမ္းအမွတ္ပြဲ က်င္းပရာတြင္လည္း အာရကန္အမ်ိဳးသားပါတီ (ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ - ANP) ဥကၠဌသည္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ကာ အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသည္။

အာရကန္တပ္ (ေအေအ) အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းျမတ္ႏိုင္ကမူ ေဒသခံသတင္းဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခု၌ “ရခိုင္ျပည္မွာ ကိုယ္ပိုင္စစ္တပ္ရွိရမယ္” ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္တပ္ ရွိလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ေအေအ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ခိုင္သုခကလည္း “ဒါက ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕နယ္ေျမပဲ။ ျမန္မာေတြ သူ႔ေနရာသူျပန္သြားရင္ ဘာတိုက္ပြဲမွ ထပ္ျဖစ္စရာအေၾကာင္းမရွိဘူးဟု” အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေအေအက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္တစ္ခုတြင္ ေတြ႔ရသည့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား။ (ဓာတ္ပံု - AA Info Desk)

အာရကန္လူမ်ိဳးတို႔ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္လာျခင္းသည္ ဗမာအမ်ားစုႀကီးစိုးထားသည့္ တပ္မေတာ္အတြက္လည္း ေခါင္းခဲစရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္အတြက္ ပို၍သတိထားစရာ ျဖစ္လာသည္မွာ ေအေအႏွင့္ ေကအိုင္ေအတို႔ မဟာမိတ္အျဖစ္ တည္ရွိေနမႈျဖစ္သည္။ ျမန္မာသမိုင္းပညာရွင္ သန္႔ျမင့္ဦးကလည္း ေအေအ ထြက္ေပၚလာမႈသည္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အႀကီးဆံုး လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး စနစ္အေပၚ ႀကီးမားစြာရိုက္ခတ္မႈရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အာရကန္ ေခၚ ရခိုင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရက ေဒသခံတိုင္းရင္းသားအျဖစ္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လူမ်ိဳးစုတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းတို႔ကဲ့သို႔ပင္ ရခိုင္တို႔သည္လည္း ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးကို လိုလားၾကသည္။ ရခိုင္တို႔သည္ ၁၇၈၄ အထိ တည္ရွိခဲ့သည့္ ၎တို႔၏လြတ္လပ္ေသာနယ္ေျမကို ျပန္လည္ထူေထာင္လိုၾကသလို ျမန္မာမင္းက သိမ္းပိုက္ယူေဆာင္သြားသည့္ မဟာမုနိဆင္းတုေတာ္ကိုလည္း အမွတ္ရေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

ရခိုင္ေဒတြင္ တရုတ္၏ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားအျပားရွိသည္။ ရခိုင္ေဒသခံမ်ားကလည္း ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၏ အသီးအပြင့္ကို တစိတ္တစ္ပိုင္း ခံစားလိုေသာဆႏၵရွိေနၾကသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ ဗဟိုအစိုးရအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္မ်ားသည္ပင္ ေအေအ၏ “ရကၡိတလမ္းစဥ္” ႏွင့္ “Arakan Dream 2020” အေပၚ ရခိုင္လူထု၏တိမ္းညြတ္မႈ ပိုမိုျမင့္တက္လာေအာင္ ဖန္တီးသကဲ့သို႔ ရွိေနျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

ေစာသႏၱာေအး
(Daily Mirror သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ Roots of unrest in ethnically diverse post-colonial countries ေဆာင္းပါးကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေကာက္ႏုတ္ျပန္ဆိုပါသည္။)

မွတ္ခ်က္။   ။ ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားသည္ မူရင္းေဆာင္းပါးရွင္၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ၿပီး DMG သတင္းဌာန၏အာေဘာ္ မဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။


ဆက္စပ္ဖတ္ရႈရန္ -
■ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းစစ္မွာ တိုက္ၿပီးေျပးဗ်ဴဟာနဲ႔ အလုပ္ျဖစ္ေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား
■ မၿငိမ္းႏိုင္ေသးေသာ ရခိုင္စစ္မီး
■ UWSA ၏ ႏွစ္ ၃၀ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးႏွင့္ NCA လမ္းေၾကာင္းေပၚ မေရာက္ႏိုင္ေသးသည့္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔

Author: Admin