ဓာတ္ပုံ - Getty Images

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD က အမတ္ေနရာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါးျဖင့္ အနိုင္ယူနိုင္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၏ USDP ကံၾကမၼာကို ေျပာင္းျပန္လွန္နိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရလဒ္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေလ့လာၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားၾကားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD ကိုေထာက္ခံမႈက လူတိုင္းအတြက္ အလွမ္းေဝးေနေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားသည္ NLD ေအာင္ပြဲႏွင့္ ညႊန္ျပခ်က္ ႏွစ္ခုလုံးတြင္ အဓိကအခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

NLD သည္ တိုင္းေဒသႀကီး ၇ ခုတြင္ အမတ္ေနရာအားလုံးနီးပါး အနိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ေအာင္ပြဲခံနိုင္ခဲ့ျခင္းက အံ့ဩစရာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ျပည္နယ္ ၇ ျပည္နယ္မွာေတာ့ ရလဒ္မ်ား ေရာေႏွာသြားခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၇ ေနရာအနက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ၁၂ ေနရာႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၁၂ ေနရာ အနက္ ၁၀ ေနရာ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ေနရာ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၃ ေနရာျဖင့္ SNLD ဦးေဆာင္ၿပီး တိုင္းရင္းသားပါတီ ၅ ပါတီက အနိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ မြန္တို႔တြင္လည္း တိုင္းရင္းသားပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အနိုင္ရရွိခဲ့သည္။

NLD သည္ ျပည္နယ္ ၇ ျပည္နယ္အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၅၇ ေနရာႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၅၃ ေနရာ အနိုင္ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း NLD ေအာင္ျမင္မႈသည္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား မဲကြဲသြားေသာေၾကာင့္ NLD က အသာရခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ စုေပါင္းမဲမ်ားက အနိုင္ရ NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စုစုေပါင္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေနပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အခ်ိဳ႕ေဒသတြင္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ EAO မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနေသာ ေၾကာင့္ မဲမေပးနိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၇ ေနရာ လစ္လပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေဒသမ်ားတြင္ မဲေပးခြင့္ရရွိခဲ့ပါက တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အနိုင္ရမည္ဟု ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ေမၽွာ္လင့္ထားသည့္ အရိပ္အေယာင္အခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနသည္။

ထပ္မံျဖည့္စြက္ၿပီးေျပာရလွ်င္ ၂၀၁၅ UEC သည္ ၁၉၉၀ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ က်င့္သုံးခဲ့သည့္မဲေပးခြင့္ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္ဆလင္မ်ားကို တရားဝင္ ခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ UEC တို႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ANP အတြက္ေအာင္ျမင္မႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစနိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ UEC ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ NLD ကထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ပုံႏွင့္ ၎တို႔ရလဒ္မ်ားက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အေတာ္ေလးဆင္တူေနသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၅ ေနရာႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၇ ေနရာအတြက္ UEC က မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ AA ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ မဲေပးခြင့္ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ရခိုင္မြတ္ဆလင္မ်ား မဲေပးခြင့္ ထပ္မံျငင္းပယ္ခံခဲ့ရသည္။ မြတ္ဆလင္ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိသူမ်ား အနက္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအမ်ားစုမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမ်ားအျပား အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းမႈ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျငင္းပယ္ခံရသည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု ပါတီမ်ားက UEC ၏ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကဲ့သို႔ပင္ NLD သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၅၈ ေနရာႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၃၈ ေနရာျဖင့္ အျပတ္အသတ္အနိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ၃ ရပ္စလုံးတြင္ အသားတင္ေနရာရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း NLD ေအာင္ျမင္မႈအမ်ားစုက တိုင္းေဒသႀကီး ၇ တိုင္းတြင္ျဖစ္ၿပီး ပါတီကံၾကမၼာက တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ ၇ ျပည္နယ္တြင္ ပိုမိုေရာေႏွာလာခဲ့သည္။ NLD သည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္အားလုံးႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲဆႏၵ ၃ ေနရာမွလႊဲၿပီး အားလုံးအနိုင္ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ANP ႏွင့္ Arakan Front ပါတီတို႔က ေနရာအားလုံးနီးပါး အနိုင္ရခဲ့သည္။ SNLD သည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ ေနရာရရွိခဲ့သည္။ ကယားလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ ကယားျပည္နယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KSDP) ကအနိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ကရင္နီတိုင္းရင္းသားပါတီက အနိုင္ရခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေအာင္ျမင္မႈသည္ နိုင္ငံေရးပါတီအမ်ားအျပားမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ေခၚယူရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၏ အမွားမ်ားကိုေရွာင္ရွားနိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ (RNDP) ႏွင့္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ေပါင္းစည္းခဲ့ေသာ ANP ၏၂၀၁၅ ေအာင္ပြဲသည္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားနိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို အလားတူစည္းလုံးညီညြတ္ေသာ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕ရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔က ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ အျဖစ္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ(AMRDP) ႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ(MNP) သည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအျဖစ္ေပါင္းစည္းရန္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ေမလတြင္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္လည္း အလားတူေပါင္းစည္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ေပါင္းစည္းမႈသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ (ရခိုင္ျပည္နယ္မွလြဲၿပီး) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမ်ားစုတြင္ အနိုင္ရရန္ မလုံေလာက္ေသာ္လည္း USDP ႏွင့္ NLD ပါတီႏွစ္ရပ္လုံးသည္ တိုင္းေဒသႀကီးအျပင္ဘက္တြင္ လူႀကိဳက္မ်ားျခင္း မရွိေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ေယဘူယ် ယူဆထားၾကသည္။

