၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိလာသည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္ႏွင့္ ထိုစဥ္က အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္တြင္ ေတြ႕ဆုံစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ - AP)

ၾကည္ျဖဴစံ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက် ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အရပ္သားအစိုးရကို ျမန္မာစစ္တပ္က ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း အၾကမ္းမဖက္ေသာ လူထုအုံႂကြမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ လူထုအုံႂကြမႈမ်ားကို လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲခဲ့ေသာေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး တိုင္းျပည္သည္ ရႈပ္ေထြးေပြလီမႈေပါင္း မ်ားစြာျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္တြင္းသို႔ က်ေရာက္သြားခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ကို အစဥ္အဆက္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) ကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည့္ ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ ေဒသႏၲရကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (LDF) မ်ား၏ ၿမိဳ႕ျပေျပာက္က်ား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

အစဥ္အလာအရ တိုက္ပြဲျဖစ္တာမ်ိဳးမရွိခဲ့ဖူးေသာ ဗမာဗဟိုျပဳေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ စစ္ကိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအျပင္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္လည္း တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ပြားေနသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အႀကီးမားဆုံးေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ဆုံးရႈံးမႈပမာဏကလည္း မ်ားျပားလြန္းေနသည္။ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ (SAC) အေနျဖင့္ ၎တို႔အာဏာကို လက္လႊတ္ဆုံးရႈံးရႏိုင္ေျခက တျဖည္းျဖည္း တိုးျမင့္လာသည္။

အာဏာေလဟာနယ္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္သြားႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ သင့္ေတာ္ေသာအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) ၏ စစ္ေရးအကူအညီေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လစ္လ်ဴျပဳထားေသာ္လည္း NUG အျပင္ အျခားဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ က်ယ္ျပန႔္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေနသည္။ စီးပြားေရးအကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတို႔က ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈပုံစံႏွစ္မ်ိဳး ျဖစ္ၿပီး ယင္းပုံစံႏွစ္မ်ိဳးစလုံးက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ၿပိဳလဲၿပီးေနာက္ က်ရႈံးႏိုင္ငံ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားမွ သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည္လည္း ျဖစ္ေလသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ အခက္အခဲရွိေနသည္။ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး ဒူးေထာက္အညံ့ခံလာေစရန္အတြက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ေျမလွန္မီးရႈိ႕သည့္ နည္းပရိယာယ္မ်ား၊ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို စစ္ေကာင္စီက အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အာဏာသိမ္းမႈမွအစျပဳခဲ့ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အၾကပ္အတည္းမ်ားက ေရွးကတည္းက ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္သြားၿပီး ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ေလးပုံတစ္ပုံကို ဆင္းရဲတြင္းသို႔ တြန္းပို႔ခဲ့ျပန္သည္။ ေက်းလက္ေဒသ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၂၁ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပးသူအေရအတြက္ ႏွစ္ဆတိုးလာၿပီး ၈ သိန္းေက်ာ္အထိ ရွိလာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဘာေတးလ္လင့္တနာကဲ့သို႔ ျမန္မာ့အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကေတာ့ စစ္တပ္၏ ေျမလွန္မီးရႈိ႕နည္းပရိယာယ္မ်ားက ျပည္သူလူထု၏ ေတာ္လွန္ေရးသႏၷိဌာန္ကို ပိုၿပီးခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု မွန္းဆထားၾကသည္။

ျပင္ပရႈေထာင့္မွ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျမန္မာ့ပဋိပကၡမွာ စစ္ေကာင္စီက ရႈံးနိမ့္မည္မဟုတ္ဘဲ အမွည့္ေခြၽေခြၽမည့္ စစ္ပြဲတစ္ပြဲဟု ျမင္ေကာင္းျမင္ေပလိမ့္မည္။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားကစၿပီး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္က ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုျဖစ္ခဲ့ၿပီး စစ္သည္အင္အား သုံးသိန္းခြဲေက်ာ္ ပိုင္ဆိုင္ထားကာ အေျခခိုင္ခိုင္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ရရွိလာေသာ အစိုးရဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ား ရယူသုံးစြဲႏိုင္သည့္အျပင္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ ၎လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ပုဂၢလိကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားစြာကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ စိတ္ႀကိဳက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားအျပင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ၾကာခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ျဖတ္သန္းႏိုင္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အား ႀကဳံသလိုစုဖြဲ႕ထားသည့္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက အႏိုင္တိုက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဆိုသည္က စိတ္ကူးၾကည့္ဖို႔ပင္ ခက္ခဲပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဤအေပၚယံအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေျမျပင္ေပၚရွိ ရႈပ္ေထြးေသာအမွန္တရားမ်ားအၾကား ကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္တြင္ တကယ္တမ္းတိုက္ပြဲဝင္ရန္ အသင့္ရွိေနသည့္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အေရအတြက္ မွာ ၁ သိန္းေအာက္တြင္သာ ရွိေနပါသည္။ ထိုတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း က်ယ္ျပန႔္စြာေနရာယူထားေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အမ်ားအျပား (အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း၊ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ပိုင္း) ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေနရေသာေၾကာင့္ အင္အားနည္းပါးလ်က္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ထိုသို႔တိုက္ခိုက္ေနသူမ်ားထဲတြင္ KIA ၊ TNLA အပါအဝင္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ၂၀ ခန႔္လည္း ပါဝင္သည္။ အဆိုပါတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေဒသႏၲရကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (LDF)မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

