(ဓာတ္ပံု - Justice For Myanmar)

ခင္သရဖီဦး | DMG
စက္တင္ဘာ ၃ ၊ စစ္ေတြ

ျမန္မာစစ္တပ္၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ Justice for Myanmar ဝဘ္ဆိုဒ္ အပိတ္ခံလိုက္ရျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဝဘ္ဆိုဒ္ပိတ္ျခင္းမွာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳမႈ၊ အႀကီးစား အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ဖံုးကြယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

Justice For Myanmar ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူ မရတနာေမာင္က “ဒီလို ဆင္ဆာပိတ္ပင္တာဟာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြကို အသံတိတ္သြားေအာင္ ျမန္မာစစ္တပ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြရဲ႕ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈေတြကို ဖံုးကြယ္ပစ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခ်က္တစ္ရပ္ ဆိုတာကေတာ့ ႐ွင္းပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း Justice For Myanmar အေနျဖင့္ အမွန္တရားအတြက္ အာဏာ႐ွိသူမ်ားကို ဆက္ေျပာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မရတနာေမာင္က ဆိုသည္။

Justice For Myanmar ဝက္ဆိုက္မွာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈမ်ားကို႐ွာေဖြရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၊ စစ္တပ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ပါ႐ွိေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ရခိုင္ႏွင့္ ကရင္ေဒသမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေရးသားေနသည့္ Karen Information Center ၊ Development Media Group ႏွင့္ Narinjara သတင္းဌာနမ်ားအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားသတင္းမီဒီယာ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားအား ပိတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ Justice For Myanmar ကို ဆင္ဆာပိတ္ပင္မႈ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆုိသည္။

ထုိ႔အတူ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားသတင္းအခ်က္အလက္ သိပိုင္ခြင့္အေပၚ တိုက္ခုိက္မႈအား ျမန္မာအစုိးရကို ႐ံႈခ်ေၾကာင္းလည္း မရတနာေမာင္က ဆက္ေျပာသည္။

“က်မတို႔ေျပာဆိုခ်က္ေတြဟာ သက္ေသအေထာက္အထားကို အေျခခံထားတာျဖစ္ၿပီး က်မတို႔ အစီရင္ခံစာေတြအေပၚ အစိုးရအေနနဲ႔ သ က္ေသအေထာက္အထားနဲ႔ တုန္႔ျပန္ဖို႔ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္လည္း ျပည္သူ႔ေ႐ွ႕မွာ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈ၊ တာဝန္ခံမႈေတြနဲ႔ တုန္႔ျပန္ရမယ့္အစား အရပ္သားအစိုးရအေနနဲ႔ ဖိႏွိပ္မႈကိုေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး စစ္တပ္ရဲ႕အမွားေတြကို ဖံုးကြယ္ေပးဖို႔႔ႀကိဳးစားေနပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

(ဓာတ္ပံု - Justice For Myanmar)

Justice For Myanmar ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာမီဒီယာမ်ားတြင္ သတင္းေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၾကၿပီး စစ္တပ္ႏွင့္ အရပ္သားအစိုးရတို႔၏ တာဝန္႐ွိမႈမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထုက ပိုမိုသိ႐ွိလာၿပီး စစ္ေဆးေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား႐ွိလာေအာင္ ကူညီအားျဖည့္ေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။

လတ္တေလာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သတင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စနစ္က်လွသည့္ အက်ိဳးစီးပြားပဋိပကၡမ်ား၊ ဂ်ပန္အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ Y Complex အိမ္ၿခံေျမဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမွ စစ္တပ္သို႔ ေငြေၾကးေပးေခ်မႈမ်ား၊ ထိပ္ပိုင္းစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ သားသမီးမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္မ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား၊ မြတ္ဆလင္ (ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဟုပါရွိ)မ်ားအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈအေပၚ အားေပးေထာက္ခံသည့္ ခ႐ိုနီ စီးပြားေရးသမားမ်ား၏ လွဴဒါန္းမႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

အစိုးရကို ျပည္သူကတင္ေျမႇာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚတြင္ ဆိုး႐ြားသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစား စစ္ရာဇဝတ္အုပ္စုကို တာဝန္ခံရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ သတင္းဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားကို ပိတ္ပင္ထားမႈကိုလည္း ဖယ္႐ွားေပးရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္းလည္း မရတနာေမာင္က ဆိုသည္။

Author: Admin