နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ NLD ပါတီသည္ နိုဝင္ဘာလတြင္က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌ အနိုင္ရရွိရန္ ေမၽွာ္မွန္းထားသည္။ (ဓာတ္ပုံ - AP)

ေမမိုး ဘာသာျပန္ဆိုသည္

နိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဗုဒၶဟူးေန႔၌ ေၾကညာခဲ့သည္။ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ အေနျဖင့္ နိုင္ငံအတြင္း မတူကြဲျပားလွသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရနိုင္ေျခရွိေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ အမတ္ေနရာအမ်ားစု အနိုင္ရရန္ ေမၽွာ္မွန္းထားသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၂၂၄ ေနရာႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၄၄၀ ေနရာတို႔၏ ေလးပုံသုံးပုံအား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ေနရာမ်ား(ေလးပုံတစ္ပုံ)ကို တပ္မေတာ္မွ ခန႔္အပ္မည္ျဖစ္ သည္။ ‌ေရြးေကာက္ခံအျဖစ္တင္ေျမႇာက္မည့့္္ အမတ္ေနရာမ်ားအားလုံးအတြက္ ခရိုင္မ်ားအလိုက္ အမတ္ေနရာတစ္ေနရာစီအတြက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။ မဲေရတြက္ၿပီး အနိုင္ရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သမၼတသစ္တစ္ဦးေရြးခ်ယ္ရန္ ဆႏၵမဲေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ကမၻာအႏွံ႔ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကပ္ေရာဂါ ျပန႔္ပြားေနခ်ိန္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ေန႔တြင္လည္း ကပ္ေရာဂါ အျမစ္ျပတ္နိုင္ဖြယ္ အလားအလာ မရွိေပ။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ အထိ ေရာဂါကူးစက္ခံရသူဦးေရ ၃၀၀ ဦးရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အျခားေသာ နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္ပါက ေရာဂါကူးစက္ခံရသူဦးေရမွာ နည္းပါးသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း အခ်ိဳ႕အတိုက္အခံပါတီမ်ားသည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲေရႊ႕ဆိုင္းရန္ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ျပန႔္ပြားမႈမွ ကာကြယ္ရန္ မဲ႐ုံမ်ားတြင္ လူအခ်င္းခ်င္း ခပ္ခြာခြာေနေရးကဲ့သို႔ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လူဦးေရ ၅၃ သန္းအနက္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္မွာ ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိေရးမွာ နိုင္ငံအေနျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အဓိကနိုင္ငံေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု ၂၀ ခန႔္မွ ထက္ဝက္ခန႔္သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ သေဘာတူညီမႈမရနိုင္ေသးေပ။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) ပါတီသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအား မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အနိုင္ရခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလအတြင္း NLD သည္ မိမိပါတီအနိုင္ရရွိပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာ တူညီခ်က္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ခံအမတ္ေနရာ စုစုေပါင္း၏ ၇၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အနိုင္ရခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း အမတ္ေနရာ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ လႊမ္းမိုးရယူထားနိုင္ခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ စစ္တပ္မွာ အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မရွိေသာေၾကာင့္ NLD ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ဖို႔ရာ စစ္တပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၌ အခက္အခဲမ်ားရွိခဲ့သည္။

ကနဦးတြင္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ျမင့္မားစြာထားခဲ့မိေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားၾကားတြင္ စိတ္ပ်က္စရာမ်ား တစ္စတစ္စ ပ်ံႏွံ႔လာသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အမည္မေဖာ္လိုသူ ေဒသခံတစ္ဦးက “NLD က စစ္တပ္နဲ႔ တူလာတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သစၥာေဖာက္သြားသလို ခံစားရတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD)၏ ဒုတိယအတြင္းေရးမႉး စိုင္းညြန႔္လြင္က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ တန္းတူညီမၽွေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနတယ္၊ NLD နဲ႔ ညႇိႏွိုင္းေဆြး‌ေႏြးနိုင္ဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အနိုင္ရခ်င္တယ္” ဟု ေဒသခံမီဒီယာတစ္ခုကို ဇြန္လေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ SNLD သည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္အေျခစိုက္သည့္ အဓိက တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အနက္တစ္ခုျဖစ္သည္။တစ္ဖက္တြင္ စစ္တပ္၏ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာမၽွ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီျပယုဂ္ တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိလည္း ေထာက္ခံမႈႀကီးႀကီးမားမား ရရွိထားဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ သူမအေပၚ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈႏႈန္းမွာ အျပည့္အဝမရွိဘဲ ထိုေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေပၚတြင္ ေထာက္ခံသည့္ႏႈန္းေလာက္သာ ရွိသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အခ်င္းခ်င္းယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔ၾကားတြင္ မဲကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အဆိုပါ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွာ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ NLD ပါတီႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခ်င္းခ်င္း ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိလာေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ယခုတစ္ေခါက္တြင္လည္း ယခင္ကဲ့သို႔ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အနိုင္ရဦးမည္ေလာ ဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည္။ လူအမ်ားစုကမူ NLD အေနျဖင့္ အမတ္ေနရာအမ်ားစုကို ထိန္းထားနိုင္ဦးမည္ ဟု ယုံၾကည္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

NLD ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒကို ေမလအတြင္းက အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါျပင္ဆင္ခ်က္အရ လူတစ္ဦးသည္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရရန္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတြင္ ရက္ေပါင္း ၉၀ ၾကာေနထိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ယခင္ဥပေဒအရ ၆ လၾကာ ေနထိုင္မွ ထိုေဒသတြင္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသည္။ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားကမူ အစိုးရ၏ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လာေရာက္ေနထိုင္သူ ဗမာတိုင္းရင္းသားအမ်ားစု မဲေပးခြင့္ရေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သာျဖစ္ေၾကာင္း ျပစ္တင္ေဝဖန္လ်က္ ရွိသည္။

NLD အတြက္ ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ စစ္တပ္ကို နိုင္ငံေရးအာဏာေပးထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ NLD သည္ ထိုအားႀကီးလွသည့္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ရလဒ္ေကာင္း ထြက္မလာခဲ့ေပ။

NLD သာ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အမတ္ေနရာအမ်ားစု ရႈံးနိမ့္ခဲ့မည္ဆိုပါက ပါတီအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရာ အတြက္ နိုင္ငံေရးအာဏာ ဆုံးရႈံးနိုင္ေျခရွိေနေပသည္။

ေမမိုး
(Nikkei Asian တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ “Myanmar's Suu Kyi faces hard race in countryside as elections loom by YUICHI NITTA” ကို ျမန္မာျပန္ဆိုပါသည္။)

Author: Admin