ထိုသို႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားက ယခင္က မႀကဴံဖူးခဲ့ေသာ အဖြဲ႕လိုက္တသီးတျခားစီရွိေနသည့္ စစ္ဆင္ေရးပုံစံျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ဝိုင္းရံပိတ္ဆို႔ထားလ်က္ရွိေနသည္။ NUG ကထုတ္ျပန္ထားေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္သားေထာင္ခ်ီေသဆုံးခဲ့ၿပီး ၂ ေထာင္ေက်ာ္ ျပည္သူ႔ရင္ခြင္ခိုလႈံလာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ားအရ ေဒသဆိုင္ရာ တပ္ရင္းမႉးမ်ားသည္ စစ္ပန္းေနၿပီျဖစ္ေသာ မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား အတြက္ (LDF) မ်ားႏွင့္ အလြတ္သေဘာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနရသလို ေရွ႕တန္းတာဝန္ခံ အရာရွိမ်ား လဲလွယ္ေရးကိုလည္း ေသြး႐ူးေသြးတမ္း ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းမ်ား ေတြ႕ရသည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားက မိမိရန္ဘက္အေပၚ တားဆီးႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္တြင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ အာဏာဆုပ္ကိုင္ထားႏိုင္စြမ္းက ပိုၿပီးက်ိဳးလြယ္ပ်က္လြယ္ ျဖစ္လာေနသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ားက စစ္အုပ္စုထံသို႔ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ လက္နက္စီးဆင္းမႈကို သိသိသာသာ ရပ္တန႔္သြားျခင္းမ်ိဳးမရွိဘဲ ၿမိဳ႕ျပဗဟိုေနရာမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဆဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ LDF မ်ား ၊ PDF မ်ားက အင္အားေကာင္းစြာျဖင့္ ခုခံေနၾကေသာ ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားႏွင့္ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္မူ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ၎တို႔အာဏာကို စုစည္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။

ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးေသာ မူဝါဒစာတမ္းတစ္ေစာင္အရ - ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃၀ ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀၀ တြင္ မတူညီေသာ အတိုင္းအတာမ်ားျဖင့္ အစားထိုးျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပုံစံတစ္ရပ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ စမ္းသပ္ေနၿပီျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္းပဲ ရႈပ္ေထြးေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို အသုံးခ်ၿပီး ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေနၿပီး အဆိုပါ အခ်က္မ်ားအားလုံးက ျမန္မာစစ္တပ္က စီစဥ္ထားေသာ အင္အားျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ပုံစံႏွင့္ ဆန႔္က်င္ဘက္ျဖစ္ေနသည္။

ဤကာလအတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ေဝသည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္အရ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးရွိ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္ “အ႐ြယ္အစား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကို ဆက္လက္ခ်ဲ႕ထြင္လ်က္ ရွိေနသျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အင္အားစုမ်ားကို သိသိသာသာပင္ ထိခိုက္ေစသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ သိသာထင္ရွားေသာ အခ်က္မွာ မည္သည့္အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံကမွ ယခုအခ်ိန္အထိ စစ္ေကာင္စီကို တရားဝင္အသိအမွတ္မျပဳေသးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဤစစ္ပြဲက အမွည့္ေခြၽစစ္ပြဲျဖစ္ေနခဲ့လွ်င္ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ အႏိုင္ရေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ရႈံးနိမ့္ေနရျခင္းသာ ျဖစ္ေတာ့သည္။

သိထားၿပီးသား မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပဋိပကၡက ရႈပ္ေထြးသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ရႈပ္ေထြးရသည္မွာလည္း တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ရွည္လ်ားေသာ ျပည္တြင္းစစ္တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ေခတ္သစ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီး အတြင္းတုန္းက ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ကို တိုက္ခိုက္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၂၀ ေက်ာ္ရွိေနသည့္အနက္ အနည္းဆုံးအဖြဲ႕ ၅ ဖြဲ႕တြင္ အင္အား ၁ ေသာင္းေက်ာ္ရွိေနသည္။ အျခားေသာလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားတြင္ မၾကာခင္ကမွ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ပ်ဴေစာထီးလိုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ယခင္ကရွိထားၿပီးသား နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ ဒါဇင္မ်ားစြာတို႔ ပါဝင္ေနသည္။ ၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈ သို႔မဟုတ္ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံေပးမႈေအာက္တြင္ ရွိေနသည္။