ျပည္တြင္းစစ္ျပင္းထန္လာျခင္းႏွင့္ ရပ္တန႔္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ၎၏နိုင္ငံေရးကံၾကမၼာကို ေျပာင္းျပန္လွန္ျခင္းမ်ား ေတြ႕ၾကဳံခဲ့ရၿပီးေနာက္ နိုင္ငံေတာ္တြင္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ အဆုံးသတ္ရန္ ႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ၏ တရားဝင္မႈကိုခိုင္မာေစေရး တပ္မေတာ္၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာလည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေစာပိုင္းတြင္ တိုးတက္မႈရွိေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ရပ္တန႔္သြားၿပီး ၿပိဳလဲသြားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ EAO အမ်ားအျပားအၾကားတိုက္ပြဲမ်ားသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံသို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းၿပီးေနာက္ တျဖည္းျဖည္း ျပင္းထန္လာၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အေစာပိုင္း ကိုဗစ္မျဖစ္ပြားမီကလည္း တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ EAO မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ တပ္မေတာ္၏ အစဥ္အလာနည္းဗ်ဴဟာမ်ား အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တပ္မေတာ္က ထိုးစစ္ႀကီးႀကီးမားမား ဆင္ႏႊဲေနရခ်ိန္တြင္ ယခင္ကကဲ့သို႔ ေကာင္းစြာမစြမ္းေဆာင္နိုင္ေတာ့ဘဲ EAO မ်ား စစ္ေျမျပင္တြင္အနိုင္ရရွိၿပီး လက္ခံနိုင္ စရာမရွိေသာ တပ္မေတာ္၏အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ ပါဝင္ရန္ ျငင္းဆိုေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

စစ္ေျမျပင္တြင္ ရႈံးနိမ့္ျခင္း

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ အာဏာမလႊဲေျပာင္းမီတြင္ နအဖ သည္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၎တို႔ စစ္ဆင္ေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈ တိုးခ်ဲ႕ရန္ EAO မ်ားကို တပ္မေတာ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGFs) မ်ား အျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ သေဘာတူေၾကာင္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ EAO အဖြဲ႕ငယ္အခ်ိဳ႕ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္လာရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေသာ္လည္း ႀကီးမားေသာ EAO မ်ားက ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

၂၀၀၉ ဩဂုတ္လတြင္ နအဖသည္ ႏွစ္ဘက္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ကိုးကန႔္တိုင္းရင္းသား EAO အဖြဲ႕ MNDAA ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ MNDAA သည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကိုးကန႔္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအား ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာနယ္ေျမ ျဖစ္သည္။ MNDAA နယ္ေျမအတြင္းသို႔ တပ္မေတာ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၿပီး EAO မွ ကိုးကန႔္ဒုကၡသည္ ေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီၿပီး တ႐ုတ္နိုင္ငံသို႔ ဆုတ္ခြာသြားခဲ့သည္။

၂၀၁၁၊ ၂၀၁၂ ကာလမ်ားတြင္လည္း တပ္မေတာ္သည္ အလားတူအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ KIA အား ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ နည္းပါးခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သည္ KIA စခန္းအခ်ိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္နိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း MNDAA ကဲ့သို႔ပင္ ျပတ္ျပတ္သားသား အနိုင္ယူနိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ KIA ကို တိုက္ခိုက္ေနတာ ရပ္တန႔္ဖို႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္က တပ္မေတာ္ကို အမိန႔္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါအမိန႔္ကို လစ္လ်ဴရႈခဲ့သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လေပါင္း ၂၀ ၾကာသည္အထိ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ KIA ႏွင့္ ယာယီအပစ္ရပ္စဲခဲ့သည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္လည္း KNU ႏွင့္အခါအားေလ်ာ္စြာ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၀  မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း အစီရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

စစ္ေျမျပင္တြင္ ေအာင္ပြဲမ်ားမယူနိုင္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပဏာမေျခလွမ္းကို အာ႐ုံေျပာင္းခဲ့သည္။ စစ္ေျမျပင္ရွိ တပ္မေတာ္ကံၾကမၼာသည္ မၾကာမီမွာပင္ အဆိုးဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ MNDAA သည္ ရွမ္းျပည္နယ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး ကိုးကန႔္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအား ျပန္လည္ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ တြင္ KIA ၊ MNDAA ၊ TNLA ႏွင့္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ AA တို႔ပါဝင္ေသာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ တပ္မေတာ္စခန္းမ်ားကို တန္ျပန္ထိုးစစ္ စတင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ AA သည္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အမ်ားစုကို ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၿပီး UWSA က ရယူသိမ္းပိုက္ထားေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသပံုစံ ျဖစ္လာေစရန္ႀကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္က ရခိုင္ရွိ မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံဘက္သို႔ လူေပါင္း ၇၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို ထြက္ေျပးေစခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လူဦးေရသိသိသာသာ က်ဆင္းသြားမႈကလည္း  ေအေအ၏ႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ မွတ္တမ္းမ်ားအရ AA သည္ တိုက္ပြဲမ်ား တြင္ လ်င္ျမန္စြာအသာစီးရခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိၿမိဳ႕နယ္အားလံုးနီးပါးတြင္ ထိုးစစ္ဆင္နိုင္ခဲ့သည္။

