ျမတ္ဝင္းေက်ာ္ | DMG
ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ၊ ရန္ကုန္

အျပည္ျပည္ဆိုင္တရား႐ုံး ICJ ၌ တရားစြဲဆိုထားသည့္ကိစၥသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္၍ “အေရးႀကီးၿပီ ေသြးစည္းၾကစို႔” ဟု ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဂမ္ဘီယာႏိုင္ငံသည္ အစၥလာမ္မစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕(OIC) ကိုယ္စား ျမန္မာႏိုင္ငံကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရား႐ုံး(ICJ)၌ တရားစြဲဆိုထားသည္။

ထိုသို႔ တရားစြဲဆိုထားသည့္အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ကာ သြားေရာက္ေျဖ႐ွင္းမည္ ျဖစ္သည္။

ယခု အမႈကိုရင္ဆိုင္ရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္လူမ်ိဳးကိုျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ဘာသာကိုျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္လူအစုအဖြဲ႕ကိုျဖစ္ေစ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္းထိခိုက္နစ္နာေစျခင္း၊ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ အလ်ဥ္းမျပဳလုပ္ဘဲ ဤပကတိအ႐ွိတရားႏွင့္ သႏၷိ႒ာန္ကို ကမၻာကသိ႐ွိနားလည္ေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ “လူမ်ိဳးျပဳန္းတီးေစမႈကို တားဆီးရန္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံသေဘာတူစာခ်ဳပ္” အား လက္ခံအတည္ျပဳစဥ္က ရပ္တည္ခ်က္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံး၏ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည္။

Author: Admin