တရုတ္အစိုးရသည္ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ကေလးတစ္ဦးသာ ေမြးဖြားခြင့္ရွိသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ (ဓာတ္ပံု - news.cn)

တရုတ္ျပည္၏ ကေလးေမြးဖြားႏႈန္းသည္ ၂၀၁၉ တြင္ အနိမ့္ဆံုးသို႔ ေရာက္ရွိသြားေၾကာင္း AFP သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေမြးဖြားႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးသို႔ ေရာက္ရွိသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမြးဖြားႏႈန္း က်ဆင္းလာမႈႏွင့္အတူ သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ားျပားလာမႈႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူဦးေရ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းတို႔က ေႏွးေကြးေနေသာ တရုတ္စီးပြားေရးအေပၚ ဝန္ပိလာမည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည္။

တရုတ္တြင္ ေမြးဖြားႏႈန္းက်ဆင္းေနသည္မွာ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ အစိုးရထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ၂၀၁၉ တြင္ ေမြးဖြားသည့္ ကေလး ၁၄.၆၅ သန္း၊ ၂၀၁၈ တြင္ ၁၅.၂၃ သန္းႏွင့္ ၂၀၁၇ တြင္ ၁၇.၂၃ သန္း အသီးသီးရွိသည္။

တိုင္းျပည္အတြင္း လူဦးေရကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြင္ တရုတ္အစိုးရသည္ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ကေလးတစ္ဦးသာ ေမြးဖြားခြင့္ရွိသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ထိုစနစ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္မ်ားအနက္ တစ္ခုအျဖစ္ တရုတ္ျပည္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း သံုးဆယ္ေက်ာ္အတြင္း အမ်ိဳးသားဦးေရ မတန္တဆ တိုးပြားလာခဲ့ၿပီး ၂၀၂၀ အေရာက္တြင္ အိမ္ေထာင္မက်ေသးသူ အမ်ိဳးသား သန္း ၃၀ ဝန္းက်င္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

တရုတ္ျပည္တြင္ အမ်ိဳးသားဦးေရ မတန္တဆ တိုးပြားလ်က္ရွိၿပီး ၂၀၂၀ ၌ အိမ္ေထာင္မက်ေသးသူ အမ်ိဳးသား သန္း ၃၀ ဝန္းက်င္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ (ဓာတ္ပံု - Economist)

အစိုးရသည္ ၎၏ တစ္အိမ္ေထာင္ ကေလးတစ္ေယာက္ စနစ္အား ၂၀၁၆ တြင္ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ကာ ကေလးႏွစ္ေယာက္အထိ ယူခြင့္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏႈန္းသည္ တိုးမလာခဲ့ေပ။

၂၀၁၉ တြင္ ကေလးေမြးႏႈန္းသည္ လူ ၁၀၀၀ လွ်င္ ၁၀.၄၈ ဦးေရႏႈန္းျဖင့္ ရပ္တန္႔ေနေၾကာင္း အမ်ိဳးသားစာရင္းအင္းဗ်ဴရိုက ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

တရုတ္ျပည္၏ လူဦးေရမွာ ၂၀၁၉ ႏွစ္ကုန္တြင္ ၁.၄ ဘီလ်ံရွိၿပီး ေရွ႕ႏွစ္ထက္ ေလးသန္းခြဲခန္႔ တိုးလာခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္သားအင္အားမွာ ဆက္လက္က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္ ၅၉ ႏွစ္အၾကား လုပ္သားအင္အားသည္ ၂၀၁၈ တြင္ ၈၉၇ သန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ တြင္ ၈၉၆ သန္းသို႔ က်ဆင္းသြားသည္ဟု စာရင္းအင္းဗ်ဴရိုက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ လက္ရွိႏႈန္းထားအတိုင္း ဆိုပါက လုပ္သားအင္အားသည္ ၂၀၅၀ တြင္ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားႏိုင္ေျခ ရွိေနသည္။

မတန္တဆ ျမင့္တက္လာေနေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားသည္ ကေလးတစ္ဦးထက္ ပိုယူရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု - AFP)

တရုတ္ျပည္၏ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္လည္း ဝယ္လိုအားက်ဆင္းျခင္း၊ အေမရိကႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲရျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၉ တြင္ ၆.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့သည္။ ၎ႏႈန္းထားသည္ ၁၉၉၀ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္သည္။

အစိုးရက မိသားစုဝင္အေရအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္ေသာ္လည္း ျမင့္တက္လာေနေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားက မိသားစုဝင္မ်ား တိုးပြားလာမည့္ အေနအထားကို ဟန္႔တားထားႏိုင္ဆဲျဖစ္သည္။
၂၀၁၇ တြင္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စစ္တမ္းတစ္ခုအရ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ဒုတိယကေလး ယူလိုသည့္ဆႏၵ မရွိၾကေၾကာင္း CNN သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေစာသႏၱာေအး
(ကိုးကား - AFP, CNN, Guardian)

Author: Admin