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာလည္း တပ္မေတာ္ ႏွင့္ KNU တို႔အၾကား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ လမ္းေဖာက္လုပ္ ေရး စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း KNU မွ အခိုင္အမာေျပာၾကားၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေနာင္တြင္ KNU ကိုတိုက္ခိုက္ရာတြင္ လြယ္ကူေစရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္အစတြင္ တပ္မေတာ္သည္ အေနာက္ဘက္တြင္ရခိုင္ျပည္နယ္၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ေတာင္ဘက္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ သီးျခားမ်က္ႏွာစာ သုံးဘက္တြင္ လႈပ္ရွားတိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး သုံးမ်က္ႏွာလုံးတြင္ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈ မ်ားျပားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားေသဆုံးမႈမ်ား သိသိသာသာတိုးလာကာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၅ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ EAO ႏွင့္လည္း ပဋိပကၡဆက္ၿပီး ျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က ၿပိဳလဲလုနီးနီးျဖစ္ေနသည္။

မေအာင္ျမင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

သမၼတဦးသိန္းစိန္ တက္လာၿပီး ေလးလအၾကာတြင္ ၎၏အစိုးရသည္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းစစ္ အဆုံးသတ္ေရးအတြက္ EAO မ်ားထံခ်ဥ္းကပ္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေမၽွာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အဆင့္မ်ားစြာျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ EAO အသီးသီးႏွင့္ ႏွစ္ဘက္္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ခ်ဳပ္ဆိုနိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ တစ္နိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို EAO အားလုံး လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ေစရန္ႏွင့္ တတိယအခ်က္မွာ တစ္နိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီးေနာက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔သည္ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္နိုင္သည့္ ႏွစ္ ၇၀ ၾကာျမန္မာနိုင္ငံျပည္တြင္းစစ္ကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ၎၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ပထမအဆင့္တြင္ သိသာထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ EAO အမ်ားအျပားႏွင့္ ႏွစ္ဘက္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးနိုင္ခဲ့ေသာ္ လည္း အားလုံးပါဝင္နိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ EAO ၁၅ ဖြဲ႕တြင္ KIA ၊ KNU ၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္(SSA-N) ၊ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတပ္မေတာ္(SSA-S) ႏွင့္ UWSA တို႔ပါဝင္ၿပီး AA ၊ MNDAA ႏွင့္ TNLA တို႔ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္ဖို႔ တပ္မေတာ္က လက္မခံခဲ့ေပ။

၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီလတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ “တစ္နိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္” ကိုနိဂုံးခ်ဳပ္ရန္ အာ႐ုံစိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ၾကဳံခဲ့ရသည္။ ပထမဦးစြာ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တြင္ AA ၊ MNDAA ႏွင့္ TNLA တို႔မပါဝင္ေရး တပ္မေတာ္က ဆက္လက္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕မွ မိတ္ဘက္မဟာမိတ္မ်ား ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးမႈတြင္ မပါဝင္ပါက မည္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကိုမၽွ လက္မွတ္ထိုးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း KIA ကေျပာသည္။ တတိယအခ်က္မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ EAO မ်ားအၾကား သေဘာတူညီခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အထူးသျဖင့္ျဖစ္စဥ္မ်ား စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဓိကကြဲလြဲမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။အစိုးရျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ အေထြေထြအသုံးအႏႈန္းမ်ား မေဆြးေႏြးမီ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို တပ္မေတာ္ကျမႇင့္တင္ရန္၊ အစိုးရျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ အေထြေထြသေဘာတူညီခ်က္သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္အတြက္ တင္ႀကိဳလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု EAO ကေျပာသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ EAO ၂၀ ေက်ာ္တြင္ ၈ ဖြဲ႕သာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးသည္ ၎အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ ထိပ္တန္းဦးစားေပးျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ သူမက ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္”ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၄၇ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ “ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ” သို႔မဟုတ္ “ ၂၁ ရာစု ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ” ဟုေခၚတြင္ေသာ အစည္းအေဝးမ်ားဆီ အာ႐ုံေျပာင္းခဲ့သည္။

တတိယပိုင္း (ေနာက္ဆံုးပိုင္း) ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

ၾကည္ျဖဴစံ

Stimson Center တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ Michael F. Martin ေရးသားသည့္ “The Importance of Ethnic Minorities to Myanmar’s Future” ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ေရးသားသည္။

Author: Admin