သမိုင္းဟူသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက လူ၊ သတၱဝါ၊ အရာဝတၳဳ အစရွိေသာ အရာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထိုထိုေသာအတိတ္မွ အရာမ်ားသည္ လက္ရွိလူသားမ်ားအတြက္၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုးအတြက္ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ျဖစ္လာရသည္။ အကၡရာတင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ သမိုင္း၊ မတင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ သမိုင္းမ်ား လူ႔သမိုင္း၏ အတိတ္တြင္ မ်ားစြာရွိခဲ့ၾကသည္။ သမိုင္းဟူသည္ ဆိုးသည္၊ ေကာင္းသည္၊ ျမတ္သည္၊ နိမ့္သည္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေပ။ အတိတ္မွ အျဖစ္အပ်က္၊ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို မွတ္တမ္းမွတ္ရာႏွင့္ မပ်က္စီးရေလေအာင္ မွတ္တမ္းတင္ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ယေန႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ သမိုင္းဟူေသာအရာမွာ မရွိမျဖစ္၊  မသိမျဖစ္ေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္လာရသည္။

သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားအရ ယေန႔ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္လည္း အတိတ္တြင္ ရွည္လ်ားေသာ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ေရႊေရာင္ေခတ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးသည္။ ပထမဓညဝတီမွ စတင္လာေသာ သမိုင္းေၾကာင္းသည္ ေျမာက္ဦးအထိ အဓြန္႔ရွည္ခဲ့သည့္ သမိုင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွတဖန္ ကိုလိုနီေခတ္မွ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာလည္း ယေန႔ ရခိုင္တို႔၏ ေခတ္သစ္ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာပင္ျဖစ္သည္။

ရွည္လ်ားေသာ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားထဲမွ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားတို႔၏ တရားလက္လြတ္ျပဳမူခဲ့သည့္ အလြန္တရာ စက္ဆုတ္ဖြယ္၊ ရြံရွာဖြယ္၊ ဝမ္းနည္းဖြယ္၊ နာက်င္ဖြယ္၊ သင္ခန္းစာယူဖြယ္ေကာင္းေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၁၉ ႏွစ္အၾကာ ၁၉၆၇ ခု ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္  ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ဆန္ျပႆနာေန႔ ေသြးေျမက်မႈပင္ျဖစ္သည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ ဆန္စပါးေပါမ်ားခဲ့သည့္ ရခိုင္သမိုင္းတြင္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ျဖစ္စဥ္သည္ အလြန္တရာမွ အ႐ုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္မႈပင္ ျဖစ္သည္။ ဦးေနဝင္းဦးေဆာင္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ “တစ္ပါတီ တစ္စနစ္”၏ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အႀကီးမားဆံုး ဆန္ရွားပါးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ဆန္ရွားပါးျခင္းမွ အစပ်ိဳးလာသည့္ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မစဥ္းစားဘဲ မိမိတို႔အာဏာ တည္တံ့ေကာင္းစားေရးအတြက္သာ စဥ္စားခဲ့ေသာ ဦးေဆာင္မႈညံ့ဖ်င္းသည့္ အစိုးရေၾကာင့္ ရခုိင္လူထုမွာ အငတ္ေဘးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

အငတ္ေဘးကို ေျဖရွင္းေပးရန္ လူထုတစ္ရပ္လံုး အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရကို ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကရာ  ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္မစဥ္းစားေသာ အစိုးရသည္ လူအုပ္ကို ရက္စက္စြာ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းခဲ့သည့္အတြက္ လူေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး မ်ားစြာဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေသဆံုးသူ ၂၄ ဦးသာရွိသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ရခိုင္လူထုကမူ လူေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ေသဆံုးသည္ဟု ယုံၾကည္လက္ခံခဲ့ၾကသည္။

၁၉၆၇ ခု ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ပစ္ခတ္ခံရမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးဒဏ္ရာရရွိမႈ အျဖစ္အပ်က္မ်ားရွိခဲ့သည့္အတြက္ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ကုိ စစ္ေတြဆန္ျပႆနာေန႔အျဖစ္ ရခုိင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးက ေခတ္သစ္သမိုင္းအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုသမိုင္းသည္ ယေန႔လူမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲရသည္မွာ အမွန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းသို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို နာက်ည္း၊ မုန္းတီးစိတ္မ်ားျဖင့္ လက္တုံ႔ျပန္၊ ကလဲ့စားေခ်မည့္စိတ္ျဖင့္ မခ်ည္းကပ္သင့္ေပ။ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာအေပၚ မူတည္ကာ အုပ္ခ်ဳပ္သူေသာ္လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခံေသာ္လည္းေကာင္း ေနာင္လာမည့္ အတိတ္ကာလမ်ားႏွင့္ ယခုပစၥဳပၸန္တြင္ အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ိဳး မျဖစ္လာေစရန္ သတိ၊သင္ခန္းစာမ်ားယူၿပီး မိမိတို႔၏ ေကာင္းေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သမိုင္းသစ္ကို ေရးသားၾကရန္ လိုအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ | Development Media Group

Author: Admin