ေနာက္ထပ္ျဖည့္စြက္ရန္ ရွိသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးလႊမ္းမိုးခံအဖြဲ႕မ်ား အပါအဝင္ မ်ားျပားလွေသာ လက္နက္မပါဘဲ လႈပ္ရွားေနၾကသည့္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား အက်ိဳးစီးပြားအရ အားၿပိဳင္မႈမ်ားကလည္း နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း တည္ရွိေနသည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ အၿပိဳင္ အဆိုင္ဩဇာ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုလည္း ေရွာင္လႊဲ၍မရပါ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း မွန္းဆရခက္ခဲၿပီး မပီဝိုးတဝါးႏိုင္လွေသာ ပဋိပကၡေပါင္းစုံ ေပၚထြက္လာသည္။ ခန႔္မွန္းရခက္ေသာ အခ်က္တခ်ိဳ႕ကလည္း လက္ရွိအင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို မတည္မၿငိမ္ ဂယက္ထသြားေစႏိုင္သည္။

ပထမအခ်က္မွာ - ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားေသာ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (AA) ႏွင့္ “ဝ” ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) တို႔၏ အေနအထားျဖစ္သည္။ ဤတပ္ဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕အနက္ တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕က စစ္တပ္ႏွင့္စစ္ေရးအရ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့လွ်င္ အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာက ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ “ဝ”တပ္ဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံတြင္း တစ္ခုတည္းေသာအင္အားအႀကီးဆုံး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ၿပီး အေကာင္းဆုံး လက္နက္တပ္ဆင္ထားႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕အျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ယူဆထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္တပ္ကေရးဆြဲထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ ရရွိထားေသာ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးအရ စစ္တပ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရမည့္ အေျခအေနမ်ိဳးက အနည္းငယ္သာရွိမည္ဟု ဆို ႏိုင္သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ေအေအတြင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အား မည္မွ်ရွိေၾကာင္းကိုေတာ့ ခန႔္မွန္းရန္ခက္ခဲ သည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၎၏စစ္ေရးစြမ္းရည္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္ေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး ေျပာရလွ်င္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ေအေအသည္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အင္အားစုတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ ဆိုတာကေတာ့ ရွင္းလင္းသိသာေနပါသည္။ ေအေအအေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ သေဘာတူထားခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို လိုက္နာမည္ဟု လူသိရွင္ၾကား ကတိျပဳေျပာဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါသေဘာတူညီမႈက ခိုင္မာမႈမရွိဘဲ မၾကာေသးမီလမ်ား အတြင္းကပဲ ထိေတြ႕တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အကယ္၍ ျမန္မာစစ္တပ္က ၎တို႔၏ ပိုင္နက္နယ္နိမိတ္မ်ားကို ေလးစားျခင္းမရွိပါက ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာစစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ေၾကာင္း ေအေအက အတိအလင္း သတိေပးထားသည္။

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း အစိုးရအာဏာလစ္ဟာမႈေၾကာင့္ ေအေအက ၎ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမကိုတိုးခ်ဲ႕ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္လာႏိုင္ခဲ့သလို NUG ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္၏ တပ္ဖြဲ႕အင္အားကို ႏိုင္ငံအေနာက္ေျမာက္ဘက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ရွိ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ရွိ တတိယစစ္ေျမျပင္တစ္ခုတြင္ တပ္ခ်ထားရေသာေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနာက္ထပ္အဓိကစစ္မ်က္ႏွာ တစ္ခုေပၚေပါက္မႈက စစ္ေကာင္စီတပ္ဖြဲ႕ အေနအထားကို ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား ပ်က္ယြင္းသြားေစလိမ့္မည္။

ဒုတိယအဓိကက်ေသာအခ်က္မွာ - အသစ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာလူငယ္မ်ား EAO အသီးသီးကေပးသည့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ၿပီး စစ္ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကသည္။

တစ္ႏွစ္နီးပါး တိုက္ပြဲအေတြ႕အႀကဳံမ်ားေၾကာင့္လည္း တိုက္ရည္ခိုက္ ရည္ရင့္က်က္လာခဲ့သည္။  LDF ႏွင့္ PDF မ်ား၏ လက္နက္တပ္ဆင္မႈအေနအထားက လက္လုပ္ေျပာင္းေခ်ာေသနတ္၊ ေျမျပင္မွေဝဟင္ပစ္ ဒုံးလက္နက္အဆင့္ကေန ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ တင္သြင္းေသာ အေပါ့စားလက္နက္မ်ားအထိ အမ်ိဳးအစားစုံပါဝင္သည္။ ၎တြင္ သုံးဘက္ျမင္ပုံသြင္းစက္(3D Printer) သုံးထုတ္လုပ္သည့္ လက္နက္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

အပိုင္း (၂) ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

ၾကည္ျဖဴစံ

“Yusof Ishak Institute” တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ “Anders Kirstein Moeller” ေရးသားသည့္ “The International Community Needs to Prepare for a Post-Tatmadaw Myanmar” ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ေရးသားသည္။

Author: